دلار برابر پوند مصر

  • نرخ فعلی:17.765
  • بالاترین قیمت روز:17.8473
  • پایین ترین قیمت روز:17.7263
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.7907
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:17.784
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.019

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.765 ریال16:20:43
17.77 ریال16:15:43
17.7362 ریال16:10:43
17.7807 ریال15:55:40
17.7263 ریال15:50:50
17.744 ریال15:45:49
17.7325 ریال15:40:44
17.7332 ریال15:35:46
17.7833 ریال15:30:47
17.7807 ریال15:25:42
17.7813 ریال15:20:42
17.78 ریال15:15:44
17.7673 ریال15:10:46
17.7425 ریال15:05:42
17.742 ریال15:00:44
17.7697 ریال14:55:47
17.74 ریال14:50:42
17.775 ریال14:45:45
17.7553 ریال14:40:45
17.788 ریال14:35:44
17.7442 ریال14:30:51
17.7473 ریال14:25:40
17.77 ریال14:10:43
17.7613 ریال14:05:43
17.769 ریال14:00:49
17.7945 ریال13:58:39
17.76 ریال13:30:38
17.7807 ریال13:18:34
17.79 ریال13:13:47
17.7515 ریال13:05:45
17.7488 ریال13:00:44
17.7642 ریال12:55:35
17.77 ریال12:50:46
17.7663 ریال12:45:40
17.7446 ریال12:40:40
17.7692 ریال12:35:39
17.755 ریال12:30:38
17.7443 ریال12:25:41
17.7827 ریال12:20:37
17.78 ریال12:15:36
17.7658 ریال12:10:38
17.741 ریال12:05:38
17.764 ریال12:00:36
17.777 ریال11:50:35
17.757 ریال11:45:40
17.749 ریال11:40:34
17.795 ریال11:35:40
17.7967 ریال11:30:34
17.789 ریال11:25:33
17.7993 ریال11:20:31
17.79 ریال11:15:32
17.77 ریال11:10:35
17.7575 ریال11:05:33
17.7597 ریال10:50:30
17.7707 ریال10:45:37
17.8473 ریال10:40:34
17.795 ریال10:35:30
17.7997 ریال10:30:32
17.799 ریال10:25:36
17.8 ریال10:20:33
17.791 ریال10:15:34
17.781 ریال10:10:30
17.792 ریال10:05:49
17.794 ریال10:00:51
17.7895 ریال9:50:27
17.785 ریال9:40:22
17.7905 ریال9:30:24
17.791 ریال9:20:30
17.7885 ریال9:10:29
17.7935 ریال9:00:25
17.784 ریال8:50:23
17.791 ریال8:40:26
17.792 ریال8:30:28
17.793 ریال8:20:24
17.784 ریال8:10:25
17.7905 ریال8:00:30
17.789 ریال7:50:29
17.7875 ریال7:30:22
17.7905 ریال7:20:20
17.783 ریال7:10:24
17.7855 ریال7:00:27
17.785 ریال6:50:27
17.792 ریال6:40:26
17.7905 ریال6:30:38
17.7835 ریال6:20:30
17.787 ریال6:10:22
17.78 ریال6:00:24
17.791 ریال5:50:27
17.7915 ریال5:40:29
17.79 ریال5:30:28
17.7865 ریال5:20:27
17.778 ریال5:10:23
17.7965 ریال5:00:25
17.787 ریال4:50:25
17.789 ریال4:40:27
17.79 ریال4:30:24
17.78 ریال4:20:21
17.7905 ریال4:10:23
17.791 ریال4:00:26
17.782 ریال3:50:41
17.789 ریال3:20:40
17.791 ریال3:10:30
17.789 ریال2:50:30
17.7905 ریال2:30:23
17.7885 ریال2:20:20
17.791 ریال2:10:29
17.788 ریال2:00:22
17.7885 ریال1:50:20
17.7925 ریال1:40:24
17.785 ریال1:30:32
17.7875 ریال1:20:26
17.789 ریال1:00:26
17.7903 ریال0:50:19
17.7927 ریال0:40:24
17.774 ریال0:30:24
17.7907 ریال0:20:35
17.7897 ریال0:10:25
17.7907 ریال0:00:23
نظرات