دلار برابر فرانک جیبوتی

نرخ شاخص در بهمن 1395

تاریخ
177.721395/11/25

نرخ شاخص در شهریور 1395

تاریخ
177.721395/06/23

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص دلار برابر فرانک جیبوتی