دلار برابر کولون کاستاریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر کولون کاستاریکا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 589 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 579 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.57%