دلار برابر پزوی کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر پزوی کلمبیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,987 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.26%