دلار برابر پزوی کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر پزوی کلمبیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,911 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,930 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 91.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,948 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.76%