دلار برابر فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9672
  • بالاترین قیمت روز:0.9697
  • پایین ترین قیمت روز:0.9671
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9686
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.9685
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9672 ریال16:15:39
0.9671 ریال16:10:38
0.968 ریال15:50:46
0.9689 ریال15:45:45
0.9691 ریال15:40:40
0.9692 ریال15:30:43
0.9688 ریال15:15:39
0.9687 ریال15:10:42
0.9685 ریال15:00:40
0.9684 ریال14:50:37
0.9681 ریال14:40:40
0.968 ریال14:35:39
0.9681 ریال14:30:47
0.9684 ریال14:25:36
0.9685 ریال14:20:42
0.9686 ریال14:10:39
0.9687 ریال14:05:39
0.9686 ریال14:00:45
0.9682 ریال13:58:36
0.9684 ریال13:30:35
0.968 ریال13:18:31
0.9683 ریال13:13:42
0.9681 ریال13:05:42
0.9682 ریال13:00:41
0.9683 ریال12:50:42
0.9684 ریال12:45:35
0.9682 ریال12:40:37
0.968 ریال12:35:36
0.9684 ریال12:30:35
0.9685 ریال12:25:38
0.9683 ریال12:20:34
0.9685 ریال12:15:34
0.9682 ریال12:10:35
0.968 ریال12:05:36
0.9695 ریال12:00:33
0.9691 ریال11:55:36
0.9694 ریال11:50:33
0.9688 ریال11:40:32
0.9686 ریال11:35:39
0.9684 ریال11:30:32
0.9687 ریال11:25:31
0.9685 ریال11:20:29
0.9684 ریال11:15:30
0.9682 ریال10:50:27
0.9685 ریال10:45:35
0.9682 ریال10:40:33
0.9687 ریال10:35:28
0.9682 ریال10:30:30
0.9679 ریال10:25:35
0.9684 ریال10:20:32
0.9683 ریال10:15:33
0.9685 ریال10:10:29
0.9684 ریال10:05:47
0.9686 ریال10:00:49
0.9685 ریال9:50:25
0.9684 ریال9:40:21
0.9686 ریال9:30:23
0.969 ریال9:20:28
0.9685 ریال9:00:24
0.9686 ریال8:40:25
0.9681 ریال8:30:27
0.9682 ریال8:10:24
0.9683 ریال8:00:29
0.9684 ریال7:50:28
0.9682 ریال7:30:22
0.9688 ریال7:20:20
0.9687 ریال7:10:23
0.9686 ریال7:00:26
0.9689 ریال6:40:25
0.9691 ریال6:30:37
0.9692 ریال6:20:29
0.9694 ریال6:10:21
0.9697 ریال5:50:26
0.9696 ریال5:40:28
0.9694 ریال5:20:27
0.9692 ریال5:10:22
0.9694 ریال5:00:24
0.9693 ریال4:50:25
0.9691 ریال4:40:27
0.9688 ریال4:30:23
0.9685 ریال4:10:23
0.9686 ریال4:00:25
0.9685 ریال3:50:41
0.9682 ریال3:20:40
0.9684 ریال3:10:30
0.9683 ریال2:50:30
0.9681 ریال2:30:22
0.9683 ریال2:20:20
0.9686 ریال2:10:29
0.9683 ریال1:50:19
0.9684 ریال1:20:25
0.9682 ریال0:40:24
0.9686 ریال0:20:35
نظرات