دلار برابر دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.2328
  • بالاترین قیمت روز:1.235
  • پایین ترین قیمت روز:1.2328
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2344
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1.234
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2328 ریال9:30:25
1.233 ریال9:20:25
1.2329 ریال9:10:27
1.2328 ریال8:40:25
1.2332 ریال8:20:23
1.233 ریال8:10:21
1.2332 ریال8:00:28
1.2331 ریال7:50:27
1.233 ریال7:40:27
1.2334 ریال7:30:22
1.2335 ریال7:20:23
1.2332 ریال7:10:21
1.2335 ریال6:50:20
1.2333 ریال6:20:25
1.2332 ریال6:10:26
1.2335 ریال6:00:22
1.2336 ریال5:50:23
1.2333 ریال5:20:25
1.2334 ریال5:10:24
1.234 ریال5:00:25
1.2337 ریال4:50:27
1.2339 ریال4:40:24
1.2337 ریال4:30:24
1.234 ریال4:20:23
1.2342 ریال4:00:27
1.2343 ریال3:50:22
1.2346 ریال3:40:20
1.2348 ریال3:30:22
1.2347 ریال3:20:18
1.2349 ریال3:00:20
1.235 ریال2:50:22
1.2349 ریال2:40:20
1.2346 ریال2:30:20
1.2345 ریال2:20:18
1.2344 ریال2:10:19
1.2343 ریال2:00:23
1.2342 ریال1:40:25
1.2341 ریال1:30:21
1.2343 ریال1:20:20
1.2344 ریال1:00:42
1.2338 ریال0:50:22
1.2344 ریال0:40:23
نظرات