دلار برابر فرانک بوروندی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر فرانک بوروندی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,753 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.94%