دلار برابر لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.6696
  • بالاترین قیمت روز:1.6747
  • پایین ترین قیمت روز:1.6687
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6743
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1.6744
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0048

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6696 ریال10:30:31
1.6736 ریال10:10:30
1.6733 ریال9:50:26
1.6736 ریال9:30:24
1.6733 ریال9:00:25
1.6732 ریال8:40:25
1.6729 ریال8:20:24
1.6726 ریال7:40:25
1.6729 ریال7:20:20
1.6735 ریال7:00:26
1.6734 ریال6:30:37
1.6741 ریال6:10:22
1.6747 ریال5:50:26
1.6745 ریال5:30:27
1.6746 ریال5:10:23
1.6736 ریال4:40:27
1.669 ریال4:00:26
1.6727 ریال3:50:41
1.673 ریال3:20:40
1.6727 ریال3:10:30
1.6687 ریال2:50:30
1.6729 ریال2:30:22
1.673 ریال1:50:20
1.6727 ریال1:30:32
1.6732 ریال1:00:26
1.673 ریال0:40:24
1.6741 ریال0:20:35
1.6743 ریال0:00:23
نظرات