دلار برابر دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.265
  • بالاترین قیمت روز:1.2661
  • پایین ترین قیمت روز:1.2579
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2601
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.2603
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0047

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.265 ریال23:10:49
1.2653 ریال23:06:58
1.2652 ریال22:30:46
1.2654 ریال22:20:42
1.2657 ریال22:10:45
1.266 ریال22:00:47
1.2645 ریال21:30:44
1.2647 ریال21:20:36
1.2643 ریال21:00:46
1.2645 ریال20:55:44
1.264 ریال20:40:51
1.2638 ریال20:35:46
1.264 ریال20:30:52
1.2632 ریال20:25:42
1.2628 ریال20:20:53
1.2625 ریال20:15:49
1.2627 ریال20:05:48
1.2633 ریال19:50:52
1.2624 ریال19:35:48
1.2623 ریال19:25:47
1.2624 ریال19:15:50
1.2619 ریال19:10:52
1.2626 ریال19:05:49
1.2624 ریال18:55:44
1.2622 ریال18:50:48
1.2625 ریال18:45:43
1.2631 ریال18:35:44
1.2627 ریال18:30:48
1.262 ریال18:10:51
1.2622 ریال18:00:50
1.2631 ریال17:55:50
1.2636 ریال17:50:49
1.2639 ریال17:45:45
1.264 ریال17:35:44
1.2638 ریال17:30:51
1.2648 ریال17:15:43
1.2651 ریال17:10:46
1.2646 ریال17:05:46
1.2649 ریال16:55:43
1.2647 ریال16:50:48
1.2652 ریال16:40:39
1.2661 ریال16:35:42
1.2653 ریال16:30:49
1.2655 ریال16:25:43
1.2658 ریال16:20:45
1.2659 ریال16:15:44
1.2658 ریال16:10:47
1.2659 ریال16:05:45
1.2657 ریال15:50:48
1.266 ریال15:45:52
1.2659 ریال15:40:41
1.2655 ریال15:35:46
1.2651 ریال15:25:46
1.2648 ریال15:10:46
1.2651 ریال15:05:49
1.2652 ریال15:00:42
1.2656 ریال14:50:44
1.265 ریال14:40:42
1.2653 ریال14:35:41
1.2651 ریال14:30:45
1.2652 ریال14:25:37
1.2655 ریال14:20:45
1.266 ریال14:15:36
1.2655 ریال14:10:57
1.2638 ریال14:05:56
1.2636 ریال14:01:07
1.2637 ریال13:55:59
1.2638 ریال13:50:47
1.264 ریال13:45:39
1.2643 ریال13:40:53
1.2637 ریال13:35:58
1.2631 ریال13:30:54
1.2632 ریال13:25:37
1.2636 ریال13:20:44
1.2633 ریال13:15:40
1.2629 ریال13:10:42
1.2641 ریال12:50:42
1.2634 ریال12:45:37
1.263 ریال12:40:43
1.2633 ریال12:35:33
1.2623 ریال12:25:38
1.2624 ریال12:20:38
1.2618 ریال12:15:34
1.2616 ریال12:10:36
1.2614 ریال12:05:41
1.2605 ریال12:00:36
1.2596 ریال11:55:37
1.259 ریال11:50:38
1.2596 ریال11:45:42
1.2591 ریال11:40:40
1.2597 ریال11:35:41
1.2594 ریال11:20:37
1.2591 ریال11:15:40
1.2592 ریال11:10:31
1.2588 ریال11:05:34
1.2586 ریال11:00:51
1.2589 ریال10:55:41
1.2588 ریال10:50:48
1.2587 ریال10:45:37
1.259 ریال10:40:36
1.26 ریال10:35:31
1.2596 ریال10:30:45
1.2599 ریال10:25:36
1.2598 ریال10:20:29
1.2603 ریال10:10:33
1.2605 ریال10:05:31
1.2602 ریال9:50:24
1.26 ریال9:20:26
1.2598 ریال9:10:23
1.2594 ریال9:00:29
1.2596 ریال8:50:32
1.2594 ریال8:30:23
1.2593 ریال8:20:22
1.2595 ریال8:10:23
1.2598 ریال8:00:26
1.26 ریال7:50:24
1.2602 ریال7:40:22
1.26 ریال7:30:22
1.2599 ریال7:20:30
1.2597 ریال7:10:20
1.2598 ریال7:00:23
1.2599 ریال6:40:27
1.2597 ریال6:30:31
1.2596 ریال6:20:21
1.2598 ریال6:10:27
1.2587 ریال6:00:22
1.2579 ریال5:50:20
1.2583 ریال5:40:30
1.2585 ریال5:30:22
1.2589 ریال5:20:22
1.2586 ریال5:10:22
1.2588 ریال5:00:23
1.2592 ریال4:50:22
1.2596 ریال4:40:26
1.2602 ریال4:30:30
1.2603 ریال4:10:21
1.2604 ریال4:00:27
1.2603 ریال3:50:19
1.26 ریال3:40:20
1.2599 ریال3:20:20
1.2597 ریال3:10:25
1.2598 ریال2:50:23
1.2597 ریال2:40:21
1.2599 ریال2:20:32
1.2596 ریال2:10:50
1.26 ریال2:00:23
1.2599 ریال1:50:19
1.26 ریال1:40:18
1.2595 ریال1:20:28
1.2598 ریال0:50:27
1.2599 ریال0:40:25
1.2601 ریال0:30:29
1.26 ریال0:10:25
1.2601 ریال0:00:30
نظرات