دلار برابر پزوی آرژانتین

  • نرخ فعلی:17.211
  • بالاترین قیمت روز:17.218
  • پایین ترین قیمت روز:17.2095
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:17.215
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:17.2185
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0075

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.211 ریال16:10:42
17.213 ریال15:55:38
17.212 ریال15:50:49
17.2125 ریال15:45:48
17.212 ریال15:40:42
17.213 ریال15:35:45
17.212 ریال15:30:45
17.213 ریال15:25:40
17.211 ریال15:20:40
17.2095 ریال15:15:42
17.211 ریال15:10:44
17.2123 ریال15:05:41
17.211 ریال15:00:42
17.213 ریال14:55:45
17.2095 ریال14:50:40
17.212 ریال14:45:44
17.211 ریال14:40:43
17.2126 ریال14:35:42
17.2135 ریال14:30:49
17.213 ریال14:25:39
17.2141 ریال14:20:45
17.212 ریال14:10:42
17.2125 ریال14:05:41
17.211 ریال14:00:48
17.2125 ریال13:58:38
17.213 ریال13:30:37
17.21 ریال13:18:33
17.2125 ریال13:13:46
17.213 ریال13:05:44
17.21 ریال13:00:43
17.212 ریال12:55:34
17.214 ریال12:50:45
17.213 ریال12:45:39
17.212 ریال12:40:39
17.213 ریال12:35:38
17.2124 ریال12:30:37
17.2125 ریال12:25:40
17.212 ریال12:15:35
17.211 ریال12:05:37
17.212 ریال12:00:35
17.213 ریال11:55:37
17.214 ریال11:50:34
17.2125 ریال11:45:39
17.213 ریال11:35:40
17.211 ریال11:25:32
17.213 ریال11:20:30
17.2125 ریال11:15:32
17.212 ریال11:05:32
17.211 ریال10:50:29
17.212 ریال10:45:36
17.2125 ریال10:40:34
17.213 ریال10:30:31
17.214 ریال10:25:36
17.2125 ریال10:20:33
17.212 ریال10:15:34
17.2125 ریال10:10:30
17.211 ریال9:50:26
17.213 ریال9:40:22
17.2125 ریال9:30:24
17.21 ریال9:20:29
17.212 ریال9:00:25
17.214 ریال8:50:23
17.213 ریال8:40:25
17.2125 ریال8:30:27
17.2135 ریال8:20:24
17.2095 ریال8:10:24
17.2125 ریال8:00:30
17.2115 ریال7:50:29
17.212 ریال7:40:25
17.213 ریال7:30:22
17.214 ریال7:20:20
17.211 ریال7:10:24
17.214 ریال7:00:26
17.213 ریال6:50:26
17.2135 ریال6:40:26
17.212 ریال6:30:37
17.214 ریال6:20:29
17.2095 ریال6:10:22
17.213 ریال6:00:24
17.214 ریال5:50:26
17.213 ریال5:30:27
17.212 ریال5:10:23
17.214 ریال5:00:25
17.212 ریال4:40:27
17.2115 ریال4:30:23
17.211 ریال4:20:21
17.2115 ریال4:10:23
17.211 ریال4:00:26
17.212 ریال3:50:41
17.211 ریال3:20:40
17.213 ریال3:10:30
17.2145 ریال2:50:30
17.211 ریال2:30:22
17.2125 ریال2:20:20
17.2135 ریال2:10:29
17.214 ریال2:00:22
17.2132 ریال1:50:19
17.2118 ریال1:40:24
17.2122 ریال1:30:32
17.213 ریال1:20:26
17.217 ریال1:10:24
17.2175 ریال1:00:26
17.2165 ریال0:50:19
17.217 ریال0:30:23
17.218 ریال0:20:35
17.216 ریال0:10:25
17.215 ریال0:00:23
نظرات