دلار برابر درام ارمنستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر درام ارمنستان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35%