لیره ترکیه برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.2813
  • بالاترین قیمت روز:0.2834
  • پایین ترین قیمت روز:0.2813
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.282
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۱
  • نرخ روز گذشته:0.2819
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2813 ریال19:51:00
0.2815 ریال19:41:00
0.2817 ریال19:36:03
0.2818 ریال19:31:13
0.2817 ریال19:25:59
0.2816 ریال19:06:00
0.2818 ریال18:50:59
0.2819 ریال18:46:04
0.2818 ریال18:41:03
0.2816 ریال18:36:00
0.2815 ریال18:31:06
0.2817 ریال18:26:08
0.2821 ریال18:21:10
0.282 ریال17:41:00
0.2818 ریال17:36:04
0.2817 ریال17:31:23
0.2822 ریال17:26:08
0.2824 ریال17:21:04
0.2826 ریال17:11:05
0.2825 ریال17:06:02
0.2828 ریال17:01:16
0.2829 ریال16:51:02
0.2827 ریال16:41:04
0.2828 ریال16:31:20
0.2827 ریال16:25:57
0.2826 ریال16:15:58
0.2827 ریال16:05:59
0.2825 ریال16:01:03
0.2823 ریال15:56:04
0.2822 ریال15:51:02
0.2824 ریال15:45:57
0.2823 ریال15:35:55
0.2824 ریال15:30:58
0.2822 ریال15:25:58
0.2824 ریال15:20:57
0.2825 ریال15:15:54
0.2827 ریال15:10:57
0.2825 ریال15:05:59
0.2827 ریال15:01:20
0.2826 ریال14:51:02
0.2827 ریال14:45:55
0.2825 ریال14:41:00
0.2824 ریال14:35:57
0.2823 ریال14:30:59
0.2826 ریال14:21:02
0.2828 ریال14:05:54
0.2831 ریال13:56:06
0.283 ریال13:45:54
0.2829 ریال13:40:53
0.2828 ریال13:35:52
0.283 ریال13:30:57
0.2831 ریال13:25:51
0.2833 ریال13:15:51
0.2834 ریال12:50:52
0.2831 ریال12:25:50
0.2829 ریال12:15:53
0.2827 ریال12:10:53
0.2826 ریال12:05:53
0.2825 ریال11:50:53
0.2823 ریال11:45:51
0.2826 ریال11:40:53
0.2825 ریال11:35:53
0.2824 ریال11:25:45
0.2826 ریال11:05:49
0.2827 ریال11:00:56
0.2826 ریال10:55:43
0.2825 ریال10:50:45
0.2827 ریال10:36:00
0.2828 ریال10:30:51
0.283 ریال10:20:57
0.2829 ریال10:15:42
0.2832 ریال10:10:51
0.283 ریال10:00:51
0.2827 ریال9:50:42
0.2822 ریال9:40:42
0.282 ریال9:30:44
0.2822 ریال9:10:39
0.2824 ریال8:40:24
0.2825 ریال8:20:26
0.2824 ریال7:50:24
0.2825 ریال7:10:24
0.2824 ریال7:00:33
0.2825 ریال6:40:25
0.2824 ریال6:10:25
0.2825 ریال5:50:32
0.2824 ریال4:50:30
0.2825 ریال4:40:26
0.2823 ریال4:30:24
0.2825 ریال4:20:23
0.2824 ریال4:10:38
0.2822 ریال4:00:27
0.2823 ریال3:30:28
0.2821 ریال3:10:24
0.282 ریال3:00:23
0.2821 ریال2:50:21
0.2822 ریال2:20:23
0.2821 ریال2:00:43
0.2822 ریال1:40:21
0.2823 ریال1:20:23
0.2824 ریال1:10:28
0.2823 ریال0:50:22
0.2822 ریال0:40:20
0.282 ریال0:30:27
نظرات