دلار سنگاپور برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.7348
  • بالاترین قیمت روز:0.7355
  • پایین ترین قیمت روز:0.7346
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7355
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۵
  • نرخ روز گذشته:0.7351
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7348 ریال11:55:37
0.7349 ریال11:50:37
0.7348 ریال11:45:42
0.7351 ریال11:40:40
0.7349 ریال11:30:36
0.7352 ریال11:26:08
0.735 ریال11:20:37
0.7349 ریال11:10:31
0.735 ریال11:05:34
0.7354 ریال11:00:51
0.7351 ریال10:50:48
0.7355 ریال10:45:37
0.7354 ریال10:40:36
0.7353 ریال10:35:31
0.7351 ریال10:30:45
0.735 ریال10:25:36
0.7351 ریال10:20:29
0.735 ریال10:15:32
0.7348 ریال10:10:33
0.7347 ریال10:05:31
0.7351 ریال10:00:33
0.7349 ریال9:40:28
0.735 ریال9:30:25
0.7348 ریال9:20:25
0.7353 ریال9:10:23
0.7351 ریال9:00:28
0.7352 ریال8:50:32
0.7351 ریال8:30:23
0.735 ریال8:20:21
0.7351 ریال8:00:26
0.7349 ریال7:50:24
0.7346 ریال7:30:21
0.7348 ریال7:10:20
0.7349 ریال7:00:23
0.735 ریال6:40:27
0.7349 ریال6:30:31
0.735 ریال6:20:21
0.7348 ریال6:10:27
0.735 ریال5:50:20
0.7348 ریال5:40:30
0.7349 ریال5:00:23
0.7348 ریال4:50:22
0.7349 ریال4:30:30
0.7348 ریال4:10:21
0.7347 ریال4:00:27
0.7348 ریال3:50:19
0.7349 ریال3:40:20
0.7351 ریال3:30:28
0.735 ریال3:10:25
0.7354 ریال3:00:24
0.7353 ریال2:50:23
0.7352 ریال2:40:21
0.7351 ریال2:30:26
0.735 ریال2:10:48
0.7351 ریال2:00:23
0.7348 ریال1:50:19
0.7352 ریال1:40:18
0.7354 ریال1:30:25
0.7351 ریال1:00:24
0.7352 ریال0:40:25
0.7355 ریال0:30:29
نظرات