گوارانی پاراگوئه برابر دلار

نرخ شاخص در بهمن 1395

تاریخ
0.00021395/11/25

نرخ شاخص در شهریور 1395

تاریخ
0.00021395/06/23

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص گوارانی پاراگوئه برابر دلار