دلار نیوزیلند برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.7317
  • بالاترین قیمت روز:0.7335
  • پایین ترین قیمت روز:0.7315
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7322
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۵
  • نرخ روز گذشته:0.7326
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7317 ریال11:45:40
0.7318 ریال11:40:39
0.7315 ریال11:35:40
0.7316 ریال11:30:35
0.7318 ریال11:26:07
0.7317 ریال11:20:36
0.7319 ریال11:10:30
0.7322 ریال11:05:33
0.7327 ریال11:00:50
0.7325 ریال10:55:40
0.7323 ریال10:50:47
0.7327 ریال10:45:36
0.7326 ریال10:40:34
0.7322 ریال10:20:28
0.7323 ریال10:15:31
0.7322 ریال10:05:30
0.7323 ریال10:00:32
0.7325 ریال9:50:23
0.7327 ریال9:30:24
0.7326 ریال9:20:25
0.7328 ریال9:00:28
0.7329 ریال8:50:31
0.7326 ریال8:40:28
0.7328 ریال8:30:23
0.7327 ریال8:20:21
0.7323 ریال8:10:23
0.7321 ریال8:00:26
0.732 ریال7:40:21
0.7323 ریال7:30:21
0.7326 ریال7:10:20
0.7327 ریال6:50:24
0.7326 ریال6:40:27
0.7325 ریال6:30:31
0.7328 ریال6:10:26
0.7332 ریال6:00:22
0.7335 ریال5:50:20
0.7334 ریال5:40:30
0.7331 ریال5:20:22
0.7332 ریال5:10:22
0.7331 ریال5:00:23
0.7328 ریال4:30:30
0.7327 ریال4:10:20
0.7326 ریال4:00:27
0.7324 ریال3:50:19
0.7325 ریال3:40:20
0.7327 ریال3:20:19
0.7326 ریال3:10:25
0.7328 ریال3:00:24
0.7327 ریال2:40:21
0.733 ریال2:30:26
0.7329 ریال2:20:31
0.733 ریال1:50:19
0.7331 ریال1:40:18
0.7329 ریال1:20:28
0.7326 ریال0:50:27
0.7325 ریال0:40:25
0.7324 ریال0:30:29
0.7325 ریال0:10:25
0.7322 ریال0:00:30
نظرات