بیت کوین برابر دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بیت کوین برابر دلار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.076 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.076 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.076 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.076 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77.22%