دلار جزایر کیمن برابر دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار جزایر کیمن برابر دلار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2253 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2253 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2253 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2253 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.53%