وون کره جنوبی برابر دلار

نرخ شاخص در بهمن 1395

تاریخ
0.00091395/11/25
0.00091395/11/11
0.00081395/11/10
0.00091395/11/08
0.00091395/11/01

نرخ شاخص در دی 1395

تاریخ
0.00091395/10/30
0.00091395/10/28
0.00081395/10/27
0.00091395/10/24
0.00091395/10/23

نرخ شاخص در آذر 1395

تاریخ
0.00081395/09/28
0.00091395/09/05
0.00081395/09/03
0.00091395/09/02
0.00091395/09/01

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص وون کره جنوبی برابر دلار

نرخ شاخص در آبان 1395

تاریخ
0.00081395/08/30
0.00091395/08/28
0.00091395/08/27

نرخ شاخص در شهریور 1395

تاریخ
0.00091395/06/23