پزوی کلمبیا برابر دلار

نرخ شاخص در شهریور 1396

تاریخ
0.00031396/06/27

نرخ شاخص در اردیبهشت 1396

تاریخ
0.00031396/02/06
0.00041396/02/04
0.00031396/02/01

نرخ شاخص در فروردین 1396

تاریخ
0.00041396/01/31
0.00031396/01/30
0.00041396/01/28
0.00031396/01/21
0.00031396/01/18
0.00041396/01/17
0.00041396/01/16

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص پزوی کلمبیا برابر دلار

نرخ شاخص در بهمن 1395

تاریخ
0.00031395/11/28
0.00041395/11/26
0.00031395/11/25
0.00041395/11/22
0.00031395/11/21
0.00041395/11/20
0.00031395/11/19
0.00041395/11/18
0.00041395/11/15

نرخ شاخص در شهریور 1395

تاریخ
0.00031395/06/23