دلار کانادا برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.7908
  • بالاترین قیمت روز:0.792
  • پایین ترین قیمت روز:0.7884
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7898
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.7899
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7908 ریال13:05:38
0.7909 ریال12:55:26
0.7907 ریال12:50:34
0.7908 ریال12:45:29
0.7912 ریال12:30:27
0.792 ریال12:20:26
0.7915 ریال12:15:33
0.7911 ریال12:10:49
0.791 ریال11:55:31
0.7912 ریال11:50:27
0.7906 ریال11:40:30
0.7901 ریال11:35:28
0.79 ریال11:30:40
0.7896 ریال11:25:39
0.7897 ریال11:20:31
0.7896 ریال11:15:29
0.7895 ریال11:05:28
0.7893 ریال11:00:28
0.7892 ریال10:55:24
0.7891 ریال10:50:27
0.7892 ریال10:45:31
0.7889 ریال10:40:30
0.7891 ریال10:35:27
0.7898 ریال10:30:29
0.7903 ریال10:25:24
0.7893 ریال10:20:32
0.7897 ریال10:15:31
0.79 ریال10:10:31
0.7899 ریال10:00:33
0.79 ریال9:50:29
0.7899 ریال9:40:23
0.7902 ریال9:30:24
0.7901 ریال9:20:22
0.7899 ریال9:10:27
0.7907 ریال9:00:31
0.7898 ریال8:50:33
0.7897 ریال8:40:23
0.7896 ریال8:30:32
0.7899 ریال8:00:25
0.7897 ریال7:50:28
0.7898 ریال7:40:22
0.7896 ریال7:20:29
0.7895 ریال7:10:30
0.7897 ریال6:40:21
0.7896 ریال6:30:42
0.7891 ریال6:20:23
0.7893 ریال6:00:22
0.7892 ریال5:50:20
0.7889 ریال5:40:22
0.7892 ریال5:30:31
0.789 ریال5:20:37
0.7888 ریال5:10:21
0.7887 ریال5:00:30
0.7886 ریال4:40:21
0.7884 ریال4:30:20
0.7888 ریال4:20:33
0.7889 ریال4:10:21
0.7888 ریال4:00:23
0.7889 ریال3:50:23
0.7887 ریال3:40:27
0.7893 ریال3:30:26
0.7887 ریال3:20:20
0.7888 ریال3:10:24
0.7887 ریال2:50:24
0.7889 ریال2:40:22
0.7888 ریال2:30:25
0.789 ریال2:20:33
0.7889 ریال1:40:24
0.7886 ریال1:30:26
0.7891 ریال1:10:25
0.7894 ریال1:00:43
0.7893 ریال0:50:20
0.7892 ریال0:40:26
0.7889 ریال0:30:21
0.7894 ریال0:20:19
0.7898 ریال0:00:28
نظرات