دلار استرالیا برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.7908
  • بالاترین قیمت روز:0.7915
  • پایین ترین قیمت روز:0.7885
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7911
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۰
  • نرخ روز گذشته:0.7908
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7908 ریال15:50:46
0.7901 ریال15:45:45
0.7898 ریال15:35:42
0.7897 ریال15:30:43
0.7898 ریال15:15:40
0.7896 ریال15:05:38
0.7898 ریال15:00:40
0.7897 ریال14:55:42
0.7896 ریال14:50:37
0.7898 ریال14:45:41
0.79 ریال14:35:39
0.7896 ریال14:30:47
0.7894 ریال14:25:36
0.7895 ریال14:10:39
0.7896 ریال14:00:45
0.7897 ریال13:58:36
0.7891 ریال13:30:35
0.7888 ریال13:18:31
0.7886 ریال13:13:43
0.7889 ریال13:05:42
0.789 ریال13:00:41
0.7889 ریال12:55:32
0.7892 ریال12:45:36
0.7893 ریال12:40:37
0.7892 ریال12:30:35
0.7887 ریال12:25:38
0.7885 ریال12:15:34
0.7886 ریال12:10:35
0.7887 ریال12:05:36
0.7886 ریال11:50:33
0.7891 ریال11:45:38
0.7892 ریال11:40:32
0.7893 ریال11:35:39
0.7892 ریال11:30:32
0.7887 ریال11:25:31
0.7888 ریال11:20:29
0.7886 ریال11:15:30
0.7888 ریال11:10:34
0.789 ریال11:05:31
0.7887 ریال10:50:28
0.7888 ریال10:45:35
0.789 ریال10:40:33
0.7891 ریال10:35:28
0.7894 ریال10:30:30
0.7895 ریال10:25:35
0.7894 ریال10:20:32
0.7895 ریال10:15:33
0.7896 ریال10:10:29
0.7894 ریال10:05:47
0.7896 ریال9:40:21
0.7892 ریال9:20:28
0.7893 ریال9:10:28
0.7891 ریال9:00:24
0.7889 ریال8:50:22
0.7891 ریال8:20:23
0.7892 ریال8:10:24
0.7893 ریال8:00:29
0.7892 ریال7:50:28
0.7896 ریال7:40:24
0.7899 ریال7:30:22
0.7896 ریال7:20:20
0.7898 ریال7:10:23
0.7897 ریال7:00:26
0.7894 ریال6:50:26
0.7891 ریال6:40:25
0.7893 ریال6:30:37
0.789 ریال6:20:29
0.7893 ریال6:10:21
0.7891 ریال6:00:23
0.7888 ریال5:50:26
0.7889 ریال5:40:28
0.7892 ریال5:30:27
0.7893 ریال5:20:27
0.789 ریال5:10:22
0.7888 ریال5:00:24
0.7892 ریال4:50:25
0.7903 ریال4:40:27
0.7912 ریال4:30:23
0.7914 ریال4:20:21
0.7913 ریال4:00:25
0.7915 ریال3:50:41
0.7914 ریال3:20:40
0.7912 ریال3:10:30
0.7914 ریال2:20:20
0.7912 ریال1:50:19
0.7913 ریال1:20:25
0.7912 ریال1:10:23
0.7911 ریال1:00:26
0.7912 ریال0:50:19
0.791 ریال0:40:24
0.7909 ریال0:30:23
0.791 ریال0:20:35
0.7911 ریال0:10:25
نظرات