شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,881 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.31%