شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers S&P 500 UCITS 1C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 64.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 75.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.04%