کالایاب
شاخص یاب

db x-trackers MSCI World UCITS 1C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.07%