شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers MSCI Japan DR 6C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 110.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 113.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.31%