شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.21%