شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers II Global Sovereign GBP UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,851 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,797 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.3%