کالایاب
شاخص یاب

db x trackers Euro STOXX 50

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 90 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,620 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.42%