کالایاب
شاخص یاب

db Physical Gold Euro Hedged

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.29%