DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک DAX در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 126.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 569.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 494.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.94%