شاخص یاب

دش / Dash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.34%