شاخص یاب

دش / Dash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 74.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 109.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 108.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 159.82%