شاخص یاب

دش / Dash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 96.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 190.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 120.94%