شاخص یاب

دش / Dash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 97.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62.91%