شاخص یاب

دش / Dash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 127.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 53.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 313.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 131.21%