دش / Dash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دش / Dash در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 77.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 180.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.78%