کالایاب
شاخص یاب

دش / Dash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.07%