شاخص یاب

دش / Dash

  • نرخ فعلی:245.08
  • بالاترین قیمت روز:262.15
  • پایین ترین قیمت روز:234
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.92%
  • نرخ بازگشایی بازار:260.56
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۶:۵۱
  • نرخ روز گذشته:261.33
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:16.25

نمودار کندل استیک دش / Dash در روز جاری

نمودار کندل استیک دش / Dash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
245.08 ریال23:36:51
243.9 ریال23:16:47
245 ریال22:52:52
245.67 ریال22:48:53
245.13 ریال22:44:37
244.9 ریال22:40:51
245.56 ریال22:36:51
245.06 ریال22:20:52
243.43 ریال22:16:51
243.82 ریال22:12:48
244.76 ریال22:08:48
244.48 ریال22:04:54
241.47 ریال22:01:00
237.92 ریال21:36:51
237.09 ریال21:32:59
234.7 ریال21:20:52
236.23 ریال21:12:45
234.5 ریال20:52:48
234.99 ریال20:48:35
235.44 ریال20:44:46
235.16 ریال20:32:53
234.99 ریال20:28:58
234 ریال20:12:54
234.49 ریال19:56:54
234.18 ریال19:52:45
235.82 ریال19:36:53
235.35 ریال19:32:54
236.41 ریال19:20:55
235.35 ریال19:16:47
235.51 ریال19:08:52
237.09 ریال18:56:53
236.3 ریال18:52:49
235.86 ریال18:44:53
235.68 ریال18:28:52
234.95 ریال18:24:50
235.49 ریال18:20:56
235.89 ریال18:16:51
235.13 ریال18:12:51
235.84 ریال18:08:52
235.42 ریال18:04:40
235.84 ریال18:01:07
240.89 ریال17:56:53
239.19 ریال17:52:46
238.84 ریال17:48:46
239.18 ریال17:44:49
240.05 ریال17:40:53
243 ریال17:12:49
242.84 ریال17:08:49
242 ریال16:52:51
243 ریال16:44:51
244 ریال16:40:37
242.7 ریال16:28:49
243.55 ریال16:16:47
244.2 ریال16:08:51
244.34 ریال15:56:51
245 ریال15:40:37
244.13 ریال15:32:37
245.18 ریال15:28:46
244.33 ریال15:24:50
244.4 ریال15:16:51
243.55 ریال14:56:52
243 ریال14:52:48
243.83 ریال14:48:51
243.74 ریال14:40:39
243.25 ریال14:36:47
244.1 ریال14:28:50
244.46 ریال14:24:41
243.4 ریال14:12:51
245.35 ریال14:00:48
243 ریال13:52:48
244.43 ریال13:48:46
244 ریال13:44:48
243.26 ریال13:40:51
245.42 ریال13:20:48
244.92 ریال13:08:48
248.75 ریال13:04:49
250.45 ریال13:00:58
250 ریال12:44:35
250.49 ریال12:36:52
248.75 ریال12:28:39
248.86 ریال12:24:53
250.08 ریال12:20:39
248.86 ریال12:12:53
249.08 ریال12:08:49
250.09 ریال12:04:52
250.88 ریال12:01:10
250.78 ریال11:56:54
250 ریال11:48:51
251.85 ریال11:44:37
252.5 ریال11:40:52
255.75 ریال11:20:55
254.87 ریال11:12:49
256.51 ریال10:44:44
257.07 ریال10:40:51
255.42 ریال10:36:46
256.25 ریال10:32:53
256.66 ریال8:40:44
257.46 ریال8:28:48
256.08 ریال8:12:41
256.59 ریال8:08:47
256.97 ریال7:44:49
256.98 ریال7:24:45
257.06 ریال6:52:47
256.73 ریال6:28:34
256.22 ریال6:24:45
257.79 ریال6:20:47
257.65 ریال6:16:48
259.83 ریال6:12:46
259 ریال6:08:42
259.39 ریال6:00:52
260.49 ریال5:48:43
260.78 ریال5:36:41
261.93 ریال5:08:41
261.53 ریال5:00:50
261.22 ریال4:44:44
261.08 ریال4:40:47
261.35 ریال4:36:46
261.08 ریال4:32:48
261.39 ریال4:28:44
260.78 ریال4:20:51
262.15 ریال3:16:45
260 ریال3:00:49
261.84 ریال2:40:44
261.95 ریال2:01:03
260.47 ریال1:48:45
261.89 ریال1:36:48
260.03 ریال1:32:51
261.85 ریال1:04:44
259.46 ریال0:33:00
259.5 ریال0:12:38
260.56 ریال0:04:52
نظرات