شاخص یاب

دش / Dash

  • نرخ فعلی:158.42
  • بالاترین قیمت روز:169.77
  • پایین ترین قیمت روز:157.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.62
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.94%
  • نرخ بازگشایی بازار:159.29
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۸:۲۶
  • نرخ روز گذشته:159.45
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.03

نمودار کندل استیک دش / Dash در روز جاری

نمودار کندل استیک دش / Dash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
158.42 ریال18:08:26
159 ریال18:04:38
157.9 ریال17:56:37
159.92 ریال17:48:39
158.62 ریال17:44:42
160 ریال17:40:28
160.29 ریال17:36:40
162.28 ریال17:32:47
161.5 ریال17:24:40
164.12 ریال17:00:46
162.65 ریال16:52:36
163.07 ریال16:16:46
164.19 ریال16:12:40
164.2 ریال16:04:37
163.8 ریال15:56:39
163.52 ریال15:52:44
161.82 ریال14:52:27
163.46 ریال14:48:39
163.05 ریال14:40:39
161.85 ریال14:08:37
163.33 ریال13:48:39
163.34 ریال13:44:41
163.33 ریال13:40:42
162.35 ریال13:16:39
161.33 ریال13:00:43
160.36 ریال12:52:37
161.33 ریال12:48:25
161.1 ریال12:24:44
161.33 ریال12:08:38
160.13 ریال12:00:33
160.58 ریال11:52:41
161.21 ریال11:48:38
161.23 ریال11:36:37
162.35 ریال11:32:38
161.99 ریال11:28:41
164.12 ریال11:20:40
163.01 ریال11:16:37
164.46 ریال11:12:39
165.08 ریال11:08:46
164.56 ریال11:04:25
164.64 ریال10:52:37
165.63 ریال10:48:41
164.64 ریال10:28:41
165.52 ریال10:12:37
165.78 ریال10:08:36
166.55 ریال10:04:38
166.68 ریال9:56:38
167.2 ریال8:56:41
168.74 ریال8:48:38
167.2 ریال8:40:41
166.5 ریال8:36:41
166.95 ریال8:16:41
166.3 ریال7:52:40
166.72 ریال7:48:42
166.41 ریال7:44:44
166.3 ریال7:36:40
166.61 ریال7:08:38
166.32 ریال6:52:35
166.71 ریال6:44:42
167.45 ریال6:24:39
166.86 ریال6:12:39
166.88 ریال6:08:39
166.54 ریال6:04:39
167.26 ریال6:01:47
168.01 ریال5:56:39
168.15 ریال5:52:25
168.77 ریال5:48:41
168.78 ریال5:44:38
169.77 ریال5:24:39
168.95 ریال5:20:39
168.84 ریال5:16:39
168.96 ریال5:12:39
168.3 ریال5:08:37
167.4 ریال4:56:44
166.44 ریال4:48:37
166.71 ریال4:36:33
167.78 ریال4:32:40
166.99 ریال4:24:38
166.42 ریال4:20:47
167.28 ریال4:16:40
165.6 ریال4:12:39
165.56 ریال4:04:39
166.17 ریال3:56:40
167 ریال3:48:39
167.15 ریال3:44:25
166.64 ریال3:24:38
166.38 ریال3:16:37
164.64 ریال3:08:37
163.94 ریال3:04:41
163 ریال2:52:38
163.17 ریال2:48:39
162.27 ریال2:44:43
161.61 ریال2:40:40
160.33 ریال2:32:37
160.2 ریال2:24:38
159.05 ریال1:52:41
158.97 ریال1:44:38
157.95 ریال1:24:38
157.9 ریال1:12:45
157.1 ریال1:00:43
157.42 ریال0:52:38
158.77 ریال0:48:26
159.86 ریال0:40:40
159.02 ریال0:36:40
159.45 ریال0:12:39
159.29 ریال0:08:41
نظرات