دش / Dash

  • نرخ فعلی:441.81
  • بالاترین قیمت روز:444.77
  • پایین ترین قیمت روز:436.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.48%
  • نرخ بازگشایی بازار:438.08
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۴:۴۴
  • نرخ روز گذشته:441.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.41

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
441.81 ریال9:04:44
439 ریال8:48:41
440 ریال8:28:36
440.01 ریال8:08:42
441.2 ریال7:48:39
443.6 ریال7:44:35
440.01 ریال7:28:39
438.35 ریال6:36:40
444.2 ریال6:32:36
439.21 ریال6:08:24
440.3 ریال6:06:11
444.77 ریال5:48:46
440.42 ریال5:20:42
440.49 ریال5:08:36
444.77 ریال4:16:53
440 ریال4:12:38
439.34 ریال4:08:42
443 ریال4:04:39
444.77 ریال3:52:42
443.93 ریال3:36:24
436.53 ریال3:28:36
436.52 ریال3:24:38
443.22 ریال3:20:40
439 ریال3:16:37
438.18 ریال3:12:42
436.2 ریال2:56:37
436.5 ریال2:08:37
437 ریال1:52:38
436.52 ریال1:20:38
436.76 ریال1:16:41
438.1 ریال1:12:43
436.76 ریال0:56:40
441.12 ریال0:32:43
439 ریال0:28:44
438.1 ریال0:24:41
438.08 ریال0:16:42
نظرات