شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Dash (DASH)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,310,150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,310,150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,073,559 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,763,409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,977,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,667,615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71.62%