کالایاب
شاخص یاب

Darkhan Khuns

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,747 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,747 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.06%