شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Daimler

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6%