شاخص یاب

زد کوین / ZCoin

  • نرخ فعلی:5.5845
  • بالاترین قیمت روز:5.7067
  • پایین ترین قیمت روز:5.4629
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.89%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.6979
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:5.7099
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1254

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.5845 ریال12:43:10
5.5622 ریال12:41:10
5.5709 ریال12:40:14
5.5622 ریال12:37:10
5.5651 ریال12:36:11
5.579 ریال12:34:11
5.5826 ریال12:33:14
5.579 ریال12:31:12
5.568 ریال12:29:11
5.5669 ریال12:27:10
5.5619 ریال12:26:10
5.5669 ریال12:25:12
5.5664 ریال12:24:10
5.5687 ریال12:23:11
5.5619 ریال12:22:10
5.5664 ریال12:21:11
5.5647 ریال12:19:09
5.5667 ریال12:17:10
5.5612 ریال12:16:10
5.5667 ریال12:15:13
5.552 ریال12:13:10
5.5527 ریال12:10:14
5.5566 ریال12:09:11
5.5542 ریال12:04:11
5.5513 ریال12:03:11
5.5481 ریال11:59:11
5.5652 ریال11:57:10
5.5646 ریال11:56:09
5.559 ریال11:54:09
5.5585 ریال11:53:11
5.5646 ریال11:52:09
5.5585 ریال11:51:12
5.5536 ریال11:50:14
5.5585 ریال11:49:11
5.5536 ریال11:47:09
5.5476 ریال11:46:09
5.5496 ریال11:39:12
5.5507 ریال11:35:14
5.5527 ریال11:32:16
5.5507 ریال11:31:14
5.5527 ریال11:29:11
5.5452 ریال11:27:11
5.5483 ریال11:25:15
5.5542 ریال11:22:12
5.5386 ریال11:16:09
5.5357 ریال11:13:12
5.537 ریال11:11:10
5.5357 ریال11:09:11
5.5328 ریال11:06:10
5.533 ریال11:00:17
5.558 ریال10:56:11
5.56 ریال10:54:10
5.558 ریال10:52:10
5.5487 ریال10:49:09
5.5311 ریال10:44:09
5.5291 ریال10:43:09
5.5308 ریال10:40:13
5.5351 ریال10:39:08
5.5308 ریال10:37:10
5.5268 ریال10:36:10
5.5003 ریال10:35:11
5.5268 ریال10:34:09
5.5003 ریال10:31:11
5.4982 ریال10:28:08
5.4981 ریال10:27:09
5.4974 ریال10:25:10
5.4963 ریال10:18:08
5.4946 ریال10:17:09
5.4907 ریال10:16:09
5.4938 ریال10:15:10
5.4907 ریال10:13:09
5.4884 ریال10:12:09
5.4874 ریال10:11:10
5.4926 ریال10:10:10
5.4874 ریال10:09:09
5.4884 ریال10:08:09
5.4874 ریال10:05:11
5.4816 ریال10:04:10
5.4867 ریال10:03:11
5.4816 ریال10:00:16
5.4854 ریال9:57:08
5.4893 ریال9:54:08
5.4951 ریال9:47:10
5.4971 ریال9:45:11
5.4965 ریال9:43:12
5.5001 ریال9:42:09
5.4972 ریال9:37:09
5.4939 ریال9:35:10
5.4882 ریال9:32:09
5.4859 ریال9:30:12
5.49 ریال9:25:10
5.4924 ریال9:21:09
5.5184 ریال9:17:08
5.5103 ریال9:15:09
5.4965 ریال9:13:08
5.5019 ریال9:10:10
5.4965 ریال9:09:08
5.5019 ریال9:08:08
5.4981 ریال9:06:08
5.5024 ریال9:05:10
5.4981 ریال9:04:09
5.5024 ریال9:01:10
5.4991 ریال9:00:14
5.5037 ریال8:56:07
5.5013 ریال8:52:08
5.5031 ریال8:51:08
5.4955 ریال8:48:08
5.5204 ریال8:46:08
5.5215 ریال8:45:09
5.5224 ریال8:43:07
5.5014 ریال8:39:08
5.5055 ریال8:37:08
5.5043 ریال8:34:08
5.5063 ریال8:32:08
5.5077 ریال8:29:07
5.5091 ریال8:28:08
5.5174 ریال8:26:07
5.5214 ریال8:21:08
5.5259 ریال8:18:08
5.5388 ریال8:14:08
5.5368 ریال8:12:07
5.5321 ریال8:08:07
5.532 ریال8:07:08
5.528 ریال8:05:08
5.531 ریال8:03:09
5.525 ریال7:58:07
5.535 ریال7:47:07
5.533 ریال7:44:07
5.537 ریال7:42:08
5.533 ریال7:40:09
5.537 ریال7:38:07
5.539 ریال7:35:09
5.537 ریال7:29:07
5.5426 ریال7:26:08
5.5471 ریال7:25:08
5.5386 ریال7:24:07
5.5471 ریال7:20:09
5.5431 ریال7:19:07
5.5348 ریال7:16:08
5.5431 ریال7:15:08
5.537 ریال7:13:07
5.5429 ریال7:10:20
5.537 ریال7:09:07
5.542 ریال7:08:07
5.5429 ریال7:06:07
5.542 ریال6:59:07
5.5409 ریال6:57:07
5.5417 ریال6:53:07
5.5502 ریال6:49:07
5.5455 ریال6:46:07
5.5353 ریال6:42:08
5.5346 ریال6:37:07
5.5382 ریال6:35:08
5.5371 ریال6:31:08
5.5364 ریال6:30:10
5.5299 ریال6:29:07
5.5204 ریال6:28:07
5.5224 ریال6:26:07
5.5299 ریال6:25:09
5.5204 ریال6:24:07
5.517 ریال6:21:31
5.517 ریال6:21:20
5.517 ریال6:21:20
5.5184 ریال6:18:40
5.5178 ریال6:16:29
5.5113 ریال6:16:24
5.5184 ریال6:13:49
5.5113 ریال6:13:44
5.5124 ریال6:11:52
5.5027 ریال6:06:07
5.4961 ریال6:01:09
5.5002 ریال5:59:08
5.5027 ریال5:56:08
5.506 ریال5:48:07
5.5128 ریال5:44:09
5.5067 ریال5:43:08
5.5134 ریال5:37:08
5.5193 ریال5:35:08
5.5254 ریال5:33:08
5.5374 ریال5:32:08
5.5176 ریال5:30:10
5.5146 ریال5:29:09
5.511 ریال5:27:08
5.5146 ریال5:25:08
5.511 ریال5:22:08
5.5167 ریال5:20:11
5.5127 ریال5:19:08
5.5187 ریال5:15:08
5.5123 ریال5:13:08
5.4908 ریال5:10:09
5.5267 ریال5:05:09
5.5336 ریال5:03:08
5.5253 ریال5:00:10
5.5322 ریال4:58:07
5.5253 ریال4:57:07
5.5183 ریال4:54:07
5.4873 ریال4:53:07
5.4854 ریال4:51:07
5.4943 ریال4:50:09
5.4854 ریال4:47:07
5.491 ریال4:44:07
5.495 ریال4:43:07
5.485 ریال4:41:07
5.495 ریال4:40:08
5.485 ریال4:39:06
5.495 ریال4:38:06
5.485 ریال4:36:07
5.4811 ریال4:35:08
5.485 ریال4:34:07
5.4811 ریال4:33:08
5.4844 ریال4:32:08
5.4758 ریال4:28:08
5.467 ریال4:26:08
5.4758 ریال4:24:07
5.4738 ریال4:23:07
5.4805 ریال4:22:07
5.4629 ریال4:21:07
5.4844 ریال4:20:09
5.4805 ریال4:17:07
5.5213 ریال4:14:07
5.5057 ریال4:13:08
5.5182 ریال4:10:08
5.5236 ریال4:08:07
5.5182 ریال4:06:07
5.5311 ریال4:04:07
5.5243 ریال4:01:08
5.5311 ریال4:00:11
5.5366 ریال3:59:07
5.5337 ریال3:58:07
5.5497 ریال3:55:08
5.5572 ریال3:52:07
5.563 ریال3:50:09
5.5449 ریال3:49:07
5.5668 ریال3:45:08
5.5645 ریال3:43:07
5.5658 ریال3:39:07
5.5644 ریال3:35:08
5.5674 ریال3:31:08
5.5711 ریال3:29:07
5.5671 ریال3:28:07
5.5674 ریال3:27:07
5.557 ریال3:26:07
5.5623 ریال3:25:07
5.5575 ریال3:22:07
5.5623 ریال3:20:09
5.5614 ریال3:19:07
5.5698 ریال3:18:07
5.5557 ریال3:16:07
5.5698 ریال3:13:07
5.5667 ریال3:11:08
5.5652 ریال3:09:07
5.5667 ریال3:08:07
5.5704 ریال3:05:08
5.574 ریال3:03:08
5.582 ریال3:00:12
5.5851 ریال2:57:06
5.5826 ریال2:56:07
5.5751 ریال2:51:07
5.5959 ریال2:50:09
5.5832 ریال2:48:07
5.5856 ریال2:47:07
5.5959 ریال2:46:07
5.5757 ریال2:45:08
5.5891 ریال2:44:07
5.5896 ریال2:40:09
5.5899 ریال2:34:07
5.5911 ریال2:33:08
5.5975 ریال2:32:08
5.6 ریال2:31:08
5.5975 ریال2:29:06
5.6003 ریال2:25:07
5.5937 ریال2:23:07
5.5863 ریال2:22:07
5.587 ریال2:17:06
5.5974 ریال2:15:08
5.5994 ریال2:14:07
5.5974 ریال2:11:07
5.6102 ریال2:08:07
5.601 ریال2:06:07
5.5988 ریال2:05:09
5.5989 ریال2:04:07
5.601 ریال2:03:09
5.5989 ریال2:01:10
5.5988 ریال2:00:13
5.5868 ریال1:56:07
5.5798 ریال1:54:07
5.5839 ریال1:52:08
5.5762 ریال1:49:07
5.5865 ریال1:48:07
5.5771 ریال1:47:08
5.5905 ریال1:45:09
5.5771 ریال1:44:07
5.5865 ریال1:43:07
5.5905 ریال1:40:08
5.5806 ریال1:38:07
5.5834 ریال1:37:07
5.5741 ریال1:36:07
5.5806 ریال1:35:09
5.5756 ریال1:33:09
5.5352 ریال1:30:10
5.5833 ریال1:26:07
5.6154 ریال1:25:08
5.5993 ریال1:24:08
5.6094 ریال1:23:07
5.6318 ریال1:21:07
5.6075 ریال1:18:08
5.6318 ریال1:17:08
5.6423 ریال1:16:07
5.644 ریال1:15:08
5.6423 ریال1:12:07
5.6475 ریال1:10:08
5.6479 ریال1:08:07
5.65 ریال1:07:08
5.6433 ریال1:06:07
5.6479 ریال1:05:08
5.6505 ریال1:03:09
5.6266 ریال1:01:09
5.6357 ریال1:00:12
5.6305 ریال0:57:08
5.6266 ریال0:56:07
5.6748 ریال0:52:08
5.6786 ریال0:46:07
5.6757 ریال0:45:09
5.6786 ریال0:44:07
5.6757 ریال0:43:08
5.6656 ریال0:41:08
5.6676 ریال0:40:08
5.6656 ریال0:38:07
5.6657 ریال0:34:07
5.6639 ریال0:33:07
5.6657 ریال0:30:09
5.6677 ریال0:29:07
5.6697 ریال0:28:07
5.689 ریال0:18:07
5.6873 ریال0:14:07
5.6974 ریال0:12:07
5.7067 ریال0:08:07
5.6979 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات