شاخص یاب

زد کوین / ZCoin

  • نرخ فعلی:4.4406
  • بالاترین قیمت روز:4.561
  • پایین ترین قیمت روز:4.4013
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.74%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.4164
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:4.418
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0226

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.4406 ریال14:48:12
4.4389 ریال14:47:10
4.4391 ریال14:45:13
4.4355 ریال14:44:11
4.4389 ریال14:43:11
4.4372 ریال14:41:11
4.4406 ریال14:40:15
4.4372 ریال14:38:11
4.4322 ریال14:35:13
4.4339 ریال14:30:15
4.4369 ریال14:29:12
4.4315 ریال14:22:12
4.4213 ریال14:19:13
4.4258 ریال14:18:11
4.4213 ریال14:17:13
4.4253 ریال14:16:11
4.4624 ریال14:13:11
4.4622 ریال14:11:11
4.4626 ریال14:10:13
4.4622 ریال14:09:11
4.4673 ریال14:04:11
4.4663 ریال14:00:18
4.4693 ریال13:58:10
4.4659 ریال13:57:11
4.4693 ریال13:56:11
4.4741 ریال13:54:12
4.467 ریال13:53:10
4.453 ریال13:45:14
4.4096 ریال13:40:14
4.408 ریال13:39:11
4.4614 ریال13:38:11
4.458 ریال13:37:11
4.408 ریال13:35:13
4.4163 ریال13:33:12
4.4194 ریال13:29:10
4.4247 ریال13:28:11
4.4194 ریال13:25:12
4.4176 ریال13:21:11
4.4029 ریال13:18:11
4.4057 ریال13:09:10
4.4024 ریال13:08:11
4.4057 ریال13:04:11
4.4068 ریال13:02:12
4.4042 ریال13:00:17
4.4109 ریال12:58:11
4.4013 ریال12:56:12
4.4085 ریال12:53:10
4.4135 ریال12:52:11
4.4085 ریال12:51:12
4.4067 ریال12:47:10
4.4054 ریال12:45:12
4.4038 ریال12:42:11
4.4075 ریال12:41:11
4.4038 ریال12:40:14
4.4097 ریال12:38:10
4.4075 ریال12:37:11
4.4032 ریال12:36:11
4.4022 ریال12:35:12
4.4049 ریال12:34:10
4.4026 ریال12:33:12
4.4032 ریال12:32:12
4.4054 ریال12:31:12
4.4128 ریال12:29:12
4.4079 ریال12:28:12
4.404 ریال12:27:12
4.4176 ریال12:23:11
4.4168 ریال12:21:10
4.4176 ریال12:20:14
4.4189 ریال12:19:10
4.4176 ریال12:18:10
4.4239 ریال12:17:11
4.4189 ریال12:16:11
4.4291 ریال12:15:12
4.4314 ریال12:14:10
4.4316 ریال12:10:14
4.4258 ریال12:08:11
4.4267 ریال12:07:11
4.4242 ریال12:05:12
4.4439 ریال11:59:10
4.43 ریال11:58:10
4.451 ریال11:56:09
4.4428 ریال11:55:12
4.441 ریال11:54:11
4.4506 ریال11:52:10
4.4498 ریال11:51:10
4.441 ریال11:50:13
4.4494 ریال11:49:11
4.4472 ریال11:45:12
4.453 ریال11:43:11
4.4548 ریال11:42:10
4.4665 ریال11:38:10
4.4505 ریال11:36:10
4.4598 ریال11:35:12
4.4482 ریال11:34:11
4.4527 ریال11:31:12
4.4518 ریال11:30:15
4.4502 ریال11:28:11
4.4518 ریال11:25:11
4.4522 ریال11:20:13
4.4532 ریال11:19:11
4.472 ریال11:18:10
4.4844 ریال11:16:10
4.5003 ریال11:11:10
4.5008 ریال11:07:10
4.5025 ریال11:06:10
4.5008 ریال11:05:12
4.5041 ریال11:03:11
4.4991 ریال11:00:16
4.5008 ریال10:59:09
4.4924 ریال10:58:10
4.5008 ریال10:56:10
4.5092 ریال10:52:09
4.5125 ریال10:50:14
4.5076 ریال10:44:10
4.5108 ریال10:41:09
4.5117 ریال10:39:09
4.5108 ریال10:37:10
4.5117 ریال10:36:09
4.4991 ریال10:32:11
4.5113 ریال10:30:14
4.5142 ریال10:24:11
4.5192 ریال10:19:10
4.5113 ریال10:18:11
4.5133 ریال10:14:10
4.5116 ریال10:12:10
4.5133 ریال10:09:10
4.5201 ریال10:08:10
4.5213 ریال10:01:11
4.523 ریال9:54:09
4.5215 ریال9:51:09
4.517 ریال9:50:12
4.5159 ریال9:49:10
4.517 ریال9:48:11
4.5159 ریال9:46:09
4.5211 ریال9:42:12
4.5024 ریال9:41:10
4.5005 ریال9:33:10
4.5013 ریال9:27:10
4.5046 ریال9:22:10
4.5142 ریال9:13:09
4.5159 ریال9:11:09
4.5175 ریال9:07:10
4.5125 ریال9:02:10
4.5122 ریال9:00:16
4.5142 ریال8:57:09
4.5115 ریال8:56:09
4.5142 ریال8:55:10
4.5127 ریال8:51:09
4.5129 ریال8:50:12
4.5124 ریال8:48:09
4.5114 ریال8:42:09
4.5132 ریال8:40:11
4.5038 ریال8:36:09
4.5085 ریال8:34:08
4.5023 ریال8:33:09
4.5085 ریال8:28:10
4.5093 ریال8:27:09
4.5075 ریال8:26:09
4.5159 ریال8:19:09
4.5157 ریال8:12:09
4.5064 ریال8:10:11
4.5191 ریال8:09:09
4.5168 ریال8:08:09
4.5064 ریال8:05:10
4.5222 ریال8:02:09
4.5209 ریال8:00:15
4.5176 ریال7:59:09
4.5356 ریال7:56:09
4.5351 ریال7:53:09
4.5344 ریال7:47:08
4.5347 ریال7:46:09
4.5344 ریال7:43:09
4.5278 ریال7:42:09
4.5332 ریال7:40:13
4.5153 ریال7:36:09
4.5146 ریال7:32:09
4.5056 ریال7:31:10
4.5022 ریال7:29:09
4.5239 ریال7:26:09
4.5227 ریال7:21:08
4.5225 ریال7:18:08
4.5251 ریال7:14:09
4.5208 ریال7:12:09
4.5218 ریال7:11:08
4.5315 ریال7:08:09
4.5352 ریال7:05:11
4.5321 ریال6:59:08
4.5281 ریال6:53:08
4.5543 ریال6:50:12
4.561 ریال6:48:08
4.5579 ریال6:46:08
4.5503 ریال6:45:11
4.5385 ریال6:40:37
4.545 ریال6:36:48
4.5439 ریال6:31:46
4.5464 ریال6:29:15
4.5454 ریال6:27:10
4.5442 ریال6:23:09
4.5393 ریال6:22:09
4.5442 ریال6:21:09
4.5302 ریال6:18:22
4.5272 ریال6:15:34
4.5386 ریال6:13:18
4.5534 ریال6:07:08
4.5537 ریال6:06:09
4.5544 ریال6:05:11
4.5049 ریال6:02:27
4.4937 ریال6:01:09
4.5049 ریال5:57:13
4.5059 ریال5:56:09
4.4853 ریال5:54:09
4.4818 ریال5:51:10
4.4564 ریال5:50:11
4.4502 ریال5:48:09
4.4243 ریال5:44:09
4.4194 ریال5:42:09
4.4337 ریال5:40:11
4.4304 ریال5:35:11
4.4337 ریال5:34:08
4.4304 ریال5:32:09
4.4318 ریال5:31:09
4.4342 ریال5:29:08
4.4338 ریال5:28:08
4.4337 ریال5:26:09
4.4302 ریال5:23:08
4.4268 ریال5:21:09
4.4205 ریال5:18:08
4.4268 ریال5:17:08
4.4267 ریال5:14:08
4.4204 ریال5:12:08
4.4165 ریال5:10:10
4.4195 ریال5:08:08
4.4161 ریال5:06:08
4.4133 ریال5:05:09
4.4223 ریال5:01:08
4.425 ریال4:58:08
4.4308 ریال4:56:07
4.431 ریال4:52:07
4.4301 ریال4:49:08
4.4312 ریال4:43:07
4.4331 ریال4:41:07
4.4346 ریال4:39:08
4.4331 ریال4:38:08
4.4285 ریال4:37:07
4.4238 ریال4:34:08
4.421 ریال4:32:08
4.426 ریال4:30:11
4.421 ریال4:28:07
4.42 ریال4:27:08
4.422 ریال4:26:08
4.42 ریال4:24:07
4.422 ریال4:18:08
4.4259 ریال4:14:07
4.4209 ریال4:09:07
4.4177 ریال4:06:08
4.4149 ریال4:05:09
4.4116 ریال4:01:08
4.4184 ریال3:57:07
4.4105 ریال3:56:07
4.4166 ریال3:55:08
4.4133 ریال3:54:07
4.4105 ریال3:53:07
4.4133 ریال3:48:08
4.4147 ریال3:47:08
4.416 ریال3:45:09
4.4193 ریال3:40:09
4.4258 ریال3:36:08
4.4326 ریال3:32:08
4.4413 ریال3:28:08
4.4497 ریال3:27:07
4.4414 ریال3:24:07
4.4237 ریال3:18:07
4.4256 ریال3:17:08
4.4293 ریال3:06:07
4.4325 ریال3:00:11
4.4293 ریال2:59:07
4.4405 ریال2:56:07
4.4438 ریال2:55:09
4.4405 ریال2:53:08
4.4438 ریال2:52:07
4.4399 ریال2:48:07
4.4372 ریال2:40:09
4.4375 ریال2:39:07
4.4528 ریال2:35:08
4.4495 ریال2:34:07
4.4528 ریال2:31:07
4.459 ریال2:29:07
4.4577 ریال2:28:07
4.459 ریال2:27:07
4.457 ریال2:26:07
4.4555 ریال2:23:07
4.4539 ریال2:21:07
4.4555 ریال2:17:07
4.452 ریال2:15:08
4.4532 ریال2:13:07
4.4663 ریال2:08:07
4.4649 ریال2:05:08
4.4665 ریال2:02:07
4.4596 ریال1:56:07
4.4532 ریال1:54:07
4.4485 ریال1:52:07
4.4475 ریال1:50:09
4.4389 ریال1:49:07
4.4501 ریال1:48:06
4.4689 ریال1:45:08
4.4671 ریال1:43:06
4.4843 ریال1:38:06
4.4753 ریال1:33:07
4.4785 ریال1:32:07
4.4753 ریال1:31:07
4.4714 ریال1:29:06
4.4637 ریال1:26:07
4.4574 ریال1:22:07
4.4383 ریال1:20:08
4.4411 ریال1:19:06
4.429 ریال1:14:06
4.4323 ریال1:13:07
4.4098 ریال1:11:06
4.4145 ریال1:08:06
4.4147 ریال1:06:06
4.4099 ریال1:05:07
4.4194 ریال1:00:10
4.4199 ریال0:59:06
4.4217 ریال0:57:07
4.4184 ریال0:55:07
4.4217 ریال0:54:05
4.4178 ریال0:53:06
4.4184 ریال0:51:07
4.4178 ریال0:48:07
4.4144 ریال0:47:06
4.4166 ریال0:45:07
4.4236 ریال0:41:06
4.4238 ریال0:39:06
4.41 ریال0:38:06
4.4203 ریال0:35:08
4.41 ریال0:34:06
4.413 ریال0:32:06
4.4219 ریال0:30:09
4.4155 ریال0:29:06
4.4159 ریال0:28:06
4.4191 ریال0:26:05
4.4164 ریال0:24:05
4.4159 ریال0:23:05
4.4233 ریال0:22:06
4.4079 ریال0:19:06
4.4233 ریال0:18:05
4.4172 ریال0:14:05
4.4206 ریال0:11:06
4.417 ریال0:07:06
4.4164 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات