کالایاب
شاخص یاب

زد کوین / ZCoin

  • نرخ فعلی:8.2785
  • بالاترین قیمت روز:8.4868
  • پایین ترین قیمت روز:8.2316
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.3803
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:8.3893
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1108

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.2785 ریال7:49:11
8.2733 ریال7:48:09
8.2678 ریال7:47:03
8.258 ریال7:45:05
8.2668 ریال7:44:08
8.2678 ریال7:43:10
8.2784 ریال7:41:10
8.2812 ریال7:39:09
8.2461 ریال7:36:08
8.2482 ریال7:33:03
8.2551 ریال7:32:08
8.2545 ریال7:31:04
8.2506 ریال7:28:09
8.2316 ریال7:27:09
8.2378 ریال7:26:08
8.2316 ریال7:25:11
8.2608 ریال7:23:08
8.2561 ریال7:22:09
8.2869 ریال7:20:10
8.3112 ریال7:18:14
8.2996 ریال7:17:09
8.3059 ریال7:14:08
8.3068 ریال7:13:14
8.3044 ریال7:12:09
8.3306 ریال7:10:11
8.3331 ریال7:06:09
8.3306 ریال7:03:09
8.3263 ریال7:02:09
8.3228 ریال7:00:06
8.3217 ریال6:59:13
8.3374 ریال6:58:08
8.3484 ریال6:56:08
8.3116 ریال6:54:08
8.3222 ریال6:53:04
8.2418 ریال6:51:08
8.2379 ریال6:50:10
8.2739 ریال6:48:13
8.2692 ریال6:46:09
8.269 ریال6:45:11
8.2734 ریال6:43:10
8.272 ریال6:42:09
8.271 ریال6:41:18
8.2774 ریال6:40:06
8.2695 ریال6:39:08
8.2739 ریال6:38:03
8.279 ریال6:37:11
8.2628 ریال6:34:08
8.2512 ریال6:32:09
8.2764 ریال6:30:11
8.2867 ریال6:28:09
8.2662 ریال6:26:48
8.2797 ریال6:24:00
8.2797 ریال6:24:00
8.324 ریال6:21:47
8.324 ریال6:21:47
8.3455 ریال6:17:33
8.3455 ریال6:17:33
8.3569 ریال6:12:08
8.3375 ریال6:10:12
8.3744 ریال6:06:08
8.3739 ریال6:04:03
8.3755 ریال6:02:08
8.377 ریال6:00:16
8.3774 ریال5:58:08
8.4063 ریال5:54:08
8.4024 ریال5:51:03
8.3838 ریال5:42:20
8.4018 ریال5:37:09
8.4081 ریال5:30:11
8.4096 ریال5:28:16
8.4083 ریال5:27:13
8.4146 ریال5:26:08
8.4153 ریال5:24:08
8.4124 ریال5:22:08
8.4092 ریال5:20:11
8.3904 ریال5:18:17
8.3923 ریال5:15:10
8.3943 ریال5:13:14
8.3916 ریال5:12:09
8.4022 ریال5:11:09
8.3918 ریال5:10:10
8.4078 ریال5:08:09
8.4003 ریال5:04:09
8.4022 ریال5:03:08
8.4003 ریال5:02:09
8.3995 ریال5:01:16
8.397 ریال4:59:04
8.3837 ریال4:58:10
8.3782 ریال4:55:10
8.3832 ریال4:54:03
8.3857 ریال4:53:04
8.39 ریال4:51:08
8.402 ریال4:50:11
8.3894 ریال4:49:14
8.3992 ریال4:47:14
8.3971 ریال4:46:09
8.3982 ریال4:45:11
8.3947 ریال4:44:08
8.3911 ریال4:42:08
8.3917 ریال4:41:08
8.3888 ریال4:39:12
8.3931 ریال4:38:09
8.3959 ریال4:37:09
8.3862 ریال4:35:10
8.3855 ریال4:33:09
8.3936 ریال4:32:09
8.3844 ریال4:30:14
8.3818 ریال4:26:09
8.3799 ریال4:25:10
8.3842 ریال4:22:09
8.3841 ریال4:20:05
8.3867 ریال4:18:09
8.3922 ریال4:16:08
8.3898 ریال4:12:08
8.3799 ریال4:01:11
8.3793 ریال4:00:16
8.3819 ریال3:55:10
8.3846 ریال3:54:03
8.384 ریال3:52:09
8.3842 ریال3:51:09
8.3819 ریال3:50:05
8.378 ریال3:49:03
8.3819 ریال3:47:03
8.3845 ریال3:46:08
8.3755 ریال3:45:10
8.3829 ریال3:44:08
8.3817 ریال3:40:12
8.378 ریال3:39:08
8.3835 ریال3:36:08
8.3451 ریال3:35:10
8.3765 ریال3:33:09
8.3992 ریال3:32:14
8.3874 ریال3:31:10
8.4009 ریال3:30:11
8.3949 ریال3:26:08
8.3965 ریال3:24:07
8.3992 ریال3:23:08
8.4031 ریال3:21:03
8.4109 ریال3:20:10
8.3943 ریال3:18:08
8.389 ریال3:14:09
8.4289 ریال3:11:09
8.4824 ریال3:10:11
8.477 ریال3:07:09
8.4824 ریال3:03:03
8.4787 ریال3:01:13
8.4766 ریال2:59:03
8.4868 ریال2:58:09
8.4723 ریال2:56:08
8.4275 ریال2:54:09
8.4283 ریال2:50:10
8.4156 ریال2:49:09
8.408 ریال2:43:09
8.4014 ریال2:41:09
8.402 ریال2:40:12
8.3968 ریال2:39:09
8.4098 ریال2:36:04
8.4087 ریال2:34:09
8.4167 ریال2:29:09
8.4193 ریال2:28:09
8.4167 ریال2:27:08
8.406 ریال2:26:09
8.4087 ریال2:25:11
8.3581 ریال2:23:08
8.3559 ریال2:22:09
8.3581 ریال2:21:10
8.3646 ریال2:20:10
8.3611 ریال2:18:12
8.3561 ریال2:16:13
8.3611 ریال2:15:10
8.3459 ریال2:14:17
8.3519 ریال2:12:13
8.3459 ریال2:11:08
8.3745 ریال2:10:11
8.3762 ریال2:03:09
8.3705 ریال2:01:13
8.3687 ریال2:00:15
8.3602 ریال1:58:09
8.3561 ریال1:56:09
8.3481 ریال1:54:09
8.3498 ریال1:53:09
8.352 ریال1:50:05
8.3494 ریال1:49:04
8.3414 ریال1:48:09
8.344 ریال1:46:09
8.3509 ریال1:43:09
8.3622 ریال1:42:08
8.363 ریال1:39:09
8.3693 ریال1:37:11
8.3732 ریال1:34:09
8.3652 ریال1:33:08
8.358 ریال1:32:08
8.355 ریال1:30:07
8.3638 ریال1:29:08
8.366 ریال1:25:11
8.3498 ریال1:24:03
8.3578 ریال1:23:09
8.3527 ریال1:22:09
8.363 ریال1:21:04
8.3719 ریال1:20:10
8.3661 ریال1:18:09
8.3658 ریال1:15:09
8.3767 ریال1:14:08
8.3585 ریال1:12:08
8.3495 ریال1:08:09
8.3624 ریال1:06:09
8.3597 ریال1:03:08
8.3312 ریال1:02:08
8.3244 ریال0:59:03
8.3233 ریال0:58:10
8.3293 ریال0:56:09
8.3463 ریال0:54:08
8.3293 ریال0:53:09
8.3357 ریال0:51:08
8.3463 ریال0:50:11
8.3437 ریال0:48:08
8.3305 ریال0:47:03
8.3463 ریال0:46:09
8.3305 ریال0:44:09
8.3316 ریال0:42:08
8.3352 ریال0:38:06
8.3651 ریال0:33:04
8.3697 ریال0:32:08
8.3783 ریال0:28:09
8.3788 ریال0:24:09
8.374 ریال0:20:10
8.3813 ریال0:19:09
8.3847 ریال0:16:09
8.398 ریال0:14:08
8.3925 ریال0:12:13
8.3895 ریال0:10:11
8.3887 ریال0:08:13
8.3759 ریال0:06:09
8.3803 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات