کالایاب
شاخص یاب

زد کوین / ZCoin

  • نرخ فعلی:11.5183
  • بالاترین قیمت روز:11.6892
  • پایین ترین قیمت روز:11.2751
  • بیشترین مقدار نوسان روز:44,232,983.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:384023584.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:153,840
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۲۸
  • نرخ روز گذشته:11.5607
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0424

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,785.5 ریال17:59:12
8.7645 ریال17:57:04
14.385 ریال17:49:04
11,066.5 ریال17:41:03
1,192.48 ریال17:40:14
135.13 ریال17:32:57
90.22 ریال17:28:57
135.31 ریال17:25:01
1,340 ریال17:15:18
23,030 ریال17:13:13
135.06 ریال17:08:56
12,096.75 ریال17:03:12
18,640,000 ریال16:57:46
135,620 ریال16:53:15
26,134.69 ریال16:49:12
144,700 ریال16:48:05
0.8906 ریال16:45:08
152,470 ریال16:43:03
1,586.06 ریال16:39:13
5,379.32 ریال16:35:12
152,450 ریال16:33:34
392.38 ریال16:31:13
0.1308 ریال16:28:59
2.619 ریال16:27:09
8,294.3 ریال16:24:59
446,080 ریال16:22:32
271.36 ریال16:21:00
0.3353 ریال16:17:03
1,940 ریال16:16:24
5,760,000 ریال16:12:55
573,667 ریال16:08:59
9,821 ریال16:05:14
1,452.95 ریال16:04:40
152 ریال16:01:57
5,219.3 ریال16:01:15
357,000 ریال15:57:16
376.37 ریال15:56:12
133.29 ریال15:53:12
1,585.62 ریال15:51:12
134,980 ریال15:49:57
2.1763 ریال15:47:56
8,355.4 ریال15:47:01
517.92 ریال15:46:46
5,237.2 ریال15:46:36
9,165 ریال15:46:17
18,630,000 ریال15:43:14
134,000 ریال15:26:10
135.02 ریال14:42:52
135,820 ریال14:41:21
120.79 ریال14:33:54
561 ریال14:31:41
7,275.2 ریال14:29:03
9,174.51 ریال14:27:28
88,330 ریال14:20:30
2,132.16 ریال14:14:12
27,140 ریال14:12:17
136,410 ریال14:08:43
1,591.39 ریال14:05:16
88,800 ریال14:02:38
4,180,000 ریال13:59:53
2,999.87 ریال13:57:13
270.01 ریال13:56:57
1,790.9 ریال13:53:15
9,120.39 ریال13:53:01
0.1122 ریال13:44:16
9,444.9 ریال13:43:39
382.65 ریال13:40:21
134,980 ریال13:36:09
32,630 ریال13:31:59
270.7 ریال12:54:41
10,950 ریال12:50:24
9,191.34 ریال12:49:26
11.6409 ریال12:48:27
8.6746 ریال12:47:58
31.312 ریال12:46:33
1.727 ریال12:43:42
564.23 ریال12:40:51
4,801 ریال12:37:13
0.18617 ریال12:33:21
98,450 ریال12:30:26
0.001674 ریال12:30:25
5,387.27 ریال12:27:35
0.001101 ریال12:22:12
0.002889 ریال12:20:03
0.014398 ریال12:20:02
0.0092 ریال12:18:54
0.062408 ریال12:18:53
0.004494 ریال12:18:05
0.000734 ریال12:16:20
0.0186 ریال12:16:20
0.000963 ریال12:15:06
0.28884 ریال12:15:04
0.001283 ریال12:15:03
0.000275 ریال12:13:52
66.31 ریال12:13:51
0.001237 ریال12:13:50
3.82 ریال12:12:31
1,242.33 ریال12:12:31
2.5237 ریال12:07:16
0.0904 ریال12:00:24
54.423 ریال11:58:44
0.003156 ریال11:57:23
0.17421 ریال11:56:40
0.697 ریال11:56:40
1,284.34 ریال11:56:40
44,233,000 ریال11:56:31
16.78 ریال11:56:31
1.7298 ریال11:53:27
7.0263 ریال11:51:54
0.005279 ریال11:50:10
14.818 ریال11:47:12
0.01693 ریال11:45:17
46.713 ریال11:44:00
378.7 ریال11:40:58
0.001278 ریال11:39:57
0.001233 ریال11:38:46
0.037615 ریال11:37:09
3,983.2 ریال11:35:58
0.000228 ریال11:32:05
0.012296 ریال11:29:08
86.1979 ریال11:25:12
11,723.7 ریال11:19:23
0.07113 ریال11:15:58
5.7905 ریال11:13:51
35,427.53 ریال11:03:24
425.13 ریال11:03:19
0.0073 ریال10:57:11
134.99 ریال10:57:07
0.104504 ریال10:51:47
0.000322 ریال10:51:46
0.000598 ریال10:51:44
0.002757 ریال10:47:39
0.0021 ریال10:47:38
1.6007 ریال10:47:37
0.1026 ریال10:46:32
0.2252 ریال10:46:31
158.8 ریال10:46:30
0.003118 ریال10:37:04
2,999.18 ریال10:37:03
18.8 ریال10:30:32
0.00526 ریال10:24:12
0.0242 ریال10:24:03
543.75 ریال10:16:44
0.00791 ریال10:16:44
0.001287 ریال10:09:44
0.013284 ریال10:08:13
29,166 ریال10:03:05
2,999.71 ریال10:03:03
0.001515 ریال9:59:25
0.00799 ریال9:59:24
791.88 ریال9:52:35
134.8 ریال9:52:27
0.000321 ریال9:38:45
3,167,912 ریال9:30:46
10,536.4 ریال9:30:34
196,500 ریال9:21:22
9,167.8 ریال9:21:21
176,476 ریال9:13:44
0.001425 ریال9:13:44
1,877.5 ریال8:52:25
153,910 ریال8:52:24
592.49 ریال8:41:34
10,172.2 ریال8:41:33
0.0261 ریال8:41:33
21,119 ریال8:38:35
0.000366 ریال8:38:35
940.51 ریال8:28:29
567.15 ریال8:28:28
0.002463 ریال8:25:24
392.66 ریال8:25:24
0.009851 ریال8:16:41
0.000319 ریال8:14:34
211.68 ریال8:07:35
135.28 ریال8:03:17
1,345 ریال7:51:03
29,813 ریال7:41:03
1.4 ریال7:32:19
931.26 ریال7:21:08
321,600 ریال7:12:56
1.376 ریال7:02:11
1.8352 ریال6:55:12
2,261,480 ریال6:45:04
8.732 ریال6:33:00
756.82 ریال6:21:14
0.429 ریال6:12:59
34,453.7 ریال5:56:55
97.53 ریال5:45:07
0.053995 ریال5:35:12
6,527.5 ریال5:27:12
0.000458 ریال5:14:15
1,339.68 ریال5:05:06
1.0015 ریال4:56:58
0.17619 ریال3:54:56
189.19 ریال3:38:53
479.55 ریال3:35:16
0.007766 ریال3:35:10
0.024069 ریال3:35:09
0.009526 ریال3:31:55
6,167.5 ریال3:25:17
0.00995 ریال3:18:53
0.05169 ریال3:14:20
0.01806535 ریال3:11:18
0.00285 ریال3:06:34
1.9681 ریال2:58:33
0.357 ریال2:54:53
9,058.4 ریال2:49:27
32.3188 ریال2:47:08
0.170884 ریال2:45:09
0.001496 ریال2:42:44
0.001496 ریال2:39:21
2,152 ریال2:29:26
153,830 ریال2:24:10
0.0214 ریال2:20:13
0.006184 ریال2:15:54
0.0375 ریال2:13:01
0.003789 ریال2:10:11
0.0091 ریال2:06:49
0.006133 ریال2:02:58
0.0174 ریال1:57:25
9,006.3299 ریال1:53:21
0.000135 ریال1:50:12
11,962.5 ریال1:45:53
0.000672 ریال1:41:31
0.001922 ریال1:37:45
0.039912 ریال1:33:36
0.0231 ریال1:27:59
0.058328 ریال1:27:20
38.6 ریال1:24:50
93.5 ریال1:21:24
0.007661 ریال1:18:11
0.005436 ریال1:14:44
0.000044 ریال1:12:39
1.564 ریال1:11:14
0.0004 ریال1:08:19
0.002132 ریال1:05:51
1.96 ریال1:03:47
1.2585 ریال1:01:14
0.068631 ریال0:52:39
0.1137 ریال0:49:35
153,840 ریال0:46:45
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات