شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ویوز / Waves

  • نرخ فعلی:0.6914
  • بالاترین قیمت روز:0.7181
  • پایین ترین قیمت روز:0.6908
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.59%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7071
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.7047
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0133

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6914 ریال13:38:10
0.6915 ریال13:37:10
0.6923 ریال13:29:10
0.6924 ریال13:28:11
0.6922 ریال13:27:10
0.6927 ریال13:26:10
0.6922 ریال13:22:11
0.6923 ریال13:21:10
0.6929 ریال13:19:11
0.6927 ریال13:16:11
0.6936 ریال13:11:10
0.6933 ریال13:09:10
0.6922 ریال13:00:18
0.6923 ریال12:59:10
0.693 ریال12:57:10
0.6908 ریال12:56:10
0.6924 ریال12:54:09
0.6936 ریال12:53:10
0.694 ریال12:51:10
0.6925 ریال12:48:10
0.6933 ریال12:47:10
0.6934 ریال12:41:10
0.6939 ریال12:36:10
0.6937 ریال12:35:11
0.6938 ریال12:34:10
0.6936 ریال12:30:16
0.6955 ریال12:29:10
0.6954 ریال12:28:11
0.6949 ریال12:27:10
0.6938 ریال12:26:10
0.6942 ریال12:25:11
0.6938 ریال12:24:11
0.6955 ریال12:22:10
0.701 ریال12:21:11
0.7052 ریال12:20:13
0.7051 ریال12:18:10
0.7053 ریال12:14:10
0.7054 ریال12:12:10
0.7063 ریال12:04:10
0.7075 ریال11:59:09
0.708 ریال11:58:10
0.7077 ریال11:56:09
0.7088 ریال11:54:10
0.7079 ریال11:53:10
0.7099 ریال11:52:10
0.7093 ریال11:51:10
0.7098 ریال11:48:10
0.7118 ریال11:46:10
0.7131 ریال11:45:11
0.7136 ریال11:43:11
0.7149 ریال11:38:09
0.7158 ریال11:36:10
0.7166 ریال11:34:09
0.7167 ریال11:33:10
0.7159 ریال11:32:10
0.716 ریال11:31:12
0.7179 ریال11:30:14
0.7166 ریال11:29:10
0.7181 ریال11:24:09
0.7136 ریال11:23:10
0.7101 ریال11:22:10
0.7095 ریال11:20:12
0.709 ریال11:18:09
0.7076 ریال11:17:10
0.7057 ریال11:04:09
0.7054 ریال11:03:09
0.7055 ریال11:02:09
0.7057 ریال11:01:10
0.7049 ریال10:56:09
0.7053 ریال10:50:12
0.7066 ریال10:49:09
0.7065 ریال10:48:09
0.7061 ریال10:46:10
0.7081 ریال10:45:11
0.7061 ریال10:39:09
0.7062 ریال10:38:09
0.7058 ریال10:36:09
0.7054 ریال10:35:11
0.7059 ریال10:34:09
0.7065 ریال10:25:10
0.7069 ریال10:07:09
0.7078 ریال10:03:09
0.7079 ریال10:02:09
0.7073 ریال9:58:09
0.7069 ریال9:57:09
0.7083 ریال9:56:08
0.7094 ریال9:48:09
0.709 ریال9:47:09
0.7076 ریال9:44:09
0.7077 ریال9:40:11
0.7089 ریال9:39:09
0.7094 ریال9:37:09
0.7083 ریال9:36:09
0.7081 ریال9:35:10
0.7096 ریال9:34:09
0.71 ریال9:33:09
0.7085 ریال9:24:09
0.7086 ریال9:17:09
0.7097 ریال9:16:08
0.7081 ریال9:14:09
0.7088 ریال9:13:09
0.7109 ریال9:11:08
0.7097 ریال9:10:12
0.7095 ریال9:08:09
0.7109 ریال9:07:09
0.7112 ریال9:06:09
0.7113 ریال9:05:10
0.7119 ریال9:04:09
0.7121 ریال9:03:10
0.7101 ریال9:02:09
0.7122 ریال9:01:11
0.7104 ریال8:59:08
0.7122 ریال8:55:10
0.7107 ریال8:54:10
0.7102 ریال8:52:09
0.7116 ریال8:51:10
0.7117 ریال8:48:08
0.7098 ریال8:46:09
0.7101 ریال8:45:11
0.7126 ریال8:43:09
0.7127 ریال8:41:09
0.711 ریال8:40:12
0.7125 ریال8:39:09
0.7124 ریال8:38:09
0.7106 ریال8:37:09
0.7104 ریال8:34:09
0.7118 ریال8:33:10
0.7114 ریال8:32:10
0.7118 ریال8:31:10
0.7106 ریال8:30:13
0.7107 ریال8:29:09
0.711 ریال8:28:10
0.7119 ریال8:22:09
0.7111 ریال8:21:09
0.7112 ریال8:20:11
0.7113 ریال8:15:10
0.7122 ریال8:14:08
0.7126 ریال8:13:09
0.7129 ریال8:11:09
0.7137 ریال8:10:11
0.7132 ریال8:09:09
0.7124 ریال8:08:09
0.7123 ریال8:06:09
0.7124 ریال8:05:10
0.7122 ریال8:01:10
0.7131 ریال8:00:15
0.7129 ریال7:57:09
0.7113 ریال7:56:09
0.7114 ریال7:55:10
0.713 ریال7:54:08
0.7116 ریال7:53:09
0.713 ریال7:52:08
0.7127 ریال7:51:09
0.7113 ریال7:47:09
0.7116 ریال7:45:10
0.7118 ریال7:43:09
0.7109 ریال7:41:09
0.7128 ریال7:38:08
0.713 ریال7:33:08
0.711 ریال7:29:09
0.7109 ریال7:28:09
0.71 ریال7:25:10
0.7101 ریال7:24:08
0.7115 ریال7:22:09
0.7085 ریال7:19:08
0.7106 ریال7:17:09
0.7103 ریال7:13:09
0.7085 ریال7:12:09
0.7082 ریال7:10:10
0.7102 ریال7:09:08
0.708 ریال7:08:09
0.7079 ریال7:07:09
0.7101 ریال7:06:09
0.7096 ریال7:05:10
0.7101 ریال7:01:09
0.7083 ریال6:57:08
0.7077 ریال6:56:08
0.7074 ریال6:54:09
0.7075 ریال6:53:08
0.709 ریال6:51:09
0.7075 ریال6:48:09
0.7089 ریال6:46:09
0.7075 ریال6:45:10
0.7076 ریال6:44:08
0.7098 ریال6:43:08
0.7102 ریال6:42:09
0.708 ریال6:41:08
0.709 ریال6:40:13
0.7091 ریال6:39:09
0.7094 ریال6:38:11
0.7096 ریال6:35:10
0.711 ریال6:33:09
0.7098 ریال6:32:09
0.7102 ریال6:31:11
0.7117 ریال6:30:13
0.7127 ریال6:29:08
0.7119 ریال6:25:10
0.7122 ریال6:22:10
0.7123 ریال6:21:09
0.7135 ریال6:17:09
0.7123 ریال6:16:09
0.7135 ریال6:14:09
0.7123 ریال6:10:11
0.7119 ریال6:09:09
0.7124 ریال6:06:09
0.7118 ریال6:03:11
0.7111 ریال6:02:10
0.7107 ریال6:01:11
0.7109 ریال6:00:17
0.7122 ریال5:59:09
0.7129 ریال5:58:09
0.7139 ریال5:57:09
0.7142 ریال5:55:11
0.7145 ریال5:52:09
0.7126 ریال5:51:09
0.7127 ریال5:49:09
0.7128 ریال5:48:10
0.7148 ریال5:47:09
0.7144 ریال5:46:09
0.7135 ریال5:45:10
0.7151 ریال5:44:09
0.7147 ریال5:43:09
0.7148 ریال5:41:09
0.7149 ریال5:38:09
0.7148 ریال5:37:10
0.716 ریال5:36:09
0.7147 ریال5:34:10
0.7149 ریال5:33:09
0.7147 ریال5:31:10
0.7134 ریال5:30:14
0.7127 ریال5:26:09
0.7131 ریال5:25:11
0.7138 ریال5:23:09
0.7133 ریال5:22:09
0.711 ریال5:20:11
0.7123 ریال5:19:09
0.7109 ریال5:18:09
0.7098 ریال5:17:08
0.7105 ریال5:16:08
0.7089 ریال5:15:10
0.7083 ریال5:14:08
0.7102 ریال5:10:11
0.7104 ریال5:09:09
0.711 ریال5:08:08
0.7093 ریال5:07:09
0.711 ریال5:06:09
0.7092 ریال5:04:08
0.711 ریال5:03:08
0.7087 ریال4:59:08
0.711 ریال4:55:09
0.7108 ریال4:50:11
0.7095 ریال4:47:08
0.7113 ریال4:43:09
0.7114 ریال4:42:09
0.7113 ریال4:41:08
0.7092 ریال4:40:11
0.7098 ریال4:39:08
0.7099 ریال4:38:08
0.7086 ریال4:37:09
0.7084 ریال4:36:09
0.708 ریال4:34:08
0.7099 ریال4:33:08
0.7094 ریال4:29:09
0.709 ریال4:28:08
0.7081 ریال4:26:08
0.7064 ریال4:25:10
0.7071 ریال4:24:08
0.7058 ریال4:23:08
0.7076 ریال4:22:08
0.707 ریال4:19:08
0.7081 ریال4:18:08
0.708 ریال4:17:08
0.7079 ریال4:11:09
0.7081 ریال4:04:08
0.7064 ریال4:01:10
0.7078 ریال4:00:14
0.7064 ریال3:59:08
0.7076 ریال3:56:08
0.7077 ریال3:54:08
0.7064 ریال3:53:08
0.7077 ریال3:51:08
0.7064 ریال3:47:08
0.7079 ریال3:46:09
0.7064 ریال3:45:10
0.7067 ریال3:44:09
0.7086 ریال3:43:08
0.7085 ریال3:42:08
0.7084 ریال3:41:08
0.7068 ریال3:40:11
0.707 ریال3:37:09
0.7084 ریال3:36:09
0.7069 ریال3:35:10
0.7081 ریال3:34:08
0.7088 ریال3:33:08
0.7069 ریال3:32:08
0.707 ریال3:31:09
0.7071 ریال3:30:12
0.7069 ریال3:29:08
0.7088 ریال3:26:08
0.707 ریال3:25:10
0.7088 ریال3:22:09
0.7072 ریال3:21:09
0.7091 ریال3:20:10
0.7089 ریال3:19:09
0.7072 ریال3:15:10
0.7099 ریال3:14:09
0.7091 ریال3:13:09
0.7074 ریال3:11:09
0.7073 ریال3:10:11
0.7088 ریال3:09:08
0.7073 ریال3:08:08
0.7095 ریال3:06:09
0.7098 ریال3:05:09
0.71 ریال3:04:09
0.7079 ریال3:03:09
0.7099 ریال3:02:08
0.708 ریال3:00:16
0.7086 ریال2:59:08
0.7106 ریال2:56:08
0.7084 ریال2:55:09
0.7086 ریال2:54:08
0.7105 ریال2:53:08
0.7089 ریال2:52:08
0.7085 ریال2:51:09
0.7079 ریال2:50:10
0.71 ریال2:48:08
0.7074 ریال2:45:10
0.7075 ریال2:44:08
0.7073 ریال2:42:08
0.7095 ریال2:41:08
0.7075 ریال2:39:08
0.7077 ریال2:38:08
0.7073 ریال2:37:08
0.7077 ریال2:36:09
0.7095 ریال2:35:10
0.7101 ریال2:32:08
0.7093 ریال2:31:09
0.7102 ریال2:30:13
0.7109 ریال2:29:08
0.7091 ریال2:28:09
0.7114 ریال2:27:09
0.7116 ریال2:26:08
0.7121 ریال2:24:08
0.711 ریال2:20:11
0.7107 ریال2:19:08
0.7105 ریال2:18:08
0.7118 ریال2:15:10
0.71 ریال2:14:08
0.7117 ریال2:12:08
0.7119 ریال2:11:08
0.7102 ریال2:10:11
0.7101 ریال2:09:08
0.7118 ریال2:08:08
0.71 ریال2:05:09
0.7121 ریال2:04:08
0.71 ریال2:03:07
0.7115 ریال2:01:10
0.7107 ریال2:00:14
0.71 ریال1:59:08
0.7108 ریال1:56:08
0.7112 ریال1:54:08
0.712 ریال1:53:08
0.7103 ریال1:51:08
0.712 ریال1:50:11
0.7104 ریال1:49:08
0.7124 ریال1:47:08
0.712 ریال1:46:08
0.7105 ریال1:45:09
0.71 ریال1:44:07
0.7091 ریال1:43:08
0.7092 ریال1:42:08
0.7101 ریال1:41:07
0.71 ریال1:40:11
0.7091 ریال1:39:08
0.7098 ریال1:38:08
0.7099 ریال1:37:08
0.7105 ریال1:36:09
0.7107 ریال1:34:08
0.7094 ریال1:33:08
0.71 ریال1:32:08
0.711 ریال1:31:09
0.7094 ریال1:30:12
0.7095 ریال1:29:08
0.7084 ریال1:28:09
0.7088 ریال1:27:08
0.7072 ریال1:26:07
0.7069 ریال1:25:09
0.7061 ریال1:24:08
0.7078 ریال1:23:08
0.7077 ریال1:22:08
0.7079 ریال1:21:09
0.708 ریال1:18:08
0.7074 ریال1:17:08
0.7084 ریال1:13:08
0.7075 ریال1:08:07
0.7072 ریال1:07:08
0.7082 ریال1:06:07
0.7077 ریال1:04:08
0.7085 ریال1:03:08
0.7081 ریال1:02:07
0.708 ریال1:01:09
0.707 ریال0:59:08
0.708 ریال0:57:07
0.707 ریال0:56:08
0.708 ریال0:55:09
0.7084 ریال0:54:08
0.7081 ریال0:53:07
0.7073 ریال0:52:08
0.7076 ریال0:50:10
0.7085 ریال0:48:08
0.7076 ریال0:47:08
0.7085 ریال0:46:08
0.7076 ریال0:43:08
0.7085 ریال0:42:08
0.7075 ریال0:39:08
0.7085 ریال0:38:08
0.708 ریال0:36:09
0.7071 ریال0:35:08
0.7082 ریال0:34:08
0.7072 ریال0:33:08
0.7082 ریال0:31:09
0.7072 ریال0:29:07
0.7081 ریال0:28:09
0.708 ریال0:25:09
0.707 ریال0:24:08
0.708 ریال0:23:07
0.707 ریال0:22:08
0.708 ریال0:21:08
0.707 ریال0:20:10
0.708 ریال0:19:08
0.707 ریال0:15:09
0.7064 ریال0:13:08
0.7074 ریال0:11:07
0.7075 ریال0:10:11
0.7055 ریال0:09:08
0.7056 ریال0:08:08
0.7085 ریال0:07:08
0.7071 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات