شاخص یاب

ویوز / Waves

  • نرخ فعلی:2.7849
  • بالاترین قیمت روز:2.8305
  • پایین ترین قیمت روز:2.7208
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.64%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7584
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۱:۰۴
  • نرخ روز گذشته:2.7581
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0268

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.7849 ریال16:01:04
2.785 ریال15:33:14
2.7848 ریال15:32:12
2.7866 ریال15:22:10
2.7924 ریال15:21:13
2.8303 ریال14:51:11
2.8305 ریال14:36:03
2.7845 ریال14:17:03
2.7781 ریال14:11:11
2.7755 ریال14:00:19
2.7732 ریال13:44:03
2.7856 ریال13:42:11
2.786 ریال13:37:10
2.7858 ریال13:36:04
2.7856 ریال13:31:12
2.7846 ریال13:30:16
2.7713 ریال13:08:09
2.7835 ریال13:06:10
2.7712 ریال13:03:14
2.773 ریال12:56:09
2.7731 ریال12:32:10
2.7781 ریال12:25:13
2.7833 ریال12:24:11
2.7777 ریال12:23:11
2.7829 ریال12:19:03
2.7835 ریال12:17:10
2.7726 ریال12:12:11
2.773 ریال12:03:12
2.7655 ریال11:56:09
2.7653 ریال11:55:10
2.7715 ریال11:49:10
2.7719 ریال11:31:11
2.7709 ریال11:29:10
2.7701 ریال11:28:10
2.8086 ریال11:27:09
2.7682 ریال11:23:10
2.7882 ریال11:20:05
2.761 ریال11:16:08
2.7603 ریال11:15:05
2.7604 ریال11:11:11
2.7603 ریال11:02:05
2.7717 ریال11:01:18
2.7661 ریال10:45:12
2.7652 ریال10:43:09
2.7655 ریال10:36:09
2.7587 ریال10:32:12
2.7586 ریال10:18:10
2.7584 ریال10:17:04
2.7588 ریال10:11:10
2.7654 ریال10:10:07
2.7719 ریال10:09:10
2.7718 ریال10:07:10
2.7631 ریال9:58:05
2.7719 ریال9:56:11
2.7646 ریال9:49:05
2.7644 ریال9:47:11
2.771 ریال9:46:10
2.7703 ریال9:44:11
2.7708 ریال9:42:11
2.7704 ریال9:41:11
2.7566 ریال9:39:06
2.7499 ریال9:26:10
2.7501 ریال9:23:10
2.7499 ریال9:20:07
2.7563 ریال9:18:09
2.7619 ریال9:17:09
2.7571 ریال9:16:05
2.7548 ریال9:13:06
2.7486 ریال9:10:11
2.7482 ریال9:09:10
2.7487 ریال9:08:10
2.7335 ریال8:50:11
2.7208 ریال8:41:10
2.7558 ریال8:39:10
2.739 ریال8:28:09
2.7368 ریال8:26:10
2.7372 ریال8:16:05
2.7552 ریال8:11:10
2.7405 ریال7:57:05
2.7404 ریال7:52:10
2.7403 ریال7:41:10
2.74 ریال7:38:04
2.7402 ریال7:19:04
2.7401 ریال7:12:10
2.7404 ریال7:10:11
2.7547 ریال7:03:10
2.7546 ریال7:01:11
2.7542 ریال7:00:14
2.7281 ریال6:51:05
2.7539 ریال6:42:09
2.7274 ریال6:13:41
2.7326 ریال5:47:04
2.7522 ریال5:42:04
2.7788 ریال5:41:11
2.7516 ریال5:16:08
2.7524 ریال4:54:09
2.7797 ریال4:45:06
2.7808 ریال4:41:09
2.7611 ریال4:27:08
2.7622 ریال4:15:09
2.7376 ریال4:09:05
2.7375 ریال4:03:09
2.7376 ریال3:52:04
2.7375 ریال3:35:09
2.7374 ریال3:17:08
2.7375 ریال3:04:08
2.7403 ریال2:48:04
2.7421 ریال2:46:07
2.7444 ریال2:36:03
2.7706 ریال1:49:07
2.7584 ریال1:33:08
2.7588 ریال0:46:08
2.7586 ریال0:31:08
2.7584 ریال0:22:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات