شاخص یاب

ویوز / Waves

  • نرخ فعلی:2.5335
  • بالاترین قیمت روز:2.5424
  • پایین ترین قیمت روز:2.0901
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:20.8%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.23
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۰:۰۳
  • نرخ روز گذشته:2.2479
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:12.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2856

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5335 ریال16:20:03
2.5334 ریال16:16:06
2.5111 ریال16:15:04
2.4863 ریال16:12:07
2.5111 ریال16:06:06
2.5087 ریال16:05:04
2.5028 ریال16:02:02
2.5027 ریال16:01:07
2.4943 ریال15:55:03
2.4904 ریال15:53:07
2.4798 ریال15:52:03
2.4904 ریال15:48:07
2.4893 ریال15:46:06
2.4658 ریال15:43:06
2.4605 ریال15:38:02
2.4703 ریال15:23:03
2.47 ریال15:22:02
2.4701 ریال15:21:07
2.4306 ریال15:18:06
2.419 ریال15:12:07
2.4191 ریال15:06:07
2.4496 ریال15:05:08
2.4276 ریال15:04:07
2.4279 ریال15:00:12
2.4686 ریال14:54:07
2.4275 ریال14:53:07
2.4693 ریال14:52:07
2.4692 ریال14:45:08
2.4694 ریال14:43:06
2.4761 ریال14:42:02
2.5297 ریال14:40:04
2.5424 ریال14:36:06
2.5371 ریال14:35:04
2.5244 ریال14:32:08
2.5066 ریال14:26:07
2.5064 ریال14:25:04
2.5119 ریال14:21:03
2.5067 ریال14:18:08
2.5158 ریال14:17:03
2.5162 ریال14:16:07
2.5054 ریال14:13:07
2.506 ریال14:10:10
2.5013 ریال14:05:04
2.5012 ریال14:04:07
2.5011 ریال13:57:04
2.5012 ریال13:55:08
2.5011 ریال13:53:07
2.4963 ریال13:51:03
2.4746 ریال13:50:10
2.4747 ریال13:49:07
2.4837 ریال13:48:03
2.4746 ریال13:47:07
2.4745 ریال13:45:05
2.4744 ریال13:41:08
2.4745 ریال13:39:06
2.4699 ریال13:38:03
2.4867 ریال13:37:08
2.4569 ریال13:35:05
2.4624 ریال13:29:04
2.463 ریال13:20:10
2.4629 ریال13:18:08
2.4491 ریال13:16:07
2.4813 ریال13:09:08
2.4767 ریال13:07:04
2.4713 ریال13:06:08
2.4717 ریال13:05:05
2.4671 ریال13:04:08
2.4672 ریال13:01:08
2.4484 ریال12:59:07
2.4483 ریال12:58:07
2.4478 ریال12:55:05
2.4323 ریال12:54:07
2.4281 ریال12:53:03
2.4239 ریال12:48:08
2.4236 ریال12:47:05
2.4093 ریال12:46:07
2.4206 ریال12:45:09
2.4205 ریال12:43:08
2.4045 ریال12:40:06
2.3941 ریال12:39:08
2.4101 ریال12:38:07
2.3941 ریال12:37:08
2.4011 ریال12:33:05
2.401 ریال12:29:08
2.4009 ریال12:28:08
2.401 ریال12:27:04
2.4117 ریال12:26:08
2.4282 ریال12:25:09
2.4238 ریال12:24:08
2.4269 ریال12:23:08
2.4234 ریال12:22:07
2.414 ریال12:20:11
2.3891 ریال12:19:04
2.3757 ریال12:18:05
2.3623 ریال12:17:08
2.3603 ریال12:16:07
2.3597 ریال12:14:09
2.3438 ریال12:13:05
2.3596 ریال12:10:11
2.3439 ریال12:08:09
2.3596 ریال12:07:04
2.3599 ریال12:03:06
2.3503 ریال12:02:09
2.3311 ریال11:57:04
2.3383 ریال11:54:08
2.3287 ریال11:52:08
2.3215 ریال11:51:07
2.322 ریال11:50:15
2.3123 ریال11:49:08
2.3098 ریال11:48:04
2.3073 ریال11:47:04
2.3025 ریال11:46:04
2.3026 ریال11:41:09
2.302 ریال11:32:09
2.285 ریال11:30:14
2.2778 ریال11:25:06
2.2773 ریال11:24:08
2.2763 ریال11:22:07
2.2762 ریال11:21:09
2.2761 ریال11:20:11
2.276 ریال11:19:08
2.2761 ریال11:16:09
2.276 ریال11:14:08
2.2866 ریال11:12:04
2.2709 ریال11:11:08
2.2707 ریال11:08:08
2.2703 ریال11:07:05
2.2699 ریال11:06:09
2.2686 ریال11:05:18
2.2676 ریال11:04:06
2.2685 ریال11:01:10
2.2684 ریال11:00:13
2.2678 ریال10:59:08
2.2677 ریال10:58:05
2.2676 ریال10:55:12
2.2674 ریال10:53:09
2.2673 ریال10:48:04
2.2672 ریال10:45:06
2.2671 ریال10:44:05
2.267 ریال10:40:11
2.2669 ریال10:39:12
2.2668 ریال10:38:09
2.2552 ریال10:37:05
2.2447 ریال10:36:09
2.233 ریال10:35:09
2.2445 ریال10:34:09
2.2442 ریال10:33:09
2.2325 ریال10:28:09
2.1983 ریال10:17:05
2.1981 ریال10:16:04
2.198 ریال10:15:06
2.1979 ریال10:06:08
2.2107 ریال10:04:08
2.1998 ریال10:02:05
2.2 ریال9:53:08
2.1954 ریال9:49:05
2.2043 ریال9:24:04
2.2041 ریال9:23:08
2.1996 ریال9:16:08
2.1997 ریال9:15:09
2.2108 ریال9:14:08
2.2328 ریال9:12:08
2.2019 ریال9:08:08
2.2084 ریال9:05:05
2.2399 ریال9:02:09
2.2169 ریال8:59:04
2.1983 ریال8:58:04
2.2169 ریال8:57:04
2.2165 ریال8:52:08
2.2169 ریال8:48:05
2.1982 ریال8:47:09
2.2168 ریال8:44:09
2.1984 ریال8:43:04
2.2167 ریال8:42:04
2.1982 ریال8:40:06
2.2167 ریال8:39:04
2.1983 ریال8:38:08
2.1982 ریال8:37:05
2.2167 ریال8:36:04
2.2171 ریال8:34:07
2.2166 ریال8:31:04
2.1982 ریال8:30:10
2.2168 ریال8:26:04
2.1948 ریال8:25:09
2.1952 ریال8:24:07
2.1761 ریال8:23:08
2.1947 ریال8:20:07
2.1763 ریال8:19:05
2.1946 ریال8:18:05
2.1762 ریال8:17:07
2.1761 ریال8:15:09
2.176 ریال8:13:08
2.1945 ریال8:12:08
2.176 ریال8:11:08
2.1944 ریال8:10:09
2.176 ریال7:54:04
2.1706 ریال7:52:03
2.1707 ریال7:37:04
2.1706 ریال7:12:07
2.1707 ریال7:05:08
2.1705 ریال7:02:08
2.1704 ریال7:00:06
2.1702 ریال6:58:04
2.176 ریال6:52:07
2.1778 ریال6:45:10
2.1779 ریال6:25:09
2.1671 ریال6:21:23
2.1668 ریال6:15:09
2.1688 ریال5:58:07
2.1689 ریال5:51:08
2.1701 ریال5:48:08
2.1906 ریال5:46:08
2.2038 ریال5:36:07
2.1825 ریال5:33:04
2.1977 ریال5:23:04
2.219 ریال5:21:08
2.1976 ریال5:20:14
2.219 ریال5:18:05
2.2302 ریال5:15:10
2.2296 ریال5:14:04
2.1884 ریال5:05:08
2.1883 ریال4:56:03
2.1884 ریال4:55:05
2.1664 ریال4:37:03
2.1663 ریال4:36:07
2.1665 ریال4:22:07
2.1884 ریال4:16:07
2.1889 ریال4:04:07
2.1664 ریال4:02:07
2.1669 ریال4:01:04
2.1756 ریال3:59:07
2.1708 ریال3:58:04
2.1761 ریال3:57:04
2.19 ریال3:56:08
2.1672 ریال3:52:04
2.1888 ریال3:51:03
2.2122 ریال3:48:07
2.1841 ریال3:39:04
2.1845 ریال3:36:07
2.2124 ریال3:32:09
2.1894 ریال3:24:07
2.1312 ریال3:21:03
2.1269 ریال3:20:05
2.1358 ریال2:57:03
2.1357 ریال2:54:07
2.1447 ریال2:51:07
2.1446 ریال2:50:10
2.1206 ریال2:48:04
2.1163 ریال2:47:06
2.1252 ریال2:43:07
2.1209 ریال2:38:04
2.1299 ریال2:36:04
2.0911 ریال2:35:08
2.1287 ریال2:34:03
2.1289 ریال2:33:06
2.1291 ریال2:32:07
2.1292 ریال2:31:04
2.1097 ریال2:29:07
2.1295 ریال2:27:03
2.1296 ریال2:26:03
2.237 ریال2:24:07
2.2412 ریال2:14:04
2.2413 ریال2:09:03
2.2453 ریال2:06:03
2.2337 ریال2:03:03
2.234 ریال2:02:03
2.246 ریال2:01:03
2.2461 ریال2:00:12
2.2541 ریال1:59:06
2.2542 ریال1:58:06
2.2543 ریال1:57:03
2.2432 ریال1:56:03
2.2397 ریال1:55:04
2.2476 ریال1:54:06
2.2629 ریال1:52:07
2.1736 ریال1:47:06
2.1425 ریال1:38:07
2.0901 ریال1:32:06
2.1053 ریال1:31:03
2.1025 ریال1:30:11
2.0991 ریال1:29:02
2.1029 ریال1:28:07
2.0995 ریال1:27:06
2.1034 ریال1:26:06
2.0964 ریال1:25:04
2.0973 ریال1:23:02
2.0968 ریال1:21:03
2.0969 ریال1:19:07
2.0972 ریال1:15:08
2.2254 ریال1:14:02
2.1454 ریال1:12:02
2.1705 ریال1:11:06
2.1642 ریال0:56:03
2.1641 ریال0:54:06
2.1768 ریال0:48:06
2.1875 ریال0:47:06
2.1628 ریال0:45:08
2.1564 ریال0:43:05
2.1565 ریال0:41:06
2.1648 ریال0:39:03
2.1582 ریال0:37:07
2.1386 ریال0:35:03
2.1421 ریال0:34:06
2.1525 ریال0:33:02
2.1526 ریال0:30:10
2.1759 ریال0:29:06
2.1789 ریال0:26:03
2.1788 ریال0:23:06
2.1819 ریال0:22:06
2.1849 ریال0:21:06
2.2069 ریال0:20:08
2.2105 ریال0:19:07
2.2117 ریال0:16:06
2.2183 ریال0:15:03
2.2313 ریال0:13:03
2.2307 ریال0:11:06
2.283 ریال0:10:09
2.23 ریال0:08:06
2.2306 ریال0:05:07
2.23 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات