شاخص یاب

وان کوین / Wancoin

  • نرخ فعلی:0.3081
  • بالاترین قیمت روز:0.313
  • پایین ترین قیمت روز:0.3032
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3118
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۵:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.3107
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0026

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3081 ریال13:45:11
0.3078 ریال13:44:09
0.3081 ریال13:43:09
0.3053 ریال13:40:13
0.3057 ریال13:39:09
0.3072 ریال13:35:10
0.3068 ریال13:33:12
0.3072 ریال13:32:12
0.3068 ریال13:30:18
0.3039 ریال13:29:10
0.3056 ریال13:28:11
0.3039 ریال13:27:09
0.3047 ریال13:26:09
0.3051 ریال13:22:09
0.3047 ریال13:21:10
0.3052 ریال13:19:10
0.3049 ریال13:18:09
0.3052 ریال13:17:11
0.3049 ریال13:16:10
0.3042 ریال13:15:11
0.3045 ریال13:13:11
0.3061 ریال13:11:10
0.3064 ریال13:10:14
0.3051 ریال13:06:11
0.3046 ریال13:05:15
0.3050 ریال13:03:11
0.3039 ریال13:00:22
0.3042 ریال12:56:09
0.3039 ریال12:54:10
0.3056 ریال12:51:10
0.3064 ریال12:49:13
0.3062 ریال12:48:10
0.3066 ریال12:47:09
0.3062 ریال12:46:08
0.3061 ریال12:45:11
0.3062 ریال12:43:10
0.3051 ریال12:41:10
0.3064 ریال12:40:14
0.3051 ریال12:36:11
0.3071 ریال12:34:11
0.3075 ریال12:33:15
0.3071 ریال12:32:11
0.3069 ریال12:31:12
0.3057 ریال12:29:11
0.3060 ریال12:27:10
0.3051 ریال12:26:10
0.3060 ریال12:25:12
0.3058 ریال12:24:10
0.3063 ریال12:23:11
0.3051 ریال12:22:10
0.3058 ریال12:21:11
0.3064 ریال12:19:09
0.3060 ریال12:17:10
0.3057 ریال12:16:10
0.3060 ریال12:15:13
0.3059 ریال12:13:10
0.3061 ریال12:10:14
0.3053 ریال12:09:11
0.3060 ریال12:04:11
0.3055 ریال12:03:11
0.3043 ریال11:59:11
0.3040 ریال11:57:11
0.3042 ریال11:51:12
0.3039 ریال11:50:14
0.3042 ریال11:49:11
0.3039 ریال11:47:09
0.3035 ریال11:41:11
0.3037 ریال11:39:12
0.3046 ریال11:35:15
0.3042 ریال11:32:16
0.3044 ریال11:31:14
0.3042 ریال11:29:11
0.3038 ریال11:25:15
0.3047 ریال11:22:13
0.3065 ریال11:18:11
0.3062 ریال11:17:11
0.3063 ریال11:16:09
0.3061 ریال11:13:12
0.3060 ریال11:11:11
0.3061 ریال11:09:11
0.3058 ریال11:06:10
0.3057 ریال11:00:18
0.3050 ریال10:56:11
0.3058 ریال10:49:09
0.3052 ریال10:44:09
0.3058 ریال10:43:10
0.3056 ریال10:40:13
0.3058 ریال10:37:10
0.3056 ریال10:36:10
0.3051 ریال10:35:11
0.3056 ریال10:34:09
0.3051 ریال10:31:11
0.3056 ریال10:28:08
0.3054 ریال10:27:09
0.3055 ریال10:22:10
0.3047 ریال10:18:08
0.3054 ریال10:16:09
0.3053 ریال10:15:10
0.3054 ریال10:13:09
0.3062 ریال10:12:10
0.3057 ریال10:11:10
0.3062 ریال10:10:10
0.3057 ریال10:09:09
0.3062 ریال10:08:09
0.3057 ریال10:05:11
0.3063 ریال10:04:10
0.3060 ریال10:03:11
0.3063 ریال10:00:16
0.3062 ریال9:54:08
0.3066 ریال9:50:12
0.3064 ریال9:45:11
0.3068 ریال9:44:09
0.3064 ریال9:35:10
0.3062 ریال9:32:09
0.3060 ریال9:30:12
0.3062 ریال9:29:08
0.3068 ریال9:27:08
0.3062 ریال9:25:10
0.3061 ریال9:21:09
0.3059 ریال9:20:10
0.3063 ریال9:17:08
0.3057 ریال9:15:09
0.3052 ریال9:13:08
0.3055 ریال9:10:10
0.3052 ریال9:09:08
0.3055 ریال9:08:08
0.3036 ریال9:06:08
0.3050 ریال9:05:10
0.3036 ریال9:04:09
0.3044 ریال9:03:09
0.3069 ریال9:01:10
0.3043 ریال9:00:15
0.3055 ریال8:56:07
0.3049 ریال8:52:08
0.3047 ریال8:51:08
0.3048 ریال8:48:08
0.3081 ریال8:46:08
0.3074 ریال8:45:09
0.3079 ریال8:43:07
0.3061 ریال8:39:08
0.3060 ریال8:37:08
0.3057 ریال8:34:08
0.3060 ریال8:32:08
0.3061 ریال8:29:07
0.3058 ریال8:28:08
0.3065 ریال8:25:09
0.3063 ریال8:24:08
0.3065 ریال8:21:08
0.3072 ریال8:18:08
0.3077 ریال8:14:08
0.3078 ریال8:13:07
0.3076 ریال8:12:07
0.3072 ریال8:10:09
0.307 ریال8:07:08
0.3074 ریال8:05:08
0.3072 ریال8:03:09
0.3074 ریال7:55:08
0.3078 ریال7:54:08
0.3068 ریال7:52:07
0.3078 ریال7:51:08
0.3068 ریال7:47:07
0.3070 ریال7:44:07
0.3066 ریال7:42:08
0.3070 ریال7:40:09
0.3066 ریال7:38:07
0.3070 ریال7:36:08
0.3068 ریال7:35:09
0.3074 ریال7:29:07
0.3077 ریال7:26:08
0.3081 ریال7:25:08
0.3071 ریال7:24:07
0.3081 ریال7:20:09
0.3077 ریال7:19:07
0.3069 ریال7:16:08
0.3073 ریال7:15:08
0.3066 ریال7:13:07
0.3075 ریال7:10:20
0.3066 ریال7:09:07
0.3076 ریال7:08:07
0.3073 ریال7:06:07
0.3080 ریال6:59:07
0.3079 ریال6:57:07
0.3076 ریال6:53:07
0.3077 ریال6:42:08
0.3088 ریال6:37:07
0.3091 ریال6:35:09
0.3096 ریال6:31:08
0.3097 ریال6:30:10
0.3092 ریال6:29:07
0.3089 ریال6:28:07
0.3091 ریال6:26:07
0.3092 ریال6:25:09
0.3089 ریال6:24:07
0.3086 ریال6:21:33
0.3086 ریال6:21:20
0.3086 ریال6:21:20
0.3083 ریال6:18:42
0.3082 ریال6:16:30
0.309 ریال6:16:25
0.3083 ریال6:13:49
0.309 ریال6:13:45
0.3091 ریال6:11:55
0.3083 ریال6:06:07
0.3067 ریال6:04:54
0.3065 ریال6:01:09
0.3066 ریال5:59:08
0.3067 ریال5:56:08
0.3068 ریال5:51:13
0.307 ریال5:50:09
0.3068 ریال5:49:13
0.307 ریال5:48:07
0.3069 ریال5:44:09
0.3067 ریال5:43:08
0.3081 ریال5:37:08
0.3082 ریال5:35:08
0.3080 ریال5:32:08
0.3077 ریال5:30:10
0.3076 ریال5:29:09
0.3074 ریال5:27:08
0.3076 ریال5:25:08
0.3074 ریال5:22:08
0.3078 ریال5:20:11
0.3074 ریال5:19:08
0.3078 ریال5:15:08
0.3077 ریال5:13:08
0.3075 ریال5:08:07
0.3071 ریال5:05:09
0.3077 ریال5:03:08
0.3071 ریال5:00:10
0.3074 ریال4:58:07
0.3071 ریال4:57:07
0.3051 ریال4:54:07
0.3038 ریال4:51:07
0.3047 ریال4:50:09
0.3038 ریال4:47:07
0.3053 ریال4:44:07
0.3051 ریال4:43:07
0.3053 ریال4:41:07
0.3051 ریال4:40:08
0.3049 ریال4:39:06
0.3051 ریال4:38:06
0.3053 ریال4:37:07
0.3049 ریال4:36:07
0.3051 ریال4:35:08
0.3049 ریال4:34:07
0.3051 ریال4:33:08
0.3056 ریال4:32:08
0.3034 ریال4:28:08
0.3032 ریال4:26:08
0.3034 ریال4:23:07
0.3042 ریال4:22:07
0.3032 ریال4:21:07
0.3044 ریال4:20:09
0.3042 ریال4:14:07
0.3034 ریال4:13:08
0.3044 ریال4:10:08
0.3043 ریال4:08:07
0.3044 ریال4:06:07
0.3048 ریال4:04:08
0.3050 ریال4:01:08
0.3048 ریال3:59:07
0.3045 ریال3:58:08
0.3048 ریال3:55:08
0.3053 ریال3:52:07
0.3064 ریال3:50:09
0.3052 ریال3:49:07
0.3064 ریال3:45:08
0.3065 ریال3:43:07
0.3061 ریال3:42:08
0.3063 ریال3:39:07
0.3059 ریال3:35:08
0.3063 ریال3:27:07
0.3057 ریال3:26:07
0.3060 ریال3:25:08
0.3058 ریال3:22:07
0.3060 ریال3:20:09
0.3059 ریال3:19:07
0.3063 ریال3:18:07
0.3059 ریال3:16:07
0.3063 ریال3:13:07
0.3062 ریال3:11:08
0.3061 ریال3:09:07
0.3062 ریال3:08:07
0.3064 ریال3:05:08
0.3059 ریال3:03:08
0.3066 ریال3:00:12
0.3064 ریال2:57:06
0.3066 ریال2:56:07
0.3070 ریال2:51:07
0.3075 ریال2:50:09
0.3069 ریال2:48:07
0.3071 ریال2:47:07
0.3075 ریال2:46:07
0.3063 ریال2:45:08
0.3062 ریال2:44:07
0.3064 ریال2:40:09
0.3069 ریال2:37:07
0.3073 ریال2:35:08
0.3069 ریال2:34:07
0.3078 ریال2:33:08
0.3069 ریال2:32:08
0.3070 ریال2:31:08
0.3069 ریال2:29:06
0.3071 ریال2:25:07
0.3077 ریال2:24:07
0.3073 ریال2:23:07
0.3067 ریال2:22:07
0.3071 ریال2:17:06
0.3079 ریال2:15:08
0.3077 ریال2:14:07
0.3079 ریال2:11:07
0.3081 ریال2:08:07
0.3083 ریال2:06:07
0.3086 ریال2:05:09
0.3079 ریال2:04:07
0.3083 ریال2:03:09
0.3079 ریال2:01:10
0.3086 ریال2:00:13
0.3082 ریال1:56:07
0.3096 ریال1:54:07
0.3094 ریال1:52:08
0.3093 ریال1:49:07
0.3099 ریال1:48:07
0.3094 ریال1:47:08
0.3103 ریال1:45:09
0.3094 ریال1:44:07
0.3099 ریال1:43:07
0.3103 ریال1:40:08
0.3088 ریال1:38:07
0.3090 ریال1:37:07
0.3089 ریال1:36:08
0.3087 ریال1:33:09
0.3061 ریال1:30:10
0.3100 ریال1:26:07
0.3107 ریال1:23:07
0.3104 ریال1:17:08
0.3118 ریال1:16:07
0.3119 ریال1:15:08
0.3118 ریال1:12:07
0.3121 ریال1:10:08
0.3117 ریال1:08:07
0.3121 ریال1:07:08
0.3112 ریال1:06:07
0.3117 ریال1:05:08
0.3129 ریال1:03:09
0.3125 ریال1:00:12
0.3122 ریال0:57:08
0.3125 ریال0:56:07
0.313 ریال0:52:08
0.3120 ریال0:46:07
0.3119 ریال0:45:09
0.3120 ریال0:44:07
0.3119 ریال0:43:09
0.3108 ریال0:41:08
0.3106 ریال0:40:08
0.3108 ریال0:38:07
0.3101 ریال0:34:07
0.3106 ریال0:33:07
0.3101 ریال0:28:07
0.3108 ریال0:18:07
0.3105 ریال0:14:07
0.3111 ریال0:12:07
0.3118 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات