کالایاب
شاخص یاب

ورج / Verge

  • نرخ فعلی:0.009388
  • بالاترین قیمت روز:0.009449
  • پایین ترین قیمت روز:0.009022
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,249,518,122
  • درصد بیشترین نوسان روز:15317326.5%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.68291
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.009139
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,438 ریال17:58:50
1,249,519,560 ریال17:57:04
9,140.2 ریال17:49:03
0.3608 ریال17:41:02
18,959,000 ریال17:40:09
434.01 ریال17:28:57
1,579 ریال17:25:01
7,337.56 ریال17:15:13
18,625,000 ریال17:13:13
270.44 ریال17:08:56
12,097 ریال17:03:12
18,660,000 ریال16:57:36
472.3 ریال16:53:13
9,348.6 ریال16:52:57
332.32 ریال16:49:12
1,600 ریال16:48:04
1.0069 ریال16:45:07
911.88 ریال16:42:58
15.5 ریال16:39:13
332.4 ریال16:35:12
135,830 ریال16:33:26
46,820,000 ریال16:27:04
9,238.26 ریال16:24:59
135,850 ریال16:22:31
137,955 ریال16:20:59
133,440 ریال16:17:03
46,870,000 ریال16:16:24
2,100 ریال16:12:55
9,105 ریال16:08:59
21,103 ریال16:05:13
4,350 ریال16:04:35
2,800,000 ریال16:01:56
272.35 ریال16:01:15
4,260,000 ریال15:56:09
407.26 ریال15:53:12
20,653.5 ریال15:51:12
134,950 ریال15:49:51
47,115 ریال15:47:01
0.4992 ریال15:46:46
269.09 ریال15:46:36
11,434.78 ریال15:46:17
18,869,000 ریال15:43:12
5,780,000 ریال14:42:51
332.45 ریال14:41:19
134.932 ریال14:33:52
99,070 ریال14:31:40
88,350 ریال14:29:00
1.4476 ریال14:27:27
293.86 ریال14:20:28
0.4997 ریال14:17:32
1,195.02 ریال14:14:11
61.77 ریال14:12:15
610.12 ریال14:05:16
4,246,000 ریال14:02:38
37,440 ریال13:59:48
0.1286 ریال13:57:13
135,717 ریال13:56:57
9,174.65 ریال13:53:15
4,360 ریال13:52:59
237.27 ریال13:44:31
14.375 ریال13:44:15
0.0148 ریال13:43:37
99,550 ریال13:40:15
135,010 ریال13:35:38
352,810 ریال13:33:00
171,240 ریال13:31:39
465.485 ریال12:54:27
0.001484 ریال12:50:15
98.94 ریال12:49:19
8.7 ریال12:48:25
6,233.88 ریال12:47:57
7,359 ریال12:46:23
0.048574 ریال12:43:33
20,689.5 ریال12:40:30
0.3998 ریال12:33:06
1,231.37 ریال12:29:57
880 ریال12:21:56
0.17269 ریال12:18:36
0.0106 ریال12:18:34
19,770 ریال12:16:06
390.63 ریال12:16:05
0.06403 ریال12:14:47
136,940 ریال12:14:47
138,900 ریال12:13:38
0.006207 ریال12:13:34
49,460 ریال11:58:36
0.24384 ریال11:56:28
135.38 ریال11:56:28
0.04609 ریال11:53:15
4.9564 ریال11:51:49
0.014556 ریال11:50:01
5,372.69 ریال11:47:07
1.4508 ریال11:45:13
0.001 ریال11:43:58
1.2578 ریال11:39:53
0.23392 ریال11:38:41
269.73 ریال11:35:47
12,112 ریال11:31:50
565.17 ریال11:28:49
0.0239 ریال11:24:54
0.3507 ریال11:19:22
90.24 ریال11:15:43
2,518.56 ریال11:13:27
320,250 ریال10:51:21
804 ریال10:51:20
267.3 ریال10:51:20
0.26801 ریال10:47:16
511,500 ریال10:47:14
210.23 ریال10:46:15
1.7765 ریال10:46:15
0.079588 ریال10:46:15
563 ریال10:36:43
0.102159 ریال10:30:21
0.060062 ریال10:23:38
0.3744 ریال10:23:34
0.0526 ریال10:16:25
1,343.5 ریال10:09:06
337.5 ریال10:07:47
0.000598 ریال10:02:55
230.3 ریال10:02:54
0.02598 ریال9:59:07
0.00583 ریال9:59:06
2.6375 ریال9:51:21
0.043951 ریال9:51:14
473.42 ریال9:38:27
5,254.44 ریال9:29:37
9,166.5 ریال9:21:00
44,333,000 ریال9:13:23
0.000676 ریال9:13:23
37,199 ریال8:51:52
95.42 ریال8:41:24
0.3552 ریال8:41:24
135.1318 ریال8:41:24
0.001783 ریال8:38:20
0.001554 ریال8:38:19
401.16 ریال8:28:14
288.2 ریال8:28:11
1,786.08 ریال8:25:12
0.000592 ریال8:25:09
0.004698 ریال8:16:41
0.44418 ریال8:14:34
0.16901 ریال8:07:34
79.65 ریال8:03:16
325.6 ریال7:50:36
4,045.3 ریال7:41:03
7,536 ریال7:32:19
135.25 ریال7:21:07
268.89 ریال7:12:55
61.54 ریال7:02:10
66.17 ریال6:55:06
260.24 ریال6:45:03
0.3317 ریال6:21:14
26.5415 ریال6:12:59
9,118.8 ریال5:56:54
0.0016 ریال5:45:07
0.25806 ریال5:35:11
7,492.1 ریال5:27:11
0.008065 ریال5:14:14
2.7314 ریال5:05:00
38,035.2 ریال4:56:58
0.4021 ریال3:54:35
427.73 ریال3:38:46
0.002634 ریال3:35:11
0.001635 ریال3:35:04
6,179.8 ریال3:35:04
0.024723 ریال3:31:54
12,110.94 ریال3:25:15
163,697 ریال3:18:52
511.44 ریال3:14:20
0.0472 ریال3:11:17
7.5499 ریال3:06:31
5.3753 ریال2:58:32
0.0107 ریال2:54:48
3.2829 ریال2:49:24
2.683 ریال2:47:07
0.000499 ریال2:45:08
136.37 ریال2:42:43
62.59 ریال2:39:19
0.5454 ریال2:29:26
13.9 ریال2:24:05
0.08388 ریال2:20:09
0.1293 ریال2:15:53
9,016.1 ریال2:13:01
0.042174 ریال2:10:10
0.031123 ریال2:06:46
0.023945 ریال2:02:58
9,000 ریال1:57:24
0.6083 ریال1:53:19
154,050 ریال1:50:11
2.4842 ریال1:45:52
0.000359 ریال1:41:29
7,097.8 ریال1:37:44
61,903.78 ریال1:33:32
406.77 ریال1:27:59
182.544 ریال1:27:20
0.12264 ریال1:24:49
0.42339 ریال1:21:23
8,936.3 ریال1:18:10
7.721 ریال1:11:14
0.1466 ریال1:08:18
0.005409 ریال1:05:50
0.06494 ریال1:03:47
0.44317 ریال1:01:13
0.077528 ریال0:52:38
0.41746 ریال0:49:30
0.68291 ریال0:46:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات