شاخص یاب

استورم / Storm

  • نرخ فعلی:0.003054
  • بالاترین قیمت روز:0.003108
  • پایین ترین قیمت روز:0.003022
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.003103
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.003109
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.003054 ریال9:25:10
0.003055 ریال9:15:09
0.003048 ریال9:13:08
0.003051 ریال9:10:10
0.003048 ریال9:09:09
0.003051 ریال9:08:08
0.003047 ریال9:06:08
0.003051 ریال9:05:10
0.003047 ریال9:04:09
0.003046 ریال9:03:09
0.003047 ریال9:01:11
0.003045 ریال8:56:08
0.003025 ریال8:52:08
0.003045 ریال8:51:08
0.003022 ریال8:48:08
0.003037 ریال8:46:08
0.003056 ریال8:45:09
0.003057 ریال8:43:08
0.003068 ریال8:39:08
0.003072 ریال8:37:08
0.003071 ریال8:34:08
0.003072 ریال8:32:09
0.003053 ریال8:29:07
0.003054 ریال8:28:08
0.003077 ریال8:21:08
0.00308 ریال8:18:08
0.003083 ریال8:14:08
0.003084 ریال8:12:08
0.00308 ریال8:05:09
0.003082 ریال7:29:07
0.003085 ریال7:26:08
0.003087 ریال7:25:08
0.003083 ریال7:24:07
0.003087 ریال7:19:07
0.003083 ریال7:16:08
0.003087 ریال7:15:08
0.003084 ریال7:13:07
0.003067 ریال7:10:20
0.003084 ریال7:09:07
0.003068 ریال7:08:07
0.003067 ریال7:06:07
0.003088 ریال6:59:07
0.003087 ریال6:57:07
0.003084 ریال6:53:07
0.003065 ریال6:49:07
0.003083 ریال6:46:08
0.003081 ریال6:42:08
0.003084 ریال6:37:07
0.003085 ریال6:35:09
0.003084 ریال6:31:08
0.003085 ریال6:30:11
0.00308 ریال6:29:08
0.003075 ریال6:26:07
0.00308 ریال6:25:09
0.003075 ریال6:24:07
0.003074 ریال6:21:39
0.003074 ریال6:21:29
0.003074 ریال6:21:28
0.003075 ریال6:18:48
0.003074 ریال6:16:36
0.003074 ریال6:16:32
0.003075 ریال6:14:11
0.003074 ریال6:13:49
0.003075 ریال6:12:01
0.003069 ریال6:06:08
0.003067 ریال6:01:10
0.003068 ریال5:59:08
0.003069 ریال5:56:08
0.00307 ریال5:48:07
0.003069 ریال5:43:08
0.003073 ریال5:37:08
0.003074 ریال5:35:08
0.003076 ریال5:32:09
0.003075 ریال5:30:11
0.003054 ریال5:29:09
0.003052 ریال5:27:08
0.003054 ریال5:25:08
0.003052 ریال5:15:08
0.003051 ریال5:13:09
0.003049 ریال5:10:09
0.003069 ریال5:05:09
0.003073 ریال5:03:08
0.003068 ریال5:00:11
0.003072 ریال4:58:07
0.003068 ریال4:57:07
0.003065 ریال4:54:07
0.003056 ریال4:51:07
0.003061 ریال4:50:09
0.003056 ریال4:47:07
0.003063 ریال4:33:08
0.003066 ریال4:32:08
0.00306 ریال4:28:08
0.003058 ریال4:26:08
0.00306 ریال4:23:07
0.003066 ریال4:22:07
0.003058 ریال4:21:07
0.003066 ریال4:17:07
0.003064 ریال4:14:08
0.003055 ریال4:13:08
0.003058 ریال4:10:09
0.003081 ریال4:08:07
0.003058 ریال4:06:07
0.003102 ریال4:04:08
0.003097 ریال4:01:08
0.003102 ریال4:00:11
0.003104 ریال3:59:07
0.003101 ریال3:58:08
0.003105 ریال3:55:08
0.003088 ریال3:52:08
0.003094 ریال3:50:09
0.003088 ریال3:49:07
0.003094 ریال3:45:08
0.003095 ریال3:43:07
0.003093 ریال3:39:07
0.003049 ریال3:35:08
0.003073 ریال3:27:07
0.003067 ریال3:26:07
0.00307 ریال3:25:08
0.003068 ریال3:22:07
0.00307 ریال3:20:09
0.003069 ریال3:19:07
0.003073 ریال3:18:07
0.003065 ریال3:16:07
0.003073 ریال3:13:07
0.003072 ریال3:11:08
0.003071 ریال3:09:07
0.003072 ریال3:08:07
0.003074 ریال3:05:08
0.003073 ریال3:03:09
0.003078 ریال2:51:07
0.003081 ریال2:50:09
0.003077 ریال2:48:07
0.003079 ریال2:47:07
0.003081 ریال2:46:07
0.003075 ریال2:45:08
0.003082 ریال2:40:09
0.003083 ریال2:34:07
0.003084 ریال2:33:09
0.003083 ریال2:32:08
0.003084 ریال2:31:08
0.003083 ریال2:29:06
0.003085 ریال2:25:08
0.003089 ریال2:23:07
0.003085 ریال2:17:07
0.003089 ریال2:08:07
0.003086 ریال2:06:07
0.003064 ریال2:05:09
0.003085 ریال2:04:07
0.003086 ریال2:03:09
0.003085 ریال2:01:10
0.003064 ریال1:56:07
0.00306 ریال1:52:08
0.003057 ریال1:49:07
0.003059 ریال1:48:07
0.003056 ریال1:47:08
0.003059 ریال1:45:09
0.003056 ریال1:44:07
0.003059 ریال1:40:08
0.003048 ریال1:38:07
0.003053 ریال1:37:07
0.003051 ریال1:36:08
0.003048 ریال1:35:09
0.003047 ریال1:33:09
0.003053 ریال1:30:11
0.003078 ریال1:26:08
0.003093 ریال1:23:08
0.003088 ریال1:21:08
0.003087 ریال1:18:08
0.003088 ریال1:17:08
0.003098 ریال1:16:08
0.003099 ریال1:15:08
0.003098 ریال1:12:07
0.003101 ریال1:08:07
0.003103 ریال1:07:08
0.003098 ریال1:06:08
0.003101 ریال1:05:08
0.003103 ریال1:03:09
0.003102 ریال1:01:10
0.003103 ریال1:00:12
0.003102 ریال0:56:07
0.003108 ریال0:46:07
0.003107 ریال0:45:09
0.003108 ریال0:44:07
0.003107 ریال0:43:09
0.003102 ریال0:38:07
0.003098 ریال0:34:07
0.0031 ریال0:33:07
0.003098 ریال0:28:07
0.003106 ریال0:18:07
0.003103 ریال0:12:08
0.003108 ریال0:08:07
0.003103 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات