کالایاب
شاخص یاب

استیم / Steem

  • نرخ فعلی:0.42097
  • بالاترین قیمت روز:0.4322
  • پایین ترین قیمت روز:0.41985
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.43025
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.43161
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0106

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.42097 ریال7:49:10
0.42057 ریال7:48:09
0.42029 ریال7:47:03
0.41993 ریال7:45:05
0.42029 ریال7:44:08
0.42055 ریال7:43:10
0.42073 ریال7:39:09
0.42094 ریال7:36:08
0.42092 ریال7:33:03
0.42127 ریال7:32:08
0.42124 ریال7:31:04
0.42118 ریال7:28:09
0.42047 ریال7:27:09
0.42079 ریال7:26:08
0.42047 ریال7:25:11
0.42036 ریال7:23:08
0.41985 ریال7:22:09
0.42102 ریال7:20:10
0.42172 ریال7:18:14
0.4218 ریال7:17:09
0.42225 ریال7:14:08
0.4223 ریال7:13:13
0.42218 ریال7:12:09
0.42294 ریال7:10:11
0.4227 ریال7:06:09
0.42296 ریال7:03:08
0.42276 ریال7:02:09
0.42279 ریال7:00:05
0.42286 ریال6:59:13
0.42312 ریال6:58:08
0.42355 ریال6:55:10
0.42356 ریال6:53:04
0.42375 ریال6:52:09
0.42369 ریال6:50:10
0.42367 ریال6:48:13
0.42306 ریال6:47:03
0.42318 ریال6:46:09
0.4234 ریال6:44:08
0.42347 ریال6:43:09
0.42328 ریال6:42:09
0.42334 ریال6:41:18
0.42321 ریال6:40:05
0.42319 ریال6:38:02
0.42315 ریال6:37:10
0.4226 ریال6:34:08
0.4216 ریال6:32:09
0.42289 ریال6:30:11
0.42341 ریال6:28:09
0.42266 ریال6:26:42
0.42152 ریال6:23:55
0.42152 ریال6:23:54
0.42346 ریال6:21:44
0.42346 ریال6:21:44
0.42415 ریال6:17:28
0.42415 ریال6:17:28
0.42459 ریال6:12:08
0.42361 ریال6:10:12
0.42524 ریال6:06:08
0.42606 ریال6:04:03
0.42614 ریال6:02:07
0.42643 ریال6:00:16
0.42637 ریال5:58:08
0.42599 ریال5:54:08
0.42579 ریال5:51:03
0.42512 ریال5:42:20
0.42563 ریال5:37:09
0.42581 ریال5:30:11
0.42579 ریال5:28:16
0.42598 ریال5:26:08
0.42588 ریال5:24:08
0.42591 ریال5:22:07
0.42597 ریال5:20:10
0.42583 ریال5:18:17
0.42593 ریال5:16:03
0.42603 ریال5:13:14
0.42599 ریال5:12:09
0.42658 ریال5:11:09
0.42617 ریال5:08:09
0.42648 ریال5:03:08
0.42591 ریال5:02:09
0.42705 ریال5:01:16
0.42692 ریال4:59:04
0.42695 ریال4:58:10
0.42704 ریال4:56:14
0.42702 ریال4:54:03
0.42715 ریال4:53:04
0.42744 ریال4:51:08
0.42747 ریال4:50:11
0.4276 ریال4:49:14
0.42757 ریال4:47:14
0.4276 ریال4:46:09
0.4271 ریال4:45:11
0.42705 ریال4:44:08
0.42709 ریال4:41:08
0.42721 ریال4:40:09
0.42735 ریال4:39:12
0.42709 ریال4:38:09
0.42714 ریال4:37:09
0.42711 ریال4:35:10
0.4282 ریال4:33:09
0.42823 ریال4:32:09
0.4283 ریال4:26:09
0.42674 ریال4:25:10
0.42739 ریال4:22:09
0.42738 ریال4:18:08
0.42733 ریال4:16:08
0.42724 ریال4:14:03
0.42801 ریال4:12:07
0.42775 ریال4:08:08
0.42674 ریال4:06:12
0.42775 ریال4:01:11
0.42772 ریال4:00:15
0.42673 ریال3:55:10
0.42681 ریال3:54:03
0.42678 ریال3:53:09
0.42695 ریال3:52:09
0.42697 ریال3:51:08
0.42721 ریال3:50:05
0.42688 ریال3:49:03
0.42721 ریال3:47:03
0.42651 ریال3:46:08
0.42689 ریال3:45:10
0.42697 ریال3:44:08
0.42715 ریال3:41:09
0.42696 ریال3:40:11
0.42704 ریال3:39:08
0.42697 ریال3:38:08
0.42699 ریال3:36:08
0.42577 ریال3:35:09
0.42752 ریال3:33:09
0.42826 ریال3:32:14
0.42766 ریال3:31:09
0.42835 ریال3:30:11
0.42829 ریال3:27:09
0.42837 ریال3:26:08
0.42858 ریال3:24:07
0.42877 ریال3:23:08
0.42881 ریال3:21:03
0.42891 ریال3:20:10
0.42871 ریال3:14:09
0.42873 ریال3:11:08
0.42913 ریال3:10:11
0.42915 ریال3:07:09
0.42913 ریال3:03:03
0.42907 ریال3:02:08
0.42912 ریال3:01:12
0.4291 ریال2:59:02
0.42935 ریال2:58:09
0.42936 ریال2:56:08
0.42945 ریال2:54:08
0.42949 ریال2:53:09
0.42962 ریال2:51:03
0.42965 ریال2:50:10
0.42969 ریال2:49:09
0.42943 ریال2:44:08
0.42907 ریال2:43:09
0.42896 ریال2:41:09
0.42859 ریال2:40:12
0.42864 ریال2:39:08
0.42871 ریال2:36:04
0.42879 ریال2:29:09
0.42871 ریال2:26:09
0.42874 ریال2:25:11
0.42887 ریال2:23:08
0.42876 ریال2:21:10
0.42906 ریال2:20:10
0.42902 ریال2:18:12
0.42945 ریال2:15:10
0.42947 ریال2:14:17
0.42978 ریال2:12:13
0.42947 ریال2:11:07
0.43012 ریال2:10:10
0.43005 ریال2:09:14
0.43007 ریال2:06:08
0.43002 ریال2:04:03
0.43005 ریال2:03:08
0.42973 ریال2:01:12
0.42963 ریال2:00:14
0.42915 ریال1:58:09
0.4288 ریال1:55:10
0.42889 ریال1:53:08
0.42895 ریال1:52:09
0.42897 ریال1:50:04
0.42884 ریال1:47:08
0.42886 ریال1:46:09
0.42881 ریال1:44:08
0.42924 ریال1:43:08
0.42975 ریال1:40:12
0.43007 ریال1:39:09
0.43027 ریال1:38:03
0.43007 ریال1:37:10
0.43027 ریال1:34:09
0.43022 ریال1:33:08
0.42985 ریال1:32:08
0.42969 ریال1:30:06
0.43127 ریال1:29:08
0.43125 ریال1:26:08
0.43124 ریال1:23:09
0.43188 ریال1:21:03
0.43166 ریال1:20:10
0.43128 ریال1:18:09
0.43142 ریال1:16:10
0.43111 ریال1:15:09
0.43188 ریال1:14:08
0.43138 ریال1:12:08
0.43135 ریال1:08:09
0.43175 ریال1:06:08
0.43155 ریال1:04:09
0.4313 ریال1:03:08
0.43034 ریال1:02:08
0.43007 ریال1:00:12
0.42999 ریال0:59:03
0.43001 ریال0:58:10
0.43032 ریال0:56:09
0.43065 ریال0:54:08
0.43032 ریال0:53:09
0.43065 ریال0:48:08
0.43038 ریال0:47:03
0.43065 ریال0:46:09
0.43038 ریال0:44:09
0.42984 ریال0:42:08
0.43081 ریال0:38:05
0.43112 ریال0:33:04
0.43135 ریال0:32:08
0.4322 ریال0:28:09
0.43184 ریال0:24:08
0.4316 ریال0:22:09
0.43173 ریال0:20:10
0.43029 ریال0:19:09
0.432 ریال0:16:09
0.43115 ریال0:14:08
0.43087 ریال0:12:13
0.43072 ریال0:10:11
0.43067 ریال0:08:13
0.43002 ریال0:06:09
0.43025 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات