کالایاب
شاخص یاب

استیم / Steem

  • نرخ فعلی:0.41697
  • بالاترین قیمت روز:0.42749
  • پایین ترین قیمت روز:0.40888
  • بیشترین مقدار نوسان روز:21,461,267.66
  • درصد بیشترین نوسان روز:5147092016.94%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,839.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.40938
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0076

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
98,870 ریال17:58:59
21,461,830 ریال17:57:04
562.34 ریال17:49:04
0.0106 ریال17:41:02
48,940 ریال17:40:10
1,003.39 ریال17:32:57
344.69 ریال17:28:57
270.59 ریال17:25:01
21,660 ریال17:15:13
170,660 ریال17:13:13
18,972.4 ریال17:08:56
1,531.15 ریال17:03:12
4,210,000 ریال16:57:42
133,370 ریال16:53:15
612.15 ریال16:49:12
142,270 ریال16:48:04
0.4878 ریال16:45:08
1,339.5 ریال16:43:02
5,378.82 ریال16:39:13
337.24 ریال16:35:12
135,820 ریال16:33:31
2,131.37 ریال16:31:13
0.0899 ریال16:28:59
18,670,000 ریال16:27:06
1,011,512 ریال16:24:59
4,296,000 ریال16:22:32
1.0037 ریال16:20:59
0.083 ریال16:17:03
4,239,000 ریال16:16:24
135,870 ریال16:12:55
9,242.4 ریال16:08:59
382.85 ریال16:05:14
135,820 ریال16:04:38
61.34 ریال16:01:56
395.03 ریال16:01:15
93,140 ریال15:57:16
135,430 ریال15:56:11
226.84 ریال15:53:12
124,840 ریال15:51:12
135,450 ریال15:49:57
2.0771 ریال15:47:56
13,490 ریال15:47:01
160,900 ریال15:46:46
19,118.9 ریال15:46:36
8,282.7 ریال15:46:17
18,640,000 ریال15:25:59
12,107 ریال14:42:51
797.9 ریال14:41:20
4,292,000 ریال14:33:53
561.13 ریال14:31:40
997,389 ریال14:29:01
79,880 ریال14:27:27
2,488 ریال14:20:29
93,490 ریال14:17:32
236.55 ریال14:14:11
9,822.5 ریال14:12:16
52.26 ریال14:08:40
82.9 ریال14:05:16
14,370 ریال14:02:38
4,680,000 ریال13:59:48
1,239.42 ریال13:57:13
32.08 ریال13:56:57
5,092.9 ریال13:53:15
10,499,527 ریال13:53:01
51.521 ریال13:44:16
0.0148 ریال13:43:38
2,240.5 ریال13:40:19
36,350 ریال13:35:48
18,680,000 ریال13:33:07
171,280 ریال13:31:45
0.020795 ریال12:54:31
12,102.44 ریال12:50:18
221.62 ریال12:49:20
8,917.97 ریال12:48:25
0.059719 ریال12:47:57
82.36 ریال12:46:27
2,135.77 ریال12:43:36
19,730 ریال12:40:35
0.01803 ریال12:37:09
5,740,000 ریال12:33:10
7,349.62 ریال12:30:08
12,095.07 ریال12:30:03
0.1115 ریال12:27:20
0.000504 ریال12:22:02
159.43 ریال12:19:49
0.01197 ریال12:19:47
2,520.46 ریال12:18:43
0.012014 ریال12:18:42
2,553.1 ریال12:17:47
910.38 ریال12:16:10
4,660,000 ریال12:16:10
138,600 ریال12:14:53
204.38 ریال12:14:52
2.2745 ریال12:14:51
0.009624 ریال12:13:43
485.55 ریال12:13:41
80,570 ریال12:12:26
165 ریال12:12:26
1,592.62 ریال12:07:05
157.44 ریال12:00:01
134.395 ریال11:58:38
0.7631 ریال11:57:21
2,965.3 ریال11:56:39
0.0136 ریال11:56:39
0.1283 ریال11:56:29
0.0536 ریال11:56:29
0.35147 ریال11:53:21
268.32 ریال11:51:50
0.000502 ریال11:50:06
119.392 ریال11:47:08
0.001598 ریال11:45:16
0.002696 ریال11:43:59
9.6 ریال11:40:57
877.3 ریال11:39:54
62.02 ریال11:35:51
0.001873 ریال11:28:55
0.90922 ریال11:24:59
7,499.4 ریال11:19:23
0.033909 ریال11:15:49
0.52938 ریال11:13:32
0.001232 ریال11:02:59
7,532.12 ریال10:56:54
592.11 ریال10:56:52
0.014226 ریال10:51:28
32.5177 ریال10:51:28
0.02329 ریال10:51:27
966.28 ریال10:47:19
0.001288 ریال10:47:18
0.003079 ریال10:46:22
0.001281 ریال10:46:22
0.05673 ریال10:46:21
0.02315 ریال10:36:51
39,242.37 ریال10:30:24
6,129.4 ریال10:23:48
27,306.5 ریال10:23:48
643,333 ریال10:16:36
8,776.68 ریال10:16:35
3,224.08 ریال10:09:17
0.09505 ریال10:07:56
0.001474 ریال10:03:00
0.000689 ریال10:02:58
268.33 ریال9:59:12
1,340.06 ریال9:59:11
0.001437 ریال9:51:46
0.001604 ریال9:51:38
0.000046 ریال9:38:34
268.2 ریال9:29:49
212.58 ریال9:21:10
0.000414 ریال9:13:33
0.001746 ریال9:13:33
0.4308 ریال8:52:07
212.6 ریال8:41:26
212.86 ریال8:41:26
0.04765 ریال8:41:25
0.000411 ریال8:38:24
0.0294 ریال8:38:23
1,878.25 ریال8:28:17
406.63 ریال8:28:16
0.002735 ریال8:25:18
909.62 ریال8:25:16
0.005154 ریال8:16:41
0.000684 ریال8:14:34
135.251 ریال8:07:34
8,300 ریال8:03:16
1,342.02 ریال7:50:44
3,339.9 ریال7:41:03
21,154.5 ریال7:32:19
134.98 ریال7:21:08
269.02 ریال7:12:55
50.84 ریال7:02:10
135.8151 ریال6:55:11
240.14 ریال6:45:03
1,626.6 ریال6:33:00
5.6603 ریال6:21:14
508.5 ریال6:12:59
9,111.5 ریال5:56:54
16,670 ریال5:45:07
0.00823 ریال5:35:11
7,521.75 ریال5:27:12
0.003941 ریال5:14:15
3,223.78 ریال5:05:03
636,098 ریال4:56:58
0.01751 ریال3:54:40
0.009774 ریال3:38:47
0.002634 ریال3:35:12
0.04096 ریال3:35:06
0.4332 ریال3:35:04
0.14358 ریال3:31:55
0.001904 ریال3:25:16
0.01606 ریال3:18:52
822.49 ریال3:14:20
0.022717 ریال3:11:17
0.00285 ریال3:06:32
0.7296 ریال2:58:32
6.8551 ریال2:54:50
3.7211 ریال2:49:25
0.507 ریال2:47:07
3,174,329 ریال2:45:08
428.32 ریال2:42:43
0.036401 ریال2:39:20
503.53 ریال2:29:26
52.675 ریال2:24:06
0.12427 ریال2:20:10
153,830 ریال2:15:53
36.93 ریال2:13:01
0.0656 ریال2:10:11
0.3343 ریال2:06:47
630,924 ریال2:02:58
0.0175 ریال1:57:24
210.9 ریال1:53:20
0.00036 ریال1:50:12
156.2 ریال1:45:53
0.01794888 ریال1:41:30
0.005497 ریال1:37:45
0.000894 ریال1:33:35
98.95 ریال1:27:59
0.352 ریال1:27:20
1.20882 ریال1:24:49
0.000224 ریال1:21:23
0.037278 ریال1:18:11
0.0235 ریال1:14:44
0.001827 ریال1:12:39
1.0001 ریال1:11:14
8.0688 ریال1:08:18
25.9 ریال1:05:51
6.894 ریال1:03:47
0.000562 ریال1:01:14
0.000315 ریال0:52:38
264.5 ریال0:49:32
8,839.3 ریال0:46:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات