کالایاب
شاخص یاب

کش / QASH

  • نرخ فعلی:0.12957
  • بالاترین قیمت روز:0.13164
  • پایین ترین قیمت روز:0.12871
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.13127
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.13122
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.12957 ریال21:15:13
0.12983 ریال20:41:13
0.13093 ریال20:38:10
0.12983 ریال20:30:19
0.13094 ریال20:24:10
0.13093 ریال20:21:13
0.13094 ریال20:18:11
0.13093 ریال19:52:15
0.1293 ریال19:30:22
0.1301 ریال19:28:11
0.1293 ریال19:26:10
0.1301 ریال19:17:12
0.13011 ریال19:13:14
0.1301 ریال19:12:11
0.13011 ریال19:02:16
0.1301 ریال18:58:11
0.1303 ریال17:28:12
0.13024 ریال17:25:17
0.1303 ریال17:23:14
0.13024 ریال17:15:18
0.13037 ریال16:44:12
0.13036 ریال16:43:12
0.13037 ریال16:42:11
0.13036 ریال16:41:14
0.13037 ریال16:40:16
0.13036 ریال16:36:14
0.13021 ریال16:23:12
0.13143 ریال16:22:15
0.13021 ریال16:11:14
0.13022 ریال16:07:14
0.13143 ریال14:36:16
0.13141 ریال14:33:18
0.13084 ریال14:32:15
0.13141 ریال14:31:20
0.13084 ریال14:25:21
0.1308 ریال13:52:15
0.13074 ریال13:51:20
0.13128 ریال13:47:15
0.13137 ریال13:38:12
0.13132 ریال13:37:17
0.13131 ریال13:34:14
0.13132 ریال13:32:17
0.13131 ریال13:31:22
0.1313 ریال13:20:18
0.12999 ریال13:17:15
0.13121 ریال13:15:18
0.13014 ریال13:14:17
0.13008 ریال12:48:17
0.13017 ریال12:44:17
0.13073 ریال12:41:25
0.13074 ریال12:26:14
0.13073 ریال11:50:25
0.13067 ریال11:34:14
0.13061 ریال11:02:32
0.13066 ریال10:58:17
0.12891 ریال10:43:14
0.12871 ریال10:37:15
0.1295 ریال10:24:13
0.1297 ریال10:16:11
0.1306 ریال9:52:10
0.13051 ریال9:38:11
0.13052 ریال9:29:09
0.13054 ریال9:28:10
0.13052 ریال9:26:09
0.12981 ریال9:19:09
0.13061 ریال9:16:11
0.13049 ریال9:15:10
0.13061 ریال9:14:09
0.13055 ریال9:12:09
0.13027 ریال9:05:11
0.13055 ریال9:02:10
0.13064 ریال8:55:11
0.1307 ریال8:28:09
0.13067 ریال8:18:09
0.13038 ریال8:16:08
0.12958 ریال8:14:08
0.13038 ریال8:12:08
0.12958 ریال8:10:11
0.12986 ریال8:08:08
0.12984 ریال8:00:13
0.12978 ریال7:54:08
0.12958 ریال7:50:10
0.12973 ریال7:40:11
0.12971 ریال6:55:10
0.13143 ریال6:54:08
0.1296 ریال6:52:08
0.13143 ریال6:51:09
0.1296 ریال6:48:07
0.13143 ریال6:46:07
0.13124 ریال6:42:08
0.13163 ریال6:41:08
0.13124 ریال6:40:10
0.13163 ریال5:50:10
0.13152 ریال5:46:09
0.13131 ریال5:45:10
0.13152 ریال5:43:08
0.13131 ریال5:40:10
0.13153 ریال5:39:07
0.13131 ریال5:36:08
0.13153 ریال5:33:08
0.13151 ریال5:24:08
0.13148 ریال5:20:09
0.13153 ریال3:25:10
0.13164 ریال3:21:07
0.13147 ریال2:56:08
0.13143 ریال2:55:10
0.13147 ریال2:52:08
0.13143 ریال1:37:07
0.13127 ریال1:35:08
0.13143 ریال1:33:09
0.13127 ریال0:47:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات