شاخص یاب

Pundi X

  • نرخ فعلی:0.000699
  • بالاترین قیمت روز:0.000706
  • پایین ترین قیمت روز:0.000694
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000706
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.000707
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000699 ریال8:39:07
0.000698 ریال8:37:07
0.000697 ریال8:36:02
0.000698 ریال8:29:07
0.000699 ریال8:20:04
0.0007 ریال8:18:08
0.000701 ریال8:10:09
0.0007 ریال7:25:08
0.000701 ریال7:22:03
0.000702 ریال7:12:03
0.000701 ریال7:07:07
0.000702 ریال6:53:07
0.000701 ریال6:46:07
0.0007 ریال6:38:06
0.000701 ریال6:30:10
0.0007 ریال6:24:07
0.000699 ریال6:20:55
0.000699 ریال6:20:51
0.000698 ریال6:18:36
0.000699 ریال6:08:02
0.000698 ریال6:04:53
0.000697 ریال5:57:03
0.000698 ریال5:37:08
0.000699 ریال5:25:08
0.000698 ریال4:58:07
0.000697 ریال4:51:07
0.000696 ریال4:50:08
0.000695 ریال4:45:07
0.000696 ریال4:28:08
0.000697 ریال4:26:07
0.000695 ریال4:18:07
0.000697 ریال4:14:07
0.000696 ریال4:13:08
0.000694 ریال4:11:03
0.000695 ریال4:06:07
0.000696 ریال3:58:07
0.000695 ریال3:56:07
0.000696 ریال3:55:08
0.000697 ریال3:49:07
0.000698 ریال3:46:02
0.000699 ریال3:40:04
0.000698 ریال3:33:03
0.000699 ریال3:30:10
0.000698 ریال3:24:03
0.000697 ریال3:21:03
0.000698 ریال3:16:07
0.000697 ریال3:14:06
0.000698 ریال3:13:07
0.000699 ریال3:11:07
0.000698 ریال3:07:03
0.000699 ریال3:05:08
0.000698 ریال3:03:08
0.000699 ریال2:58:07
0.000698 ریال2:57:06
0.000699 ریال2:56:07
0.0007 ریال2:49:07
0.000699 ریال2:48:07
0.0007 ریال2:46:07
0.000699 ریال2:45:08
0.0007 ریال2:39:07
0.000701 ریال2:20:08
0.000702 ریال2:19:03
0.000701 ریال2:14:07
0.000702 ریال2:04:07
0.000701 ریال1:53:02
0.0007 ریال1:50:04
0.000699 ریال1:44:07
0.0007 ریال1:40:08
0.000699 ریال1:35:09
0.000698 ریال1:33:09
0.000697 ریال1:28:07
0.000694 ریال1:26:07
0.000699 ریال1:25:08
0.0007 ریال1:24:07
0.000701 ریال1:21:07
0.000703 ریال1:19:02
0.000702 ریال1:15:08
0.000703 ریال1:14:07
0.000704 ریال1:11:03
0.000705 ریال1:10:08
0.000704 ریال1:06:07
0.000705 ریال1:03:09
0.000706 ریال0:59:02
0.000705 ریال0:52:08
0.000706 ریال0:40:08
0.000705 ریال0:34:07
0.000704 ریال0:23:07
0.000706 ریال0:15:04
0.000705 ریال0:09:03
0.000704 ریال0:05:09
0.000706 ریال0:04:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات