شاخص یاب

Pundi X

  • نرخ فعلی:0.000485
  • بالاترین قیمت روز:0.000488
  • پایین ترین قیمت روز:0.000474
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000474
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۴:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.000475
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000485 ریال14:04:11
0.000486 ریال14:03:11
0.000485 ریال13:56:11
0.000486 ریال13:55:09
0.000485 ریال13:51:07
0.000484 ریال13:48:08
0.000483 ریال13:20:15
0.000482 ریال13:13:07
0.000481 ریال13:06:07
0.000482 ریال12:28:11
0.000483 ریال12:27:12
0.000482 ریال12:26:08
0.000483 ریال12:15:12
0.000484 ریال12:05:12
0.000483 ریال12:04:10
0.000484 ریال11:52:10
0.000483 ریال11:22:10
0.000484 ریال11:15:12
0.000485 ریال11:13:06
0.000486 ریال10:10:13
0.000487 ریال10:04:05
0.000488 ریال10:03:07
0.000487 ریال9:46:09
0.000486 ریال8:38:09
0.000485 ریال8:22:06
0.000486 ریال8:21:06
0.000485 ریال8:20:12
0.000486 ریال8:05:10
0.000488 ریال8:01:06
0.000487 ریال7:55:10
0.000488 ریال7:53:08
0.000487 ریال7:45:07
0.000488 ریال7:43:09
0.000487 ریال7:41:06
0.000486 ریال7:38:05
0.000487 ریال7:36:09
0.000486 ریال7:35:07
0.000485 ریال7:30:08
0.000484 ریال7:22:09
0.000483 ریال7:21:08
0.000484 ریال7:20:08
0.000485 ریال7:18:08
0.000484 ریال7:17:06
0.000485 ریال7:14:09
0.000484 ریال7:11:08
0.000485 ریال7:07:05
0.000486 ریال7:05:11
0.000485 ریال7:02:05
0.000486 ریال6:52:05
0.000485 ریال6:51:08
0.000486 ریال6:49:08
0.000487 ریال6:45:11
0.000486 ریال6:44:09
0.000485 ریال6:43:05
0.000486 ریال6:42:09
0.000484 ریال6:37:34
0.000483 ریال6:26:06
0.000484 ریال6:22:09
0.000483 ریال6:15:28
0.000484 ریال6:13:13
0.000483 ریال6:10:27
0.000484 ریال6:07:08
0.000485 ریال6:06:09
0.000486 ریال6:05:11
0.000485 ریال6:01:09
0.000486 ریال5:59:06
0.000483 ریال5:55:13
0.000482 ریال5:52:05
0.000481 ریال5:51:09
0.000483 ریال5:50:11
0.000481 ریال5:47:05
0.00048 ریال5:46:05
0.000481 ریال5:45:06
0.00048 ریال5:44:08
0.000479 ریال5:43:04
0.000478 ریال5:40:11
0.000477 ریال5:22:05
0.000476 ریال5:11:08
0.000475 ریال5:05:09
0.000476 ریال5:02:04
0.000477 ریال5:01:08
0.000476 ریال4:49:07
0.000477 ریال4:37:07
0.000476 ریال4:14:07
0.000477 ریال4:02:04
0.000476 ریال3:55:08
0.000475 ریال3:52:04
0.000476 ریال3:32:08
0.000477 ریال3:18:07
0.000476 ریال2:55:09
0.000477 ریال2:52:07
0.000476 ریال2:46:03
0.000477 ریال2:45:05
0.000476 ریال2:37:03
0.000477 ریال2:36:03
0.000476 ریال2:35:08
0.000477 ریال2:33:07
0.000478 ریال2:30:06
0.000479 ریال2:27:07
0.000478 ریال1:41:03
0.000479 ریال1:38:06
0.00048 ریال1:34:03
0.000479 ریال1:27:03
0.000478 ریال1:25:04
0.000477 ریال1:21:06
0.000476 ریال1:02:03
0.000477 ریال0:44:02
0.000476 ریال0:33:03
0.000477 ریال0:32:06
0.000476 ریال0:30:09
0.000477 ریال0:19:06
0.000476 ریال0:17:02
0.000475 ریال0:06:02
0.000474 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات