کالایاب
شاخص یاب

پاپیلوس / Populous

  • نرخ فعلی:1.3234
  • بالاترین قیمت روز:1.4189
  • پایین ترین قیمت روز:1.2842
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.397
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.3954
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.072

نمودار کندل استیک پاپیلوس / Populous در روز جاری

نمودار کندل استیک پاپیلوس / Populous در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3234 ریال15:22:10
1.3223 ریال15:20:11
1.3242 ریال15:19:09
1.3239 ریال15:18:09
1.3209 ریال15:15:10
1.3177 ریال15:12:04
1.3104 ریال15:03:09
1.3235 ریال15:02:09
1.324 ریال15:01:12
1.3224 ریال15:00:16
1.3246 ریال14:58:10
1.3241 ریال14:56:09
1.3148 ریال14:55:10
1.3158 ریال14:54:04
1.3148 ریال14:53:09
1.3118 ریال14:52:09
1.3023 ریال14:51:09
1.3087 ریال14:50:06
1.3019 ریال14:49:10
1.2994 ریال14:47:08
1.2995 ریال14:46:09
1.2963 ریال14:44:08
1.2944 ریال14:42:09
1.2952 ریال14:41:09
1.2894 ریال14:40:13
1.2842 ریال14:37:09
1.2857 ریال14:36:09
1.2921 ریال14:35:10
1.2893 ریال14:33:09
1.2899 ریال14:32:09
1.2921 ریال14:30:14
1.2956 ریال14:27:08
1.2942 ریال14:26:08
1.3129 ریال14:25:11
1.3141 ریال14:23:08
1.3163 ریال14:22:09
1.3187 ریال14:20:12
1.3194 ریال14:18:09
1.3187 ریال14:17:09
1.3158 ریال14:15:10
1.3305 ریال14:12:03
1.3249 ریال14:02:09
1.3279 ریال14:01:11
1.3334 ریال14:00:08
1.337 ریال13:58:10
1.339 ریال13:55:11
1.3395 ریال13:54:09
1.3396 ریال13:53:08
1.3398 ریال13:51:10
1.3436 ریال13:50:11
1.3421 ریال13:47:08
1.3435 ریال13:45:10
1.3436 ریال13:43:09
1.3439 ریال13:41:09
1.3407 ریال13:40:12
1.3414 ریال13:38:09
1.3409 ریال13:36:09
1.3391 ریال13:34:10
1.3402 ریال13:33:09
1.3464 ریال13:32:09
1.3468 ریال13:31:09
1.3481 ریال13:30:12
1.3461 ریال13:28:09
1.3464 ریال13:26:09
1.3465 ریال13:24:03
1.3437 ریال13:20:11
1.3468 ریال13:18:09
1.346 ریال13:17:09
1.3452 ریال13:16:10
1.3448 ریال13:14:09
1.3476 ریال13:03:09
1.3508 ریال13:01:12
1.3488 ریال12:58:09
1.3489 ریال12:56:09
1.3482 ریال12:55:10
1.354 ریال12:54:09
1.3598 ریال12:52:09
1.368 ریال12:50:12
1.3684 ریال12:47:08
1.3687 ریال12:46:09
1.3668 ریال12:45:11
1.3713 ریال12:43:09
1.3726 ریال12:41:11
1.3733 ریال12:39:09
1.3746 ریال12:37:10
1.3792 ریال12:36:09
1.3741 ریال12:33:11
1.3753 ریال12:31:10
1.3771 ریال12:27:09
1.3773 ریال12:23:08
1.3784 ریال12:21:09
1.3782 ریال12:17:10
1.3781 ریال12:14:04
1.3767 ریال12:01:13
1.3762 ریال12:00:18
1.3755 ریال11:56:10
1.3738 ریال11:51:11
1.3746 ریال11:47:10
1.3776 ریال11:46:11
1.372 ریال11:45:12
1.3719 ریال11:42:10
1.3727 ریال11:39:09
1.3723 ریال11:38:10
1.3724 ریال11:37:11
1.372 ریال11:32:10
1.3723 ریال11:30:15
1.3711 ریال11:00:20
1.3708 ریال10:55:13
1.3711 ریال10:53:11
1.3705 ریال10:51:12
1.37 ریال10:42:11
1.3697 ریال10:41:11
1.3695 ریال10:40:14
1.3692 ریال10:39:11
1.3695 ریال10:34:11
1.3705 ریال10:29:11
1.3718 ریال10:22:11
1.3729 ریال10:20:13
1.3734 ریال10:16:10
1.3735 ریال10:14:11
1.3825 ریال10:12:11
1.3742 ریال10:10:13
1.3659 ریال10:08:11
1.3651 ریال10:06:10
1.3825 ریال10:02:10
1.3846 ریال10:01:13
1.3891 ریال10:00:17
1.387 ریال9:58:11
1.3908 ریال9:54:11
1.3919 ریال9:53:11
1.3922 ریال9:52:11
1.3919 ریال9:47:08
1.3927 ریال9:45:13
1.3919 ریال9:44:10
1.393 ریال9:41:10
1.3895 ریال9:40:12
1.3943 ریال9:38:09
1.3895 ریال9:37:10
1.3941 ریال9:35:11
1.3994 ریال9:24:10
1.3995 ریال9:20:12
1.3998 ریال9:19:09
1.4 ریال9:18:09
1.4019 ریال9:16:10
1.4017 ریال9:14:09
1.4029 ریال9:12:10
1.4028 ریال9:10:11
1.4175 ریال9:00:16
1.418 ریال8:58:11
1.4172 ریال8:56:10
1.4171 ریال8:54:09
1.4176 ریال8:50:12
1.4181 ریال8:47:09
1.4172 ریال8:40:12
1.4179 ریال8:28:11
1.4182 ریال8:20:12
1.4183 ریال8:18:09
1.418 ریال8:14:09
1.4186 ریال8:06:10
1.4189 ریال7:48:10
1.4186 ریال7:30:14
1.4183 ریال7:27:04
1.4182 ریال7:26:09
1.4161 ریال7:24:09
1.4156 ریال7:22:09
1.4167 ریال7:20:10
1.4166 ریال7:16:08
1.4144 ریال7:14:09
1.4102 ریال7:12:09
1.4135 ریال7:10:11
1.4131 ریال7:06:08
1.4102 ریال7:04:10
1.4123 ریال7:02:09
1.4135 ریال7:00:13
1.413 ریال6:58:09
1.4138 ریال6:56:08
1.4135 ریال6:55:10
1.413 ریال6:53:08
1.4134 ریال6:52:09
1.413 ریال6:51:09
1.4113 ریال6:50:11
1.4118 ریال6:48:04
1.4116 ریال6:46:09
1.4118 ریال6:43:09
1.4129 ریال6:40:11
1.4139 ریال6:39:08
1.4145 ریال6:35:09
1.4143 ریال6:32:08
1.414 ریال6:29:04
1.4138 ریال6:28:09
1.4143 ریال6:26:08
1.4142 ریال6:25:05
1.4153 ریال6:23:08
1.4102 ریال6:19:37
1.4102 ریال6:19:37
1.4103 ریال6:17:37
1.4103 ریال6:17:37
1.4104 ریال6:06:08
1.4101 ریال6:04:09
1.4104 ریال6:03:08
1.4101 ریال6:00:14
1.4098 ریال5:48:10
1.4104 ریال5:47:08
1.4101 ریال5:45:10
1.4104 ریال5:44:09
1.4105 ریال5:42:09
1.4106 ریال5:41:08
1.4094 ریال5:35:09
1.41 ریال5:31:10
1.4097 ریال5:30:18
1.4084 ریال5:28:08
1.4092 ریال5:25:10
1.4102 ریال5:22:09
1.4086 ریال5:20:11
1.4081 ریال5:18:09
1.4078 ریال5:16:09
1.4071 ریال5:14:08
1.4081 ریال5:12:08
1.4072 ریال5:10:10
1.4073 ریال5:08:08
1.4069 ریال5:05:04
1.4087 ریال5:04:08
1.4081 ریال5:00:14
1.409 ریال4:56:08
1.4081 ریال4:50:11
1.4078 ریال4:49:09
1.4062 ریال4:45:08
1.4058 ریال4:44:09
1.4028 ریال4:39:08
1.3995 ریال4:35:09
1.4033 ریال4:34:09
1.4042 ریال4:29:03
1.402 ریال4:26:08
1.4029 ریال4:22:08
1.4036 ریال4:20:10
1.4031 ریال4:15:05
1.402 ریال4:13:03
1.3999 ریال4:12:08
1.3997 ریال4:06:08
1.4 ریال4:04:09
1.3981 ریال4:00:13
1.3962 ریال3:57:08
1.3965 ریال3:55:09
1.3938 ریال3:53:08
1.3933 ریال3:49:08
1.3936 ریال3:48:08
1.3933 ریال3:47:03
1.393 ریال3:46:08
1.3935 ریال3:45:09
1.3917 ریال3:44:09
1.3927 ریال3:43:08
1.3931 ریال3:42:08
1.3952 ریال3:40:05
1.395 ریال3:38:09
1.3951 ریال3:37:07
1.395 ریال3:35:08
1.3935 ریال3:33:07
1.3931 ریال3:32:08
1.3937 ریال3:30:12
1.3939 ریال3:28:09
1.3936 ریال3:26:08
1.3925 ریال3:24:03
1.3941 ریال3:21:07
1.3944 ریال3:20:09
1.3943 ریال3:17:08
1.3937 ریال3:15:10
1.3925 ریال3:13:09
1.3917 ریال3:12:08
1.393 ریال3:10:10
1.3925 ریال3:08:07
1.393 ریال3:06:09
1.3925 ریال3:04:08
1.3912 ریال3:01:11
1.391 ریال3:00:13
1.3916 ریال2:58:08
1.3923 ریال2:56:08
1.3948 ریال2:55:09
1.3923 ریال2:54:08
1.3948 ریال2:53:08
1.3918 ریال2:52:08
1.392 ریال2:50:10
1.3949 ریال2:48:08
1.3923 ریال2:46:08
1.3929 ریال2:45:09
1.3949 ریال2:43:08
1.3893 ریال2:41:08
1.3876 ریال2:40:11
1.3879 ریال2:38:04
1.3907 ریال2:37:09
1.3872 ریال2:35:09
1.3846 ریال2:33:08
1.3837 ریال2:32:08
1.3832 ریال2:31:08
1.3824 ریال2:29:08
1.3828 ریال2:28:09
1.3825 ریال2:27:07
1.3818 ریال2:26:08
1.38 ریال2:25:09
1.383 ریال2:24:08
1.3856 ریال2:22:08
1.3853 ریال2:20:09
1.3834 ریال2:18:07
1.3876 ریال2:16:09
1.388 ریال2:15:10
1.3876 ریال2:14:08
1.389 ریال2:13:09
1.3847 ریال2:12:08
1.3935 ریال2:03:03
1.3911 ریال2:02:08
1.392 ریال2:00:15
1.3919 ریال1:58:08
1.3927 ریال1:57:03
1.3914 ریال1:56:08
1.3928 ریال1:55:09
1.3935 ریال1:54:08
1.3946 ریال1:51:03
1.3938 ریال1:50:10
1.3939 ریال1:49:03
1.3938 ریال1:47:07
1.3937 ریال1:46:08
1.3952 ریال1:44:08
1.3956 ریال1:39:08
1.3958 ریال1:37:09
1.393 ریال1:36:07
1.3937 ریال1:34:08
1.3941 ریال1:32:08
1.3944 ریال1:30:12
1.398 ریال1:28:08
1.3983 ریال1:26:08
1.3966 ریال1:24:07
1.4026 ریال1:22:08
1.4009 ریال1:20:10
1.4007 ریال1:18:08
1.4019 ریال1:15:05
1.4018 ریال1:10:10
1.4022 ریال1:06:08
1.4027 ریال1:03:07
1.4022 ریال1:02:08
1.4021 ریال1:01:11
1.4032 ریال0:58:08
1.4033 ریال0:56:08
1.4041 ریال0:52:08
1.4039 ریال0:49:09
1.4017 ریال0:48:08
1.4018 ریال0:46:08
1.4013 ریال0:44:07
1.4007 ریال0:39:03
1.3999 ریال0:30:11
1.397 ریال0:28:08
1.3983 ریال0:26:08
1.3988 ریال0:22:07
1.3994 ریال0:20:09
1.3991 ریال0:16:08
1.3985 ریال0:12:08
1.3987 ریال0:10:10
1.3974 ریال0:06:08
1.397 ریال0:02:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات