شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آنتالوجی / Ontology

  • نرخ فعلی:0.7502
  • بالاترین قیمت روز:0.7587
  • پایین ترین قیمت روز:0.7225
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.58%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7265
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.7903
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0401

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7502 ریال7:25:10
0.7501 ریال7:24:08
0.7505 ریال7:23:08
0.7503 ریال7:20:10
0.7504 ریال7:19:08
0.7506 ریال7:18:08
0.7509 ریال7:17:08
0.7504 ریال7:16:08
0.7506 ریال7:15:10
0.7503 ریال7:14:08
0.7504 ریال7:13:09
0.7506 ریال7:12:08
0.7509 ریال7:09:09
0.749 ریال7:08:08
0.7487 ریال7:07:08
0.7489 ریال7:06:09
0.749 ریال7:05:10
0.7488 ریال7:04:09
0.7513 ریال7:03:07
0.7521 ریال7:02:08
0.7525 ریال7:01:10
0.7521 ریال7:00:13
0.7516 ریال6:59:08
0.7507 ریال6:58:08
0.7493 ریال6:57:08
0.7475 ریال6:56:08
0.7479 ریال6:55:10
0.7491 ریال6:54:08
0.7487 ریال6:53:08
0.745 ریال6:52:09
0.7462 ریال6:51:08
0.746 ریال6:50:11
0.7468 ریال6:49:08
0.7484 ریال6:48:09
0.7493 ریال6:47:08
0.7503 ریال6:46:08
0.7512 ریال6:45:10
0.7505 ریال6:44:08
0.7522 ریال6:43:08
0.7521 ریال6:42:08
0.7537 ریال6:41:09
0.7538 ریال6:40:11
0.754 ریال6:39:08
0.7541 ریال6:38:09
0.754 ریال6:37:08
0.7545 ریال6:36:08
0.7559 ریال6:35:09
0.7549 ریال6:34:08
0.7546 ریال6:33:09
0.7542 ریال6:32:17
0.754 ریال6:31:12
0.7545 ریال6:30:26
0.7563 ریال6:29:09
0.7544 ریال6:28:09
0.7559 ریال6:26:08
0.7565 ریال6:25:11
0.7567 ریال6:24:08
0.7568 ریال6:23:08
0.7567 ریال6:22:10
0.7561 ریال6:21:09
0.756 ریال6:20:11
0.7568 ریال6:19:09
0.7575 ریال6:18:09
0.7581 ریال6:17:08
0.758 ریال6:15:10
0.7587 ریال6:14:08
0.7572 ریال6:13:08
0.7573 ریال6:12:09
0.7574 ریال6:11:08
0.757 ریال6:10:11
0.7572 ریال6:09:14
0.7559 ریال6:08:09
0.753 ریال6:06:08
0.7537 ریال6:05:09
0.7538 ریال6:04:09
0.755 ریال6:03:08
0.7554 ریال6:02:09
0.757 ریال6:01:11
0.7544 ریال6:00:17
0.7557 ریال5:59:08
0.7552 ریال5:58:09
0.7545 ریال5:57:08
0.7542 ریال5:56:08
0.7528 ریال5:55:11
0.7524 ریال5:54:09
0.7534 ریال5:53:09
0.7518 ریال5:52:09
0.7496 ریال5:51:09
0.749 ریال5:50:11
0.7496 ریال5:49:09
0.748 ریال5:48:09
0.7475 ریال5:47:08
0.7488 ریال5:46:09
0.748 ریال5:45:10
0.7473 ریال5:44:10
0.7439 ریال5:43:09
0.7417 ریال5:42:08
0.7413 ریال5:41:08
0.7385 ریال5:40:12
0.7437 ریال5:39:08
0.7414 ریال5:38:08
0.7411 ریال5:37:08
0.7405 ریال5:36:09
0.7396 ریال5:35:09
0.738 ریال5:34:09
0.7371 ریال5:33:09
0.7364 ریال5:32:08
0.736 ریال5:31:10
0.7359 ریال5:30:13
0.7357 ریال5:29:08
0.7359 ریال5:27:09
0.7363 ریال5:26:08
0.7345 ریال5:25:10
0.7348 ریال5:24:09
0.74 ریال5:23:08
0.7391 ریال5:22:09
0.7394 ریال5:20:10
0.7404 ریال5:19:08
0.7411 ریال5:18:08
0.7408 ریال5:17:08
0.7411 ریال5:16:09
0.7424 ریال5:15:11
0.7431 ریال5:14:09
0.7434 ریال5:13:09
0.7444 ریال5:12:08
0.7442 ریال5:11:08
0.7449 ریال5:10:11
0.7445 ریال5:08:08
0.7439 ریال5:07:08
0.7421 ریال5:06:09
0.7403 ریال5:05:08
0.7399 ریال5:04:08
0.741 ریال5:03:07
0.7411 ریال5:02:08
0.7409 ریال5:01:10
0.7392 ریال5:00:15
0.7361 ریال4:59:08
0.7373 ریال4:58:08
0.7362 ریال4:57:09
0.7377 ریال4:56:08
0.7376 ریال4:55:09
0.738 ریال4:54:08
0.7379 ریال4:53:08
0.7367 ریال4:52:08
0.7366 ریال4:51:08
0.737 ریال4:50:10
0.7363 ریال4:49:08
0.7357 ریال4:48:08
0.7365 ریال4:47:08
0.7338 ریال4:46:09
0.7326 ریال4:45:09
0.7324 ریال4:44:08
0.7335 ریال4:43:08
0.7337 ریال4:42:08
0.7331 ریال4:40:11
0.7334 ریال4:39:08
0.7338 ریال4:38:07
0.732 ریال4:37:09
0.7317 ریال4:36:08
0.7287 ریال4:35:08
0.7289 ریال4:34:08
0.7292 ریال4:33:08
0.7293 ریال4:31:09
0.7301 ریال4:30:12
0.7303 ریال4:29:08
0.7296 ریال4:28:08
0.7302 ریال4:27:08
0.7293 ریال4:26:08
0.7302 ریال4:25:09
0.7287 ریال4:24:08
0.7284 ریال4:23:08
0.7287 ریال4:22:09
0.7292 ریال4:21:09
0.7286 ریال4:20:10
0.7288 ریال4:19:08
0.7278 ریال4:18:07
0.7277 ریال4:16:08
0.7262 ریال4:15:10
0.7264 ریال4:14:08
0.7266 ریال4:13:08
0.7284 ریال4:12:08
0.7279 ریال4:11:08
0.7264 ریال4:10:10
0.7265 ریال4:09:08
0.7252 ریال4:08:07
0.7251 ریال4:07:08
0.7247 ریال4:06:07
0.7258 ریال4:05:08
0.7249 ریال4:04:08
0.725 ریال4:03:07
0.7246 ریال4:01:09
0.7251 ریال4:00:13
0.7247 ریال3:59:08
0.7235 ریال3:58:08
0.7234 ریال3:57:08
0.7233 ریال3:56:08
0.7232 ریال3:55:09
0.7225 ریال3:54:08
0.7228 ریال3:53:08
0.723 ریال3:52:08
0.7234 ریال3:51:08
0.7235 ریال3:50:10
0.7232 ریال3:49:08
0.7234 ریال3:46:08
0.7233 ریال3:45:09
0.7234 ریال3:44:09
0.7242 ریال3:42:08
0.7251 ریال3:41:07
0.7255 ریال3:40:10
0.7248 ریال3:39:08
0.7256 ریال3:38:08
0.7263 ریال3:37:08
0.7262 ریال3:36:08
0.7265 ریال3:35:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات