شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نبولاس / Nebulas

  • نرخ فعلی:0.5116
  • بالاترین قیمت روز:0.5183
  • پایین ترین قیمت روز:0.5057
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5064
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۷:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.5744
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:12.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0628

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5116 ریال8:27:08
0.5117 ریال8:25:10
0.5116 ریال8:24:09
0.5108 ریال8:22:10
0.5119 ریال8:21:09
0.5105 ریال8:20:11
0.5116 ریال8:19:09
0.5100 ریال8:18:08
0.5105 ریال8:17:08
0.5118 ریال8:16:09
0.5105 ریال8:15:10
0.5118 ریال8:14:09
0.5100 ریال8:13:09
0.5115 ریال8:12:08
0.5118 ریال8:11:08
0.5128 ریال8:10:12
0.5117 ریال8:09:08
0.5127 ریال8:08:08
0.5124 ریال8:06:09
0.5117 ریال8:04:09
0.5126 ریال8:03:08
0.5133 ریال8:02:08
0.5126 ریال8:01:10
0.5127 ریال8:00:14
0.5133 ریال7:59:09
0.5127 ریال7:56:08
0.5129 ریال7:55:10
0.5138 ریال7:54:09
0.5132 ریال7:53:09
0.5129 ریال7:52:09
0.5133 ریال7:51:09
0.5138 ریال7:50:11
0.5133 ریال7:48:09
0.5137 ریال7:46:09
0.5131 ریال7:44:09
0.5132 ریال7:43:09
0.5130 ریال7:41:08
0.5132 ریال7:40:11
0.5120 ریال7:39:09
0.5131 ریال7:38:08
0.5130 ریال7:37:10
0.5131 ریال7:35:10
0.5124 ریال7:33:09
0.5127 ریال7:32:09
0.5124 ریال7:31:10
0.5122 ریال7:30:18
0.5124 ریال7:29:09
0.5129 ریال7:28:09
0.5124 ریال7:27:08
0.5128 ریال7:26:08
0.5143 ریال7:25:10
0.5124 ریال7:24:09
0.5129 ریال7:23:08
0.5143 ریال7:22:09
0.514 ریال7:18:08
0.5151 ریال7:16:09
0.5143 ریال7:15:10
0.5128 ریال7:14:08
0.5143 ریال7:13:09
0.5145 ریال7:11:08
0.5138 ریال7:10:11
0.5128 ریال7:09:09
0.5126 ریال7:08:08
0.5122 ریال7:07:09
0.5114 ریال7:06:09
0.5113 ریال7:05:10
0.5117 ریال7:04:09
0.5113 ریال7:03:07
0.5114 ریال7:02:08
0.5113 ریال7:01:10
0.5121 ریال7:00:15
0.5120 ریال6:58:08
0.5121 ریال6:56:09
0.5120 ریال6:54:09
0.5121 ریال6:53:08
0.5125 ریال6:52:09
0.5152 ریال6:51:09
0.5160 ریال6:50:11
0.5152 ریال6:49:09
0.5136 ریال6:48:09
0.5158 ریال6:47:08
0.5160 ریال6:45:10
0.5159 ریال6:44:08
0.5158 ریال6:42:08
0.5162 ریال6:40:11
0.5161 ریال6:38:09
0.5165 ریال6:37:08
0.5161 ریال6:36:08
0.5165 ریال6:32:27
0.5167 ریال6:31:34
0.5165 ریال6:30:47
0.5163 ریال6:29:09
0.5164 ریال6:28:10
0.5165 ریال6:26:09
0.5164 ریال6:23:08
0.5165 ریال6:22:10
0.5173 ریال6:21:09
0.5168 ریال6:20:11
0.5167 ریال6:19:09
0.5173 ریال6:17:09
0.5168 ریال6:16:09
0.5173 ریال6:15:11
0.5163 ریال6:13:08
0.5169 ریال6:11:09
0.5158 ریال6:10:12
0.5169 ریال6:09:15
0.5172 ریال6:07:09
0.5166 ریال6:06:09
0.5174 ریال6:05:09
0.5172 ریال6:04:09
0.5174 ریال6:02:10
0.5170 ریال6:01:12
0.5167 ریال5:58:09
0.5183 ریال5:56:08
0.5165 ریال5:55:11
0.5183 ریال5:54:09
0.5165 ریال5:51:09
0.5164 ریال5:50:11
0.5176 ریال5:49:09
0.5177 ریال5:48:09
0.5176 ریال5:47:08
0.5175 ریال5:46:09
0.5176 ریال5:45:11
0.5182 ریال5:44:10
0.5177 ریال5:43:09
0.5163 ریال5:42:08
0.5169 ریال5:41:09
0.5177 ریال5:40:12
0.5163 ریال5:39:08
0.5169 ریال5:36:09
0.5135 ریال5:34:09
0.5140 ریال5:33:09
0.5125 ریال5:32:08
0.5135 ریال5:31:10
0.5125 ریال5:30:14
0.5140 ریال5:29:09
0.5119 ریال5:28:09
0.5122 ریال5:27:09
0.5119 ریال5:26:08
0.5122 ریال5:25:11
0.5124 ریال5:24:09
0.5122 ریال5:23:08
0.5124 ریال5:21:10
0.5125 ریال5:20:10
0.5117 ریال5:18:08
0.5125 ریال5:17:08
0.5126 ریال5:16:09
0.5123 ریال5:15:12
0.5126 ریال5:14:09
0.5122 ریال5:13:09
0.5125 ریال5:12:08
0.5126 ریال5:11:08
0.5129 ریال5:10:11
0.5118 ریال5:09:08
0.5129 ریال5:08:09
0.5134 ریال5:07:08
0.5128 ریال5:06:09
0.5130 ریال5:05:09
0.5134 ریال5:04:09
0.5132 ریال5:03:08
0.5128 ریال5:02:08
0.5126 ریال5:01:10
0.5130 ریال5:00:17
0.5132 ریال4:59:08
0.5126 ریال4:57:09
0.5120 ریال4:56:08
0.5123 ریال4:55:09
0.5132 ریال4:54:09
0.5118 ریال4:53:08
0.5125 ریال4:51:08
0.5118 ریال4:50:11
0.5091 ریال4:49:09
0.5106 ریال4:48:08
0.5089 ریال4:47:08
0.5090 ریال4:46:09
0.5089 ریال4:45:10
0.5091 ریال4:44:08
0.5103 ریال4:43:08
0.5089 ریال4:42:08
0.5090 ریال4:41:08
0.5094 ریال4:39:08
0.5103 ریال4:38:07
0.5099 ریال4:37:09
0.5096 ریال4:36:08
0.5099 ریال4:35:09
0.5096 ریال4:34:09
0.5098 ریال4:33:08
0.5097 ریال4:32:08
0.5098 ریال4:30:12
0.5097 ریال4:29:08
0.5092 ریال4:28:09
0.5082 ریال4:27:08
0.5092 ریال4:26:08
0.5082 ریال4:25:09
0.5083 ریال4:24:09
0.5082 ریال4:22:09
0.5094 ریال4:21:09
0.5084 ریال4:20:10
0.5082 ریال4:19:09
0.5078 ریال4:18:08
0.5082 ریال4:17:08
0.5078 ریال4:15:10
0.5082 ریال4:14:08
0.5078 ریال4:12:08
0.5085 ریال4:11:08
0.5082 ریال4:10:11
0.5086 ریال4:08:08
0.5084 ریال4:07:09
0.5082 ریال4:06:08
0.5079 ریال4:03:07
0.5078 ریال4:02:08
0.5079 ریال4:00:13
0.5080 ریال3:59:08
0.5073 ریال3:58:08
0.5067 ریال3:57:08
0.5074 ریال3:56:08
0.5073 ریال3:55:10
0.5059 ریال3:54:08
0.5063 ریال3:53:08
0.5059 ریال3:51:09
0.5064 ریال3:50:10
0.5059 ریال3:49:09
0.5065 ریال3:48:07
0.5068 ریال3:47:07
0.5062 ریال3:46:08
0.5064 ریال3:45:09
0.5062 ریال3:43:08
0.5057 ریال3:42:09
0.5067 ریال3:41:08
0.5064 ریال3:40:10
0.5057 ریال3:39:08
0.5062 ریال3:38:08
0.5065 ریال3:36:08
0.5064 ریال3:35:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات