کالایاب
شاخص یاب

نبولاس / Nebulas

  • نرخ فعلی:1.1982
  • بالاترین قیمت روز:1.2001
  • پایین ترین قیمت روز:1.183
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.7%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.183
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.1829
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0153

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1982 ریال4:59:08
1.1991 ریال4:52:08
1.1983 ریال4:49:08
1.1991 ریال4:47:07
1.1986 ریال4:45:09
1.1985 ریال4:41:09
1.1986 ریال4:37:09
1.1963 ریال4:36:07
1.1989 ریال4:32:08
1.1994 ریال4:29:08
1.2000 ریال4:25:10
1.1995 ریال4:23:07
1.1993 ریال4:21:08
1.1987 ریال4:19:08
1.1984 ریال4:15:08
1.1987 ریال4:00:11
1.1991 ریال3:59:07
1.1987 ریال3:57:08
1.1982 ریال3:53:08
1.2001 ریال3:47:07
1.1993 ریال3:46:08
1.1991 ریال3:45:09
1.1993 ریال3:43:08
1.1991 ریال3:39:07
1.1993 ریال3:38:08
1.1979 ریال3:34:08
1.1970 ریال3:33:08
1.1979 ریال3:30:10
1.1965 ریال3:29:08
1.1966 ریال3:28:09
1.1965 ریال3:25:10
1.1975 ریال3:23:07
1.1970 ریال3:22:08
1.1975 ریال3:21:07
1.1986 ریال3:19:08
1.1990 ریال3:18:07
1.1972 ریال3:17:08
1.1990 ریال3:15:09
1.1958 ریال3:14:08
1.1961 ریال3:12:08
1.1943 ریال2:58:08
1.1947 ریال2:56:08
1.1943 ریال2:55:10
1.1947 ریال2:52:08
1.1932 ریال2:51:07
1.1943 ریال2:50:09
1.1904 ریال2:47:08
1.1902 ریال2:46:08
1.1890 ریال2:45:09
1.1891 ریال2:44:08
1.1904 ریال2:43:08
1.1891 ریال2:40:10
1.1899 ریال2:39:07
1.1902 ریال2:38:08
1.1899 ریال2:36:08
1.1953 ریال2:35:09
1.1899 ریال2:34:08
1.194 ریال2:29:08
1.1918 ریال2:25:09
1.1915 ریال2:24:08
1.1918 ریال2:23:07
1.1912 ریال2:22:08
1.1911 ریال2:19:08
1.1921 ریال2:17:08
1.1911 ریال2:15:08
1.1879 ریال2:14:08
1.1921 ریال2:13:08
1.1876 ریال2:02:08
1.1872 ریال1:59:08
1.1879 ریال1:57:08
1.1872 ریال1:56:08
1.1868 ریال1:53:07
1.1876 ریال1:51:08
1.1868 ریال1:50:10
1.1871 ریال1:47:08
1.1876 ریال1:46:08
1.1874 ریال1:45:09
1.1872 ریال1:42:08
1.1881 ریال1:41:08
1.1879 ریال1:40:10
1.1881 ریال1:39:08
1.1896 ریال1:37:07
1.1895 ریال1:35:08
1.1896 ریال1:33:09
1.1895 ریال1:31:09
1.1894 ریال1:29:07
1.1920 ریال1:23:08
1.1929 ریال1:17:08
1.1940 ریال1:16:04
1.1922 ریال1:15:10
1.1929 ریال1:13:09
1.1933 ریال1:02:08
1.1942 ریال0:58:09
1.1939 ریال0:55:09
1.1929 ریال0:53:08
1.1940 ریال0:51:09
1.1948 ریال0:47:07
1.1947 ریال0:45:09
1.1945 ریال0:41:08
1.1917 ریال0:39:07
1.1863 ریال0:31:10
1.1858 ریال0:30:12
1.1866 ریال0:29:08
1.1864 ریال0:27:08
1.1853 ریال0:23:07
1.1859 ریال0:21:08
1.1848 ریال0:15:09
1.1839 ریال0:12:09
1.183 ریال0:02:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات