شاخص یاب

مونرو / Monero

  • نرخ فعلی:94.55
  • بالاترین قیمت روز:95.06
  • پایین ترین قیمت روز:89.06
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.75%
  • نرخ بازگشایی بازار:92.31
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:92.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.27

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
94.55 ریال8:20:06
94.56 ریال8:18:03
94.61 ریال8:17:04
94.63 ریال8:16:02
94.62 ریال8:15:03
94.61 ریال8:14:05
94.74 ریال8:13:04
94.9 ریال8:12:02
94.97 ریال8:11:05
95.02 ریال8:10:06
95 ریال8:08:05
94.99 ریال8:06:05
94.98 ریال8:05:05
95.06 ریال8:04:02
95.05 ریال8:03:02
95.03 ریال8:01:05
94.95 ریال8:00:07
94.73 ریال7:59:05
94.59 ریال7:58:02
94.62 ریال7:57:04
94.51 ریال7:56:05
94.7 ریال7:55:03
94.58 ریال7:54:02
94.55 ریال7:53:02
94.53 ریال7:52:02
94.58 ریال7:51:05
94.55 ریال7:50:03
94.40 ریال7:49:05
94.41 ریال7:48:03
94.40 ریال7:45:03
94.29 ریال7:44:05
94.24 ریال7:42:03
94.19 ریال7:41:02
94.22 ریال7:40:03
94.04 ریال7:39:05
93.98 ریال7:38:04
93.92 ریال7:37:05
93.91 ریال7:36:05
93.85 ریال7:34:02
93.10 ریال7:33:02
93.1 ریال7:32:02
93.13 ریال7:30:03
93.08 ریال7:28:05
93.20 ریال7:27:04
93.32 ریال7:25:05
93.43 ریال7:24:05
93.42 ریال7:23:02
93.32 ریال7:21:05
93.46 ریال7:20:06
93.45 ریال7:19:05
93.32 ریال7:16:02
93.36 ریال7:15:03
93.37 ریال7:14:02
93.39 ریال7:12:05
93.4 ریال7:11:02
93.38 ریال7:10:03
93.13 ریال7:09:02
93.12 ریال7:07:04
93.13 ریال7:06:03
93.07 ریال7:05:05
93.03 ریال7:04:04
93.04 ریال7:03:04
93.03 ریال7:02:05
92.99 ریال7:01:04
93.03 ریال7:00:03
93.01 ریال6:59:05
92.96 ریال6:57:05
92.99 ریال6:56:02
93.03 ریال6:55:06
93.07 ریال6:54:02
92.88 ریال6:52:04
92.72 ریال6:51:05
92.73 ریال6:50:06
92.75 ریال6:49:02
92.81 ریال6:48:04
92.48 ریال6:47:05
91.88 ریال6:46:02
91.78 ریال6:45:06
91.81 ریال6:44:05
91.69 ریال6:43:02
91.66 ریال6:41:04
91.65 ریال6:37:04
91.66 ریال6:36:02
91.64 ریال6:35:03
91.68 ریال6:34:02
91.62 ریال6:31:04
91.80 ریال6:30:06
91.66 ریال6:29:05
91.63 ریال6:28:05
91.58 ریال6:26:02
91.62 ریال6:25:02
91.61 ریال6:23:02
91.57 ریال6:22:02
91.62 ریال6:20:03
91.53 ریال6:19:02
91.51 ریال6:17:02
91.58 ریال6:16:05
91.51 ریال6:13:02
91.54 ریال6:12:04
91.60 ریال6:10:02
91.62 ریال6:09:05
91.65 ریال6:07:05
91.58 ریال6:06:05
91.68 ریال6:05:06
91.69 ریال6:03:43
91.78 ریال6:02:05
91.71 ریال6:01:05
91.74 ریال5:59:04
91.75 ریال5:58:02
91.69 ریال5:56:05
91.70 ریال5:55:06
91.66 ریال5:54:02
91.76 ریال5:52:04
91.85 ریال5:51:04
91.92 ریال5:50:07
91.91 ریال5:48:04
91.82 ریال5:47:04
91.92 ریال5:46:04
91.96 ریال5:42:03
91.93 ریال5:41:02
91.92 ریال5:40:08
91.98 ریال5:39:03
92.04 ریال5:38:04
92 ریال5:36:05
91.98 ریال5:35:03
92.02 ریال5:34:04
91.97 ریال5:33:03
92 ریال5:32:02
91.92 ریال5:30:07
91.91 ریال5:29:03
91.90 ریال5:28:03
91.84 ریال5:24:05
91.89 ریال5:22:02
91.85 ریال5:21:02
91.87 ریال5:20:02
91.75 ریال5:17:03
91.70 ریال5:16:02
91.74 ریال5:14:05
91.70 ریال5:12:04
91.68 ریال5:11:05
91.58 ریال5:10:06
91.53 ریال5:07:02
91.56 ریال5:06:02
91.58 ریال5:05:02
91.57 ریال5:04:02
91.58 ریال5:03:03
91.57 ریال5:02:05
91.58 ریال5:01:02
91.53 ریال5:00:03
91.54 ریال4:59:02
91.58 ریال4:57:04
91.51 ریال4:56:04
91.55 ریال4:55:05
91.50 ریال4:54:03
90.91 ریال4:52:02
90.74 ریال4:51:02
90.83 ریال4:50:06
90.79 ریال4:49:05
90.85 ریال4:48:02
90.80 ریال4:47:02
90.78 ریال4:45:06
90.73 ریال4:44:02
90.99 ریال4:43:04
90.84 ریال4:41:05
90.8 ریال4:40:03
90.82 ریال4:39:02
90.68 ریال4:38:05
90.72 ریال4:35:02
90.89 ریال4:34:04
90.83 ریال4:33:04
90.97 ریال4:32:04
91.06 ریال4:30:03
91.05 ریال4:29:04
90.95 ریال4:27:02
90.81 ریال4:26:05
90.82 ریال4:25:05
90.80 ریال4:23:05
90.73 ریال4:22:02
90.74 ریال4:20:06
90.70 ریال4:18:05
90.65 ریال4:17:02
90.66 ریال4:16:04
90.71 ریال4:15:05
90.66 ریال4:14:05
90.74 ریال4:13:03
90.75 ریال4:12:02
90.71 ریال4:11:05
90.61 ریال4:10:07
90.63 ریال4:09:02
90.70 ریال4:08:04
90.6 ریال4:07:04
90.58 ریال4:05:05
90.51 ریال4:04:05
90.47 ریال4:03:05
90.43 ریال4:02:02
90.41 ریال4:01:05
90.43 ریال3:59:04
90.42 ریال3:58:03
90.43 ریال3:57:02
90.35 ریال3:56:04
90.39 ریال3:54:04
90.41 ریال3:52:02
90.42 ریال3:51:02
90.45 ریال3:50:06
90.37 ریال3:49:02
90.29 ریال3:48:04
90.23 ریال3:47:02
90.22 ریال3:46:03
90.35 ریال3:45:03
90.32 ریال3:44:02
90.38 ریال3:43:02
90.40 ریال3:42:05
90.39 ریال3:39:02
90.41 ریال3:37:02
90.42 ریال3:36:04
90.4 ریال3:35:06
90.39 ریال3:33:05
90.36 ریال3:31:02
90.41 ریال3:28:05
90.42 ریال3:27:04
90.44 ریال3:26:04
90.46 ریال3:25:02
90.51 ریال3:24:05
90.5 ریال3:23:02
90.60 ریال3:22:02
90.57 ریال3:21:02
90.58 ریال3:19:04
90.62 ریال3:17:05
90.60 ریال3:16:05
90.59 ریال3:15:03
90.60 ریال3:14:04
90.58 ریال3:13:04
90.45 ریال3:12:03
90.46 ریال3:09:05
90.42 ریال3:08:03
90.43 ریال3:06:04
90.42 ریال3:05:05
90.39 ریال3:04:02
90.37 ریال3:03:02
90.34 ریال3:01:05
90.37 ریال2:58:04
90.40 ریال2:57:05
90.43 ریال2:56:04
90.3 ریال2:55:05
90.26 ریال2:54:04
90.13 ریال2:53:02
90.14 ریال2:52:02
90.11 ریال2:51:02
90.1 ریال2:50:03
90.12 ریال2:48:04
90.11 ریال2:47:04
90.10 ریال2:46:02
90.26 ریال2:44:02
90.23 ریال2:43:05
90.22 ریال2:42:02
90.18 ریال2:41:04
90.20 ریال2:39:04
90.24 ریال2:37:04
90.23 ریال2:36:05
90.28 ریال2:35:03
90.31 ریال2:34:02
90.30 ریال2:32:03
90.25 ریال2:31:02
90.24 ریال2:30:07
90.19 ریال2:29:02
90.26 ریال2:28:02
90.3 ریال2:26:05
90.30 ریال2:25:05
90.28 ریال2:24:02
90.3 ریال2:22:04
90.34 ریال2:21:02
90.28 ریال2:20:03
90.36 ریال2:19:04
90.35 ریال2:18:04
90.26 ریال2:17:04
90.31 ریال2:16:04
90.22 ریال2:14:02
90.27 ریال2:13:02
90.31 ریال2:12:05
90.30 ریال2:11:02
90.28 ریال2:10:05
90.30 ریال2:09:05
90.33 ریال2:08:02
90.32 ریال2:07:02
90.25 ریال2:06:05
90.26 ریال2:05:05
90.46 ریال2:04:05
90.43 ریال2:03:05
90.45 ریال2:01:05
90.38 ریال2:00:08
90.48 ریال1:59:04
90.49 ریال1:58:04
90.47 ریال1:57:04
90.51 ریال1:56:03
90.46 ریال1:55:05
90.37 ریال1:54:05
90.36 ریال1:53:04
90.45 ریال1:52:03
90.3 ریال1:51:02
90.36 ریال1:50:06
90.44 ریال1:48:05
90.45 ریال1:47:02
90.41 ریال1:46:02
90.36 ریال1:45:03
90.19 ریال1:44:02
89.88 ریال1:43:05
89.57 ریال1:42:05
89.42 ریال1:41:04
89.41 ریال1:40:05
89.10 ریال1:39:02
89.06 ریال1:38:04
89.15 ریال1:37:02
89.31 ریال1:36:02
89.32 ریال1:35:05
89.29 ریال1:34:04
89.25 ریال1:33:05
89.36 ریال1:32:02
89.46 ریال1:31:04
89.52 ریال1:30:03
89.59 ریال1:29:04
89.69 ریال1:28:02
89.86 ریال1:27:04
89.9 ریال1:26:02
89.98 ریال1:25:06
89.76 ریال1:24:04
89.84 ریال1:23:05
90.48 ریال1:22:05
90.53 ریال1:21:05
90.52 ریال1:20:03
90.63 ریال1:19:04
90.7 ریال1:18:02
90.71 ریال1:17:04
90.66 ریال1:16:04
90.65 ریال1:15:06
90.78 ریال1:14:05
90.83 ریال1:13:04
90.85 ریال1:12:05
90.78 ریال1:11:05
90.81 ریال1:10:03
90.79 ریال1:09:05
90.93 ریال1:08:02
90.94 ریال1:07:05
90.93 ریال1:06:02
90.9 ریال1:05:02
90.95 ریال1:04:02
90.98 ریال1:03:04
91.04 ریال1:02:02
90.93 ریال1:01:04
90.91 ریال0:59:04
91.06 ریال0:58:04
91.09 ریال0:57:05
91.22 ریال0:56:03
91.09 ریال0:55:06
91.15 ریال0:54:03
90.95 ریال0:53:05
90.74 ریال0:52:02
90.77 ریال0:51:02
91.10 ریال0:50:05
91.3 ریال0:49:04
91.79 ریال0:48:04
91.96 ریال0:46:02
91.90 ریال0:45:05
91.95 ریال0:44:02
91.93 ریال0:42:04
91.98 ریال0:41:02
91.92 ریال0:39:04
91.95 ریال0:38:04
92 ریال0:37:02
92.06 ریال0:36:05
92.11 ریال0:35:06
92.19 ریال0:34:02
92.15 ریال0:32:04
92.24 ریال0:31:03
92.27 ریال0:30:06
92.28 ریال0:29:05
92.30 ریال0:28:04
92.3 ریال0:27:02
92.28 ریال0:26:04
92.17 ریال0:24:04
92.18 ریال0:23:04
92.19 ریال0:22:04
92.22 ریال0:21:05
92.2 ریال0:20:03
92.20 ریال0:19:05
92.17 ریال0:18:04
92.23 ریال0:17:02
92.19 ریال0:15:06
92.26 ریال0:14:02
92.30 ریال0:12:04
92.29 ریال0:11:03
92.28 ریال0:10:03
92.33 ریال0:09:02
92.34 ریال0:07:02
92.32 ریال0:06:02
92.34 ریال0:05:05
92.37 ریال0:04:05
92.31 ریال0:03:03
نظرات