شاخص یاب

مونا کوین / MonaCoin

  • نرخ فعلی:0.5649
  • بالاترین قیمت روز:0.5748
  • پایین ترین قیمت روز:0.5441
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.77%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5739
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۵:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.5751
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0102

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5649 ریال12:45:11
0.5647 ریال12:43:10
0.5638 ریال12:41:10
0.5651 ریال12:40:14
0.5638 ریال12:36:11
0.5650 ریال12:34:11
0.5661 ریال12:33:14
0.5650 ریال12:32:11
0.5652 ریال12:31:12
0.564 ریال12:29:11
0.5637 ریال12:27:10
0.5639 ریال12:26:10
0.5637 ریال12:25:12
0.5641 ریال12:24:10
0.5651 ریال12:23:11
0.5639 ریال12:22:10
0.5641 ریال12:21:11
0.5649 ریال12:19:09
0.5647 ریال12:17:10
0.5611 ریال12:16:10
0.5647 ریال12:15:13
0.5607 ریال12:13:10
0.5610 ریال12:09:11
0.5615 ریال12:04:11
0.5609 ریال12:03:11
0.5605 ریال11:59:11
0.5607 ریال11:57:10
0.5602 ریال11:56:09
0.5603 ریال11:54:09
0.5602 ریال11:51:12
0.5595 ریال11:50:14
0.5602 ریال11:49:11
0.5595 ریال11:39:12
0.5596 ریال11:35:15
0.5632 ریال11:29:11
0.5627 ریال11:27:11
0.5629 ریال11:25:15
0.5664 ریال11:22:12
0.5649 ریال11:18:10
0.5648 ریال11:16:09
0.5645 ریال11:13:12
0.5646 ریال11:11:10
0.5645 ریال11:09:11
0.5638 ریال11:06:10
0.5634 ریال11:00:17
0.5645 ریال10:56:11
0.5643 ریال10:52:10
0.5648 ریال10:49:09
0.5635 ریال10:44:09
0.5630 ریال10:43:09
0.5637 ریال10:40:13
0.5626 ریال10:39:08
0.5637 ریال10:37:10
0.5609 ریال10:36:10
0.5601 ریال10:35:11
0.5609 ریال10:34:09
0.5601 ریال10:31:11
0.5602 ریال10:27:09
0.5603 ریال10:25:10
0.5602 ریال10:18:08
0.5600 ریال10:16:09
0.5599 ریال10:15:10
0.5600 ریال10:13:09
0.5596 ریال10:12:10
0.5598 ریال10:10:10
0.5595 ریال10:09:09
0.5596 ریال10:08:09
0.5595 ریال10:05:11
0.5597 ریال10:04:10
0.5598 ریال10:03:11
0.5597 ریال10:00:16
0.5591 ریال9:58:09
0.5590 ریال9:57:08
0.5592 ریال9:54:08
0.5601 ریال9:47:10
0.5599 ریال9:45:11
0.5596 ریال9:44:09
0.5588 ریال9:43:12
0.5600 ریال9:42:09
0.5605 ریال9:37:09
0.5610 ریال9:35:10
0.5606 ریال9:32:09
0.5603 ریال9:25:10
0.5604 ریال9:21:09
0.5607 ریال9:17:08
0.5614 ریال9:15:09
0.5592 ریال9:13:08
0.5597 ریال9:10:10
0.5592 ریال9:09:08
0.5597 ریال9:08:08
0.5606 ریال9:06:08
0.5657 ریال9:05:10
0.5606 ریال9:04:09
0.5523 ریال9:01:10
0.5519 ریال9:00:14
0.5511 ریال8:56:07
0.5575 ریال8:52:08
0.5564 ریال8:51:08
0.5570 ریال8:48:08
0.5598 ریال8:46:08
0.5602 ریال8:45:09
0.5600 ریال8:43:07
0.5576 ریال8:39:08
0.5586 ریال8:37:08
0.5584 ریال8:34:08
0.5587 ریال8:32:08
0.5584 ریال8:29:07
0.5589 ریال8:28:08
0.5622 ریال8:26:07
0.5621 ریال8:21:08
0.5620 ریال8:18:08
0.5638 ریال8:14:08
0.5649 ریال8:12:07
0.5646 ریال8:07:08
0.5657 ریال8:05:08
0.5660 ریال8:03:09
0.5633 ریال7:58:07
0.5664 ریال7:55:08
0.5627 ریال7:54:08
0.5612 ریال7:52:07
0.5627 ریال7:51:08
0.5612 ریال7:47:07
0.5595 ریال7:38:07
0.5581 ریال7:35:09
0.5573 ریال7:32:09
0.5572 ریال7:29:07
0.5578 ریال7:26:08
0.5581 ریال7:25:08
0.5572 ریال7:24:07
0.5581 ریال7:20:09
0.5595 ریال7:19:07
0.559 ریال7:16:08
0.5598 ریال7:15:08
0.5592 ریال7:13:07
0.5599 ریال7:10:20
0.5592 ریال7:09:07
0.5607 ریال7:08:07
0.5599 ریال7:06:07
0.5609 ریال6:59:07
0.5608 ریال6:57:07
0.5601 ریال6:53:07
0.5598 ریال6:49:07
0.5557 ریال6:46:07
0.5592 ریال6:42:08
0.5546 ریال6:37:07
0.5548 ریال6:35:08
0.5547 ریال6:31:08
0.5548 ریال6:30:10
0.5540 ریال6:29:07
0.553 ریال6:26:07
0.5540 ریال6:25:09
0.553 ریال6:24:07
0.5529 ریال6:21:32
0.5529 ریال6:21:20
0.5529 ریال6:21:20
0.553 ریال6:18:41
0.5529 ریال6:16:29
0.5529 ریال6:16:24
0.553 ریال6:14:09
0.5529 ریال6:13:44
0.553 ریال6:11:53
0.5520 ریال6:06:07
0.5516 ریال6:01:09
0.5518 ریال5:59:08
0.5520 ریال5:56:08
0.5522 ریال5:48:07
0.5520 ریال5:44:09
0.5521 ریال5:43:08
0.5527 ریال5:37:08
0.5529 ریال5:35:08
0.5533 ریال5:32:08
0.5531 ریال5:30:10
0.5528 ریال5:29:09
0.5525 ریال5:27:08
0.5528 ریال5:25:08
0.5525 ریال5:13:08
0.5511 ریال5:10:09
0.5500 ریال5:09:07
0.5497 ریال5:08:07
0.5490 ریال5:05:09
0.5502 ریال5:03:08
0.5481 ریال5:00:10
0.5493 ریال4:58:07
0.5481 ریال4:57:07
0.5446 ریال4:54:07
0.5457 ریال4:53:07
0.5458 ریال4:51:07
0.5441 ریال4:50:09
0.5458 ریال4:47:07
0.5469 ریال4:40:08
0.5466 ریال4:39:06
0.5469 ریال4:37:07
0.5466 ریال4:36:07
0.5468 ریال4:35:08
0.5466 ریال4:34:07
0.5471 ریال4:33:08
0.5479 ریال4:32:08
0.5476 ریال4:28:08
0.5493 ریال4:26:08
0.5476 ریال4:24:07
0.5467 ریال4:23:07
0.5497 ریال4:22:07
0.5494 ریال4:21:07
0.5486 ریال4:20:09
0.5497 ریال4:17:07
0.5504 ریال4:14:07
0.5488 ریال4:13:08
0.5500 ریال4:10:08
0.5506 ریال4:08:07
0.5500 ریال4:06:07
0.5507 ریال4:04:08
0.5499 ریال4:01:08
0.5507 ریال4:00:11
0.5511 ریال3:59:07
0.5506 ریال3:58:07
0.5540 ریال3:55:08
0.5546 ریال3:52:07
0.5558 ریال3:50:09
0.5546 ریال3:49:07
0.5558 ریال3:45:08
0.5539 ریال3:43:07
0.5537 ریال3:39:07
0.5529 ریال3:35:08
0.5604 ریال3:31:08
0.5574 ریال3:29:07
0.5600 ریال3:28:07
0.5604 ریال3:27:07
0.5600 ریال3:26:07
0.5614 ریال3:25:08
0.5605 ریال3:22:07
0.5614 ریال3:20:09
0.5589 ریال3:19:07
0.5598 ریال3:18:07
0.5601 ریال3:16:07
0.5611 ریال3:14:06
0.5598 ریال3:13:07
0.5632 ریال3:11:08
0.5605 ریال3:09:07
0.5632 ریال3:08:07
0.5597 ریال3:05:08
0.5579 ریال3:03:08
0.5616 ریال3:00:12
0.5618 ریال2:57:06
0.5617 ریال2:56:07
0.5619 ریال2:51:07
0.5627 ریال2:50:09
0.5619 ریال2:48:07
0.5623 ریال2:47:07
0.5627 ریال2:46:07
0.5618 ریال2:45:08
0.5629 ریال2:44:07
0.5630 ریال2:40:09
0.5632 ریال2:34:07
0.5633 ریال2:33:08
0.5632 ریال2:32:08
0.5634 ریال2:31:08
0.5632 ریال2:29:06
0.5635 ریال2:25:07
0.5648 ریال2:23:07
0.5636 ریال2:22:07
0.5638 ریال2:17:06
0.5642 ریال2:11:07
0.5643 ریال2:08:07
0.5637 ریال2:06:07
0.5633 ریال2:05:09
0.5635 ریال2:04:07
0.5637 ریال2:03:09
0.5635 ریال2:01:10
0.5633 ریال1:56:07
0.5655 ریال1:52:08
0.5649 ریال1:49:07
0.5654 ریال1:48:07
0.5648 ریال1:47:08
0.5657 ریال1:45:09
0.5648 ریال1:44:07
0.5654 ریال1:43:07
0.5657 ریال1:40:08
0.5644 ریال1:38:07
0.5653 ریال1:37:07
0.5649 ریال1:36:07
0.5644 ریال1:35:09
0.5643 ریال1:33:09
0.5624 ریال1:30:10
0.5668 ریال1:26:07
0.5695 ریال1:24:08
0.5698 ریال1:23:07
0.5685 ریال1:17:08
0.5706 ریال1:16:07
0.5712 ریال1:15:08
0.5706 ریال1:12:07
0.5713 ریال1:08:07
0.5717 ریال1:07:08
0.5709 ریال1:06:07
0.5713 ریال1:05:08
0.5717 ریال1:03:09
0.5716 ریال1:01:09
0.5717 ریال1:00:12
0.5715 ریال0:57:08
0.5716 ریال0:56:07
0.5726 ریال0:52:08
0.5723 ریال0:46:07
0.5722 ریال0:45:09
0.5723 ریال0:44:07
0.5722 ریال0:43:08
0.5721 ریال0:38:07
0.5715 ریال0:34:07
0.5718 ریال0:33:07
0.5715 ریال0:28:07
0.5729 ریال0:18:07
0.5723 ریال0:12:07
0.5748 ریال0:08:07
0.5739 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات