شاخص یاب

Mithril

  • نرخ فعلی:0.0372
  • بالاترین قیمت روز:0.0378
  • پایین ترین قیمت روز:0.0362
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0372
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.037
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0372 ریال15:27:11
0.037 ریال15:18:11
0.0368 ریال15:17:10
0.037 ریال15:16:08
0.0368 ریال15:15:11
0.0367 ریال15:12:12
0.0368 ریال15:11:10
0.0367 ریال15:05:13
0.037 ریال15:04:12
0.0369 ریال14:55:10
0.0368 ریال14:53:11
0.0369 ریال14:48:11
0.037 ریال14:42:11
0.0368 ریال14:41:12
0.0369 ریال14:38:10
0.0368 ریال14:37:12
0.0369 ریال14:34:12
0.0368 ریال14:33:13
0.0369 ریال14:23:11
0.0371 ریال14:18:12
0.037 ریال14:14:12
0.0372 ریال14:13:13
0.0371 ریال14:11:12
0.037 ریال14:08:10
0.0371 ریال14:04:13
0.0369 ریال14:01:15
0.0371 ریال14:00:20
0.0369 ریال13:59:11
0.0368 ریال13:58:12
0.0369 ریال13:55:12
0.037 ریال13:53:13
0.0369 ریال13:52:14
0.037 ریال13:51:12
0.0371 ریال13:50:17
0.037 ریال13:48:09
0.0371 ریال13:47:09
0.037 ریال13:46:09
0.0371 ریال13:43:11
0.037 ریال13:33:16
0.0371 ریال13:31:13
0.037 ریال13:30:17
0.0371 ریال13:26:13
0.0372 ریال13:20:15
0.0371 ریال13:19:11
0.0372 ریال13:15:11
0.037 ریال13:14:12
0.0371 ریال12:55:11
0.0372 ریال12:52:11
0.037 ریال12:51:12
0.0371 ریال12:50:16
0.0373 ریال12:49:11
0.0371 ریال12:47:09
0.0373 ریال12:46:10
0.0371 ریال12:44:11
0.0372 ریال12:37:12
0.0371 ریال12:36:11
0.0372 ریال12:35:11
0.0373 ریال12:32:11
0.037 ریال12:30:17
0.0372 ریال12:26:10
0.0373 ریال12:16:09
0.0374 ریال12:14:12
0.0373 ریال12:12:11
0.0374 ریال12:09:11
0.0371 ریال12:03:12
0.0373 ریال12:00:19
0.0372 ریال11:37:09
0.0371 ریال11:35:12
0.0372 ریال11:34:10
0.0374 ریال11:33:15
0.0371 ریال11:31:11
0.0374 ریال11:28:10
0.0372 ریال11:25:11
0.0374 ریال11:24:10
0.0372 ریال11:22:11
0.0376 ریال11:21:12
0.0374 ریال11:12:11
0.0372 ریال11:11:11
0.0374 ریال11:10:14
0.0375 ریال11:05:12
0.0376 ریال11:03:12
0.0375 ریال10:59:10
0.0376 ریال10:56:10
0.0375 ریال10:53:12
0.0376 ریال10:52:13
0.0375 ریال10:50:15
0.0376 ریال10:47:10
0.0374 ریال10:41:11
0.0376 ریال10:37:09
0.0375 ریال10:32:13
0.0374 ریال10:18:10
0.0373 ریال10:11:11
0.0376 ریال10:09:10
0.0372 ریال10:08:10
0.0373 ریال10:07:10
0.0371 ریال10:05:13
0.037 ریال10:01:15
0.0369 ریال9:57:10
0.037 ریال9:56:11
0.0371 ریال9:53:13
0.0369 ریال9:52:12
0.037 ریال9:47:11
0.0372 ریال9:46:10
0.037 ریال9:43:11
0.0371 ریال9:33:11
0.0372 ریال9:28:11
0.0371 ریال9:27:11
0.0372 ریال9:26:10
0.0371 ریال9:25:11
0.037 ریال9:18:10
0.0368 ریال9:15:11
0.037 ریال9:11:12
0.0368 ریال9:05:11
0.0369 ریال9:03:12
0.037 ریال8:58:10
0.0368 ریال8:49:09
0.0369 ریال8:46:09
0.037 ریال8:36:10
0.0369 ریال8:33:11
0.037 ریال8:26:10
0.0369 ریال8:24:10
0.037 ریال8:23:10
0.0369 ریال8:21:10
0.037 ریال8:19:09
0.0369 ریال8:10:11
0.0372 ریال8:08:10
0.0369 ریال8:07:09
0.0371 ریال7:56:09
0.0372 ریال7:55:11
0.037 ریال7:50:11
0.0374 ریال7:46:09
0.0371 ریال7:42:10
0.0373 ریال7:31:11
0.0372 ریال7:30:12
0.0371 ریال7:26:09
0.0373 ریال7:25:10
0.0372 ریال7:24:09
0.0371 ریال7:23:10
0.0372 ریال7:15:09
0.0373 ریال7:14:09
0.0372 ریال7:13:09
0.0371 ریال7:10:11
0.0378 ریال7:09:09
0.037 ریال7:08:09
0.0378 ریال7:07:09
0.037 ریال7:06:09
0.0372 ریال7:05:09
0.0378 ریال7:04:10
0.037 ریال7:03:10
0.0369 ریال7:01:11
0.0371 ریال7:00:14
0.037 ریال6:58:09
0.0373 ریال6:52:09
0.0376 ریال6:49:08
0.0375 ریال6:46:09
0.0373 ریال6:40:10
0.0374 ریال6:39:08
0.0375 ریال6:36:09
0.0374 ریال6:35:10
0.0375 ریال6:24:09
0.0374 ریال6:20:10
0.0375 ریال6:11:36
0.0375 ریال6:11:30
0.0375 ریال6:11:26
0.0371 ریال6:05:46
0.0371 ریال6:05:41
0.0374 ریال6:01:11
0.0372 ریال6:00:14
0.0374 ریال5:59:08
0.0372 ریال5:35:12
0.037 ریال5:30:15
0.0371 ریال5:28:09
0.0372 ریال5:27:08
0.0371 ریال5:26:09
0.0372 ریال5:25:09
0.0371 ریال5:24:09
0.0373 ریال5:20:10
0.0372 ریال5:18:08
0.0374 ریال5:13:09
0.0372 ریال5:11:09
0.0371 ریال5:07:09
0.0373 ریال5:05:09
0.0374 ریال5:04:09
0.0373 ریال4:57:09
0.0372 ریال4:56:08
0.0374 ریال4:55:09
0.037 ریال4:54:10
0.0372 ریال4:53:10
0.037 ریال4:50:10
0.0372 ریال4:49:08
0.037 ریال4:47:08
0.0372 ریال4:46:08
0.037 ریال4:44:08
0.0369 ریال4:33:09
0.037 ریال4:32:10
0.0369 ریال4:30:12
0.037 ریال4:27:08
0.0371 ریال4:26:08
0.037 ریال4:24:08
0.0371 ریال4:22:09
0.037 ریال4:16:07
0.0368 ریال4:15:09
0.0369 ریال4:14:09
0.0367 ریال4:12:09
0.0369 ریال4:07:09
0.0367 ریال4:05:09
0.0369 ریال4:03:09
0.0368 ریال4:00:12
0.0372 ریال3:58:08
0.037 ریال3:55:09
0.0372 ریال3:53:09
0.0369 ریال3:49:08
0.0368 ریال3:48:07
0.0369 ریال3:47:08
0.0368 ریال3:43:09
0.0367 ریال3:42:08
0.0368 ریال3:31:09
0.0369 ریال3:21:08
0.037 ریال3:14:08
0.0369 ریال3:12:09
0.037 ریال3:05:09
0.0369 ریال3:04:08
0.0368 ریال3:03:09
0.0366 ریال3:00:12
0.0368 ریال2:59:08
0.0366 ریال2:58:07
0.0367 ریال2:56:08
0.0368 ریال2:54:08
0.0362 ریال2:53:08
0.0366 ریال2:52:09
0.0362 ریال2:50:10
0.0367 ریال2:49:08
0.0368 ریال2:47:07
0.0367 ریال2:45:08
0.0365 ریال2:43:08
0.0369 ریال2:37:08
0.0372 ریال2:35:08
0.0371 ریال2:34:08
0.0372 ریال2:30:10
0.0371 ریال2:29:07
0.0372 ریال2:28:08
0.0371 ریال2:25:08
0.0373 ریال2:22:08
0.037 ریال2:21:08
0.0372 ریال2:20:09
0.0374 ریال2:16:07
0.0373 ریال2:15:09
0.0374 ریال2:13:08
0.0373 ریال2:10:09
0.0372 ریال2:09:07
0.0373 ریال2:08:07
0.0372 ریال2:06:07
0.0373 ریال2:00:11
0.037 ریال1:54:07
0.0371 ریال1:41:08
0.0372 ریال1:39:07
0.0371 ریال1:33:08
0.037 ریال1:31:09
0.0371 ریال1:30:10
0.037 ریال0:51:08
0.0371 ریال0:50:10
0.037 ریال0:46:08
0.0371 ریال0:45:08
0.0372 ریال0:44:08
0.0371 ریال0:43:07
0.037 ریال0:42:08
0.0372 ریال0:39:07
0.037 ریال0:36:07
0.0369 ریال0:34:08
0.037 ریال0:33:08
0.0369 ریال0:30:10
0.037 ریال0:28:07
0.0369 ریال0:26:06
0.0371 ریال0:24:07
0.037 ریال0:23:07
0.0371 ریال0:21:06
0.037 ریال0:20:08
0.0371 ریال0:12:07
0.0372 ریال0:05:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات