کالایاب
شاخص یاب

Mithril

  • نرخ فعلی:0.0572
  • بالاترین قیمت روز:0.0638
  • پایین ترین قیمت روز:0.0571
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0609
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0608
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0572 ریال12:43:10
0.0576 ریال12:41:12
0.0571 ریال12:39:09
0.0577 ریال12:37:10
0.0587 ریال12:36:09
0.0578 ریال12:31:10
0.0584 ریال12:27:09
0.0588 ریال12:21:10
0.0587 ریال12:17:10
0.0588 ریال12:01:14
0.0587 ریال12:00:19
0.0589 ریال11:58:10
0.0588 ریال11:55:11
0.0589 ریال11:53:10
0.0588 ریال11:51:11
0.0589 ریال11:49:11
0.0591 ریال11:47:10
0.0589 ریال11:45:12
0.0594 ریال11:37:11
0.0593 ریال11:32:10
0.0590 ریال11:30:16
0.0574 ریال10:56:11
0.0575 ریال10:55:13
0.0577 ریال10:53:11
0.0575 ریال10:51:12
0.0576 ریال10:49:12
0.0579 ریال10:47:11
0.0576 ریال10:45:13
0.0579 ریال10:42:12
0.0576 ریال10:41:11
0.0578 ریال10:40:14
0.0576 ریال10:39:11
0.0580 ریال10:38:11
0.0576 ریال10:36:10
0.0580 ریال10:34:11
0.058 ریال10:31:11
0.0577 ریال10:30:16
0.0578 ریال10:29:12
0.058 ریال10:28:12
0.0578 ریال10:24:11
0.0584 ریال10:14:11
0.0576 ریال10:12:11
0.0582 ریال10:10:14
0.0571 ریال10:08:11
0.0573 ریال10:06:10
0.0571 ریال10:04:11
0.0573 ریال10:01:14
0.0574 ریال10:00:18
0.0575 ریال9:58:11
0.0579 ریال9:56:11
0.0578 ریال9:55:13
0.0579 ریال9:54:11
0.0578 ریال9:52:11
0.0579 ریال9:49:12
0.058 ریال9:45:13
0.0577 ریال9:41:10
0.0583 ریال9:34:11
0.0589 ریال9:30:14
0.0588 ریال9:24:10
0.0591 ریال9:22:10
0.0599 ریال9:19:09
0.0600 ریال9:18:09
0.0598 ریال9:16:11
0.0602 ریال9:14:10
0.0598 ریال9:12:10
0.0599 ریال9:10:12
0.0603 ریال9:06:10
0.0601 ریال9:04:10
0.0608 ریال9:03:10
0.0602 ریال9:02:10
0.0601 ریال9:00:17
0.0602 ریال8:56:10
0.0603 ریال8:50:12
0.0606 ریال8:40:13
0.0609 ریال8:34:10
0.0610 ریال8:22:11
0.0611 ریال8:20:12
0.0610 ریال8:18:10
0.0609 ریال8:10:13
0.0612 ریال8:06:10
0.0609 ریال8:04:10
0.0613 ریال8:00:18
0.0612 ریال7:56:08
0.0617 ریال7:54:10
0.0616 ریال7:53:09
0.0617 ریال7:52:10
0.0615 ریال7:46:11
0.0614 ریال7:38:09
0.0620 ریال7:36:09
0.0614 ریال7:32:09
0.0613 ریال7:31:11
0.0612 ریال7:16:09
0.0610 ریال7:14:09
0.0609 ریال7:12:09
0.0610 ریال7:10:11
0.0612 ریال7:06:08
0.0609 ریال6:58:09
0.0610 ریال6:56:08
0.0609 ریال6:55:10
0.0610 ریال6:53:09
0.0609 ریال6:51:09
0.0610 ریال6:50:11
0.0609 ریال6:46:09
0.0610 ریال6:45:10
0.0609 ریال6:28:09
0.0607 ریال6:17:40
0.0607 ریال6:17:40
0.0608 ریال6:15:42
0.0608 ریال6:15:42
0.0606 ریال6:11:16
0.0606 ریال6:11:16
0.0607 ریال6:08:08
0.0608 ریال6:06:08
0.0606 ریال6:00:14
0.0610 ریال5:58:08
0.0608 ریال5:51:08
0.061 ریال5:50:09
0.0609 ریال5:48:11
0.0616 ریال5:36:10
0.0621 ریال5:34:12
0.0623 ریال5:31:10
0.0621 ریال5:26:08
0.0624 ریال5:25:10
0.0621 ریال5:24:09
0.0619 ریال5:20:11
0.0623 ریال5:18:09
0.0630 ریال5:14:08
0.0634 ریال5:12:09
0.0631 ریال5:10:10
0.0633 ریال5:08:08
0.0634 ریال5:04:08
0.0635 ریال5:03:07
0.0632 ریال5:01:11
0.0631 ریال5:00:15
0.0632 ریال4:58:09
0.0634 ریال4:56:08
0.0635 ریال4:55:10
0.0634 ریال4:53:08
0.0635 ریال4:50:11
0.0636 ریال4:49:10
0.0637 ریال4:45:08
0.0636 ریال4:39:08
0.0632 ریال4:35:09
0.0633 ریال4:32:09
0.0626 ریال4:26:08
0.0625 ریال4:22:09
0.0626 ریال4:20:10
0.0631 ریال4:18:08
0.0632 ریال4:12:08
0.0633 ریال4:10:10
0.0634 ریال4:06:08
0.0632 ریال4:04:09
0.063 ریال4:01:12
0.0632 ریال4:00:15
0.063 ریال3:59:08
0.0633 ریال3:57:08
0.0634 ریال3:55:09
0.0633 ریال3:53:08
0.0638 ریال3:50:11
0.0636 ریال3:49:08
0.0632 ریال3:48:08
0.0635 ریال3:46:08
0.0632 ریال3:45:09
0.0629 ریال3:44:09
0.0631 ریال3:43:08
0.0629 ریال3:35:08
0.0623 ریال3:33:07
0.0630 ریال3:32:08
0.0629 ریال3:30:12
0.0621 ریال3:26:08
0.0623 ریال3:22:08
0.0621 ریال3:21:08
0.0624 ریال3:20:09
0.0619 ریال3:18:08
0.0623 ریال3:16:08
0.0621 ریال3:12:08
0.0623 ریال3:08:07
0.0622 ریال3:06:09
0.0621 ریال3:01:12
0.0622 ریال3:00:14
0.0620 ریال2:58:08
0.0624 ریال2:54:08
0.0621 ریال2:53:08
0.0618 ریال2:46:08
0.0619 ریال2:45:09
0.0617 ریال2:41:08
0.0611 ریال2:35:09
0.0608 ریال2:32:09
0.0610 ریال2:31:09
0.0613 ریال2:30:11
0.0611 ریال2:29:08
0.0613 ریال2:28:09
0.061 ریال2:27:08
0.0611 ریال2:26:09
0.0612 ریال2:22:08
0.0616 ریال2:20:09
0.0618 ریال2:13:09
0.0619 ریال2:12:08
0.0618 ریال2:06:08
0.0617 ریال2:02:08
0.0618 ریال2:01:12
0.0617 ریال1:58:08
0.0618 ریال1:55:09
0.0619 ریال1:54:09
0.0620 ریال1:52:08
0.0619 ریال1:50:10
0.0618 ریال1:48:07
0.0620 ریال1:47:07
0.0618 ریال1:44:08
0.0620 ریال1:39:08
0.0616 ریال1:34:09
0.0618 ریال1:26:08
0.0623 ریال1:24:07
0.0621 ریال1:22:09
0.0622 ریال1:20:10
0.062 ریال1:18:08
0.0619 ریال1:10:10
0.0616 ریال0:58:08
0.0618 ریال0:48:08
0.0620 ریال0:44:08
0.0618 ریال0:32:08
0.0617 ریال0:30:12
0.0607 ریال0:28:08
0.0622 ریال0:22:08
0.0617 ریال0:16:08
0.0616 ریال0:12:08
0.0609 ریال0:10:11
0.0607 ریال0:06:08
0.0609 ریال0:02:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات