کالایاب
شاخص یاب

میکر / Maker

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 159.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 180.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 154.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 125.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.17%