کالایاب
شاخص یاب

میکر / Maker

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 105.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 55.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 147.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.6%